Lean & Automation - Continuous Improvement

Dowiedz się więcej o kierunku

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Lean & Automation - Continuous Improvement

Informacje ogólne

Atuty kierunku Lean & Automation - Continuous Improvement

Atuty kierunku Lean & Automation - Continuous Improvement

 • Program studiów zawiera najbardziej wartościowe treści, najlepsze narzędzia, najbardziej aktualne tematy i najbardziej praktyczne rozwiązania.
 • Różnorodne metody dydaktyczne oraz warsztatowa forma zajęć pozwolą na skuteczne nabycie nowej wiedzy – w trakcie zajęć wykorzystywane będą ćwiczenia, gra symulacyjna, casestudy, prezentacje, praca w grupach, praca w parach, praca indywidulana, dyskusje moderowane i inne.
 • Starannie dobrani wykładowcy to praktycy opierający swoją wiedzę na osobistych doświadczeniach biznesowych. Posiadają wieloletnie doświadczenie w międzynarodowych korporacjach i własnej działalności optymalizacyjnej, przez co świetnie orientują się w najnowszych trendach w biznesie oraz posiadają osiągnięcia w przedstawianych obszarach.
 • Program studiów kładzie nacisk na praktyczne aspekty usprawnienia procesów. Przedstawiona wiedza i rozwiązania są wynikiem faktycznych doświadczeń prowadzących i czerpie z ich biznesowego doświadczenia.
 • W trakcie studiów otrzymasz podpowiedzi jak radzić sobie z wyzwaniami przy prowadzeniu optymalizacji procesu.
 • Szeroki program studiów obejmuje wiele aspektów funkcjonowania w biznesie, a ukierunkowanie na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności pomoże Ci uniknąć najczęściej popełnianych błędów.
 • Wyjazd studyjny do firmy stosującej omawiane narzędzia w praktyce pozwoli Ci odnieść zdobytą wiedzę do rzeczywistości.

 

logo big

Cel edukacji Lean & Automation - Continuous Improvement

Cel edukacji

Celem tego kierunku jest rozwinięcie w słuchaczach kompetencji niezbędnych w pracy eksperta do spraw Ciągłego Doskonalenia. Każda nowoczesna organizacja nieustannie usprawnia swoje procesy i dlatego poszukuje osób z wiedzą i umiejętnościami w tym zakresie. Program studiów koncentruje się na praktycznych aspektach roli eksperta Ciągłego Doskonalenia jako członka zespołu lub samodzielnego konsultanta.

Studia dostarczą pakietu sprawdzonych narzędzi do optymalizowania procesów i przygotowania ich do automatyzacji, a także dozarządzania zespołem usprawniającym. Słuchacze nauczą się w jaki sposób modelować i usprawniać procesy tak, aby podnosić ich efektywność. Dowiedzą się, jakie metody automatyzacji procesów są obecnie stosowane w RoboticsProcess Automation, jak wykorzystać je w praktyce i w jaki sposób przygotować do nich procesy.

Słuchacze poznają praktycznie sposoby motywowania i angażowania ludzi w usprawnianie oraz wytyczne dotyczące prowadzenia projektów usprawnieniowych i automatyzacyjnych. Jako, że ogromne znaczenie w każdym procesie ma praca wykonujących je ludzi, oprócz przedstawienia narzędzi optymalizacyjnych duży nacisk zostanie położony na komunikowanie zmian, przekonywanie pracowników do ich akceptacji oraz motywowanie do działania.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach słuchacze będą mieli możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami i ekspertami, co jest ważnym elementem procesu nabierania doświadczenia zawodowego.

Kierunek ten pozwoli absolwentom rozpocząć pracę w oraz efektywnie wykorzystywać swoją wiedzę w działach: Ciągłego Doskonalenia (Continuous Improvement), Lean Management, Kaizen, Transformacji Biznesowej (Process Transformation), Doskonałości Procesów (Process Excellence), czy Doskonałości Operacyjnej (Operational Excellence), itp.

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów pozwolą:

 • rozwinąć osobiste kompetencje w rozwiązywaniu problemów
 • pogłębić świadomość procesów i sposobów ich usprawniania
 • podnieść efektywność zarzadzania zespołem i projektem optymalizacyjnym
 • zrozumieć złożoność zachowań ludzi w organizacjach
 • lepiej komunikować, przekonywać i motywować ludzi do wdrażania zmian
 • nabyć poszukiwane na rynku kompetencje przyszłości

Plan studiów Lean & Automation - Continuous Improvement

PERSPEKTYWA CONTINUOUS IMPROVEMENT

 • Gra symulująca proces i jego usprawnianie
 • Podejście procesowe w zarządzaniu
 • Lean Management
 • RoboticsProcess Automation

NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE W CONTINUOUS IMPROVEMENT

 • GEMBA
 • SIPOC
 • Value Stream Mapping
 • Narzędzia jakościowe
 • Problem Solving
 • 5 Why
 • A3
 • Ishikawa
 • Metoda Pareto
 • Wybrane narzędzia Six Sigma
 • Design Thinking
 • Kaizen
 • PDCA
 • Visual Management
 • Techniki standaryzujące proces

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM USPRAWnIENIOWYM

 • Tworzenie strategii optymalizacyjnej
 • DMAIC
 • RACI - ustalanie ról w projekcie
 • Techniki mierzenia procesów
 • Obliczanie obciążenia procesu
 • Liczenie efektywności projektów wg ROI
 • Zarządzanie zespołem usprawniającym

PRZEKONYWANIE DO ZMIAN

 • Zarządzanie zmianą
 • Skuteczna komunikacja w organizacji
 • Motywowanie do zmian
 • Techniki Lean Leadership

WPROWADZENIE DO ROBOTICS PROCESS AUTOMATION

 • Wybranie procesów do automatyzacji
 • Przygotowanie procesu do automatyzacji
 • Metody automatyzacji
 • Narzędzia RoboticsProcess Automation

BUDOWANIE STRATEGII I KULTURY CIĄGŁEGO DOSKONALENIA

WIZYTA STUDYJNA W FIRMIE MAJĄCEJ WDROŻONE CONTINUOUS IMPROVEMENT

Profil słuchacza

Podyplomowe studia „Continuous Improvement - Lean & Automation” to doskonała propozycja dla pracowników międzynarodowych korporacji i większych organizacji, którzy chcą podnosić swoje kompetencje w zakresie usprawniania oraz automatyzowania procesów biurowych i administracyjnych. Takie procesy występują w firmach typowo biurowych, usługowych, handlowych, ale również w firmach produkcyjnych.

Ten kierunek studiów to świetny wybór dla osób, które niedawno awansowały do roli eksperta Ciągłego Doskonalenia i pragną podnieść swoje kompetencje. Pozwoli on także na zdobycie niezbędnych kompetencji osobom, które chciałyby zacząć pracować w działach: Ciągłego Doskonalenia (Continuous Improvement), Lean Management, Transformacji Biznesowej (Process Transformation), Doskonałości Procesów (Process Excellence), czy Doskonałości Operacyjnej (Operational Excellence), albo chcą pracować jako analitycy w zespołach automatyzacji procesów (Robotics Process Automation).

Studia te są dobrym wyborem dla każdego, kto pragnie podnieść swoje umiejętności w usprawnianiu procesów biznesowych. Są one przeznaczone dla osób pracujących lub chcących pracować w nowoczesnych organizacjach biznesowych, a w szczególności:

 • pracowników operacyjnych chcących pracować w działach Ciągłego Doskonalenia
 • specjalistów Ciągłego Doskonalenia
 • analityków w zespołach automatyzacyjnych
 • team leaderów zespołów operacyjnych
 • menagerów zespołów usprawnieniowych
 • samodzielnych konsultantów optymalizacyjnych
 • osób przygotowujących się do powyższych ról
 • osób chcących zwiększyć swoje umiejętności w usprawnianiu procesów

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

W przypadku utrzymywania się pandemii Covid-19 zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami MNiSW i wytycznymi sanitarnymi zajęcia będą odbywać się w trybie on-line.

Regulamin studiów podyplomowych 2021/2022 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności za studia podyplomowe 2021/2022 dostępny jest tutaj.

Semestr Zimowy Semestr Letni
30-31.10.2021 05-06.03.2022
13-14.11.2021 19-20.03.2022
27-28.11.2021 02-03.04.2022
11-12.12.2021 23-24.04.2022
08-09.01.2022 14-15.05.2022
22-23.01.2022 28-29.05.2022
05-06.02.2022 11-12.06.2022
19-20.02.2022 25.06.2022


W uzasadnionych przypadkach (np. wymagania organizacyjne) dopuszczalna jest organizacja zajęć w terminach zjazdów dodatkowych, poza obowiązującymi dla danego kierunku.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest udział w zajęciach oraz zdanie egzaminu końcowego.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2021/2022

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2021 r. i zakończy się dn. 30 września 2021 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Wymaganymi dokumentami są:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 14 dni od rejestracji on-line
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • zdjęcie (format legitymacyjny),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest dostępne dla osób rekrutujących się od wtorku do piątku w godzinach 10:00 - 14:00

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Al. Jana Pawła 39A, parter; czynne od wtorku do piątku w godzinach 10:00 - 14:00.

Pracownik Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń odbierze od Państwa dokumenty w specjalnie wyznaczonym i zabezpieczonym punkcie; proszę dzwonić: 12/683 24 60, 77, 68 lub zgłosić swoje przybycie na portierni.

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 68, 77

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA, ZNIŻKA W OPŁACIE REKRUTACYJNEJ! Kandydaci, którzy złożą dokumenty w lipcu lub sierpniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 ZŁ!


Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA nr 34 1050 1445 1000 0090 8115 9221
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku Coach i trener, na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

Czesne za studia podyplomowe

Czesne: 5 200 zl

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Uwaga - zmiana terminu wpłaty pierwszej raty na 30.10 b.r.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 21.09.2021 r., 01.12.2021 r., 01.02.2022 r., 01.04.2022 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem