Human Resources - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia podyplomowe w WSE

Human Resources - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Informacje ogólne

Atuty kierunku Human Resources - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Atuty kierunku Human Resources - Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • współpraca z Advisory Group TEST Human Resources (ponad 30 lat doświadczenia w konsultingu personalnym, Statuetka Najbardziej Poszukiwanej Firmy Doradztwa Personalnego, Tytuł „Executive Search Firm of the Year 2015” AT CEE Shared Services and Outsourcing Awards, tytuł i statuetka Przedsiębiorstwa Fair Play),
  test logo
 • bardzo dobre dopasowanie do potrzeb Słuchaczy (wysokie noty w ewaluacjach zajęć w kolejnych edycjach studiów - np. 97% absolwentów zadowolonych / poleciłoby studia znajomym),
 • najlepszy w Polsce, rozbudowany program studiów zawierający wszystkie kluczowe elementy zarządzania zasobami ludzkimi – od rekrutacji i selekcji poprzez audyt personalny, assessment center, okresową ocenę pracowników, planowanie rozwoju i szkoleń po zagadnienia związane z fluktuacją pracowników, badania nastrojów, rolę HR Business Partnerów, aż po procesy redukcji i outplacement,
 • praktyczny charakter studiów - wykładowcami są wyłącznie doświadczeni praktycy opierający swoją wiedzę na osobistych doświadczeniach biznesowych, posługujący się aktywnymi formami nauczania,
 • współpracujemy z dyrektorami, HR Business Partnerami i specjalistami ds. personalnych, którzy dzielą się swoimi najlepszymi praktykami,
 • opracowanie jako pracy dyplomowej konkretnych procedur i narzędzia HR do praktycznego zastosowania w firmach i organizacjach, tak w pracy stacjonarnej, jak i pracy zdalnej.
Cel edukacji Human Resources - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Cel edukacji

Podczas studiów prowadzący zajęcia będą koncentrować się z jednej strony na przekazywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności w zakresie najlepszych praktyk HR. Z drugiej strony zajęcia będą wspierały kształtowanie kompetencji zawodowych niezbędnych dla pracowników działów personalnych:

 • umiejętność rozumienia roli i wpływu HR na wyniki organizacji / biznesie – jak być partnerem w biznesie, a nie „piątym kołem u wozu”,
 • umiejętność zarządzania procesami HR – jak przygotować i przeprowadzić proces, co zrobić w sytuacji kryzysowej, jak szukać ambasadorów zmian HR wśród pracowników organizacji?
 • zarządzanie zmianą – jak wspierać menedżerów i zespoły pracowników w sytuacji niepewności i konieczności porzucania schematów do których jest się przywiązanym,
 • umiejętność budowania relacji, utrzymanie i zarządzanie relacjami – w tradycyjnym modelu pracy oraz w pracy zdalnej,
 • kultura administracyjno – prawno – płacowa – jak nadążać za zmianami i jak odnaleźć się w nowej sytuacji wymuszonej przez pracę zdalną.

Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności w zakresie:

 • przeprowadzania rekrutacji i selekcji pracowników,
 • dokonywania oceny pracowników opartej o kompetencje (audyt personalny i ocena okresowa pracowników),
 • motywowania pracowników,
 • tworzenia systemu wynagrodzeń,
 • planowania rozwoju i szkoleń pracowników,
 • kształtowania wizerunku firmy wśród pracowników (PR wewnętrzny, CSR),
 • zarządzania komunikacją wewnętrzną w firmie,
 • zarządzania zmianą.

Plan studiów Human Resources - Zarządzanie zasobami ludzkimi

BLOK 1. SYSTEMY ZARZĄDZANIA PRACOWNIKAMI

Rekrutacja i selekcja pracowników:

 • rynek pracodawcy czy pracownika? Dostosowywanie się do dynamiki rynku pracy.
 • tworzenie i wykorzystywanie kompetencyjnego profilu kandydata
 • klasyczne i nowoczesne sposoby rekrutacji kandydatów – e-rekruting, social media, grywalizacja
 • diagnoza kompetencji i techniki selekcji pracowników
 • rozwiązywanie problemów rekrutacyjnych

Adaptacja nowych pracowników:

 • rola HR, menedżerów, mentora - opiekuna w procesie adaptacji
 • narzędzia i techniki adaptacji pracowników
 • adaptacja w warunkach pracy zdalnej

Ocena okresowa pracowników:

 • ocena okresowa 180 i 360 stopni
 • model kompetencji w ocenach okresowych
 • przygotowanie do wprowadzenia systemu ocen okresowych w firmie. Kampania informacyjna i zespoły projektowe
 • narzędzia i procedury systemu oceny pracowników
 • powiązanie systemu oceny z zarządzaniem przez cele. Wyznaczanie zadań i celów w powiązaniu ze strategią firmy i osobistymi zadaniami działu/pracownika
 • wykorzystanie wyników oceny w przedsiębiorstwie. Powiązanie z systemami zarządzania ludźmi
 • ocena okresowa, a praca zdalna

Audyt pracowników:

 • audyt personalny w sytuacji reorganizacji
 • audyt personalny związany z rozwojem pracowników
 • audyt personalny związany z rekrutacją i awansami wewnętrznymi
 • assessment/development centre (kompetecje, harmonogram, narzędzia, asesorzy, raportowanie)

Zarządzanie talentami:

 • planowanie i organizacja programów talentowych
 • tworzenie planów szkoleń
 • dobór metody i programu rozwoju pracowników
 • ewaluacja programów rozwojowo-szkoleniowych
 • dylematy – inwestować w wybranych czy wspierać rozwój szerokiej grupy pracowników? Zagrożenia zarządzania talentami.

Budowanie ścieżek kariery:

 • budowanie ścieżek kariery w oparciu o potrzeby i strategię organizację
 • modele karier wykorzystywane w organizacjach
 • wykorzystanie ścieżek karier w towarzyszących procesach biznesowych

HR Partnerem biznesowym - współpraca z menadżerami:

 • zespoły pracujące zdalnie, a działania HR Partnera
 • oczekiwania wobec HR ze strony kadry kierowniczej poszczególnych szczebli
 • uzyskiwanie pozycji partnerskiej w relacjach z menedżerami
 • techniki pracy z Klientami wewnętrznymi - menedżerami
 • funkcja HR Business partnera w organizacji. Idea i praktyka
 • role działu HR w organizacji
 • HR piątym kołem u wozu - jak zmienić wizerunek specjalistów ds. personalnych
 • w stronę strategicznego HR

BLOK 2. MIĘKKI HR

Diagnoza różnic indywidualnych

Praca zespołowa:

 • procesy grupowe
 • wykorzystanie różnic i podobieństw członków zespołu. Role w zespole
 • ćwiczenia umiejętności team buildingowych

Coaching w biznesie:

 • ustalanie kontraktu z uczestnikiem coachingu
 • metody coachingowe
 • sytuacje trudne w coachingu

Planowanie szkoleń i diagnoza potrzeb szkoleniowych:

 • strategia firmy a strategia rozwojowo - szkoleniowa
 • budowanie skutecznej strategii rozwojowo-szkoleniowej
 • badanie potrzeb szkoleniowych w oparciu o cele biznesowe
 • planowanie i kontrolowanie projektu rozwojowo-szkoleniowego
 • szkolenia w dobie pandemii

Umiejętności prezentacji:

 • reguły w wystąpieniach na forum
 • analiza audytorium w celu przygotowania treści
 • paleta możliwości i narzędzia przekonywania
 • praktyczne przygotowanie wystąpienia

Komunikacja wewnętrzna w firmie:

 • niesprawna komunikacja jako objaw dysfunkcji w organizacji
 • najczęstsze błędy w komunikacji interpersonalnej
 • metody usprawnienia komunikacji
 • narzędzia komunikacji wewnętrznej w organizacji
 • komunikacja w warunkach pracy zdalnej

Zarządzanie zmianą w firmie:

 • typy reakcji pracowników wobec zmiany – dostosowywanie komunikacji
 • psychologiczna dynamika zmiany
 • najczęściej popełniane błędy w zarządzaniu zmianą
 • angażowanie kierowników oraz pracowników do procesu zmiany
 • narzędzia zmiany postawy pracowników wobec zmian

BLOK 3. TWARDY HR

Mierzenie efektywności działu HR

Systemy premiowania i wynagradzania pracowników:

 • identyfikacja strategii wynagradzania oraz sformułowanie polityki płacowej w organizacji
 • aktualne trendy w budowaniu systemów premiowania i nagradzania
 • płaca zasadnicza. Konstrukcja tabel wynagrodzeń
 • wynagrodzenie zmienne. Struktura oraz system rozliczania dla premii i nagród
 • wartościowanie stanowisk pracy

Pozafinansowe motywowanie pracowników:

 • budowanie kompleksowych systemów motywacji pozapłacowej - wykorzystanie pozafinansowych możliwości zwiększenia zaangażowania w pracę
 • benefity - czynnik higieniczny czy motywacji?
 • mierzenie efektywności systemów

Związki zawodowe, rady pracownicze i spory zbiorowe

Prawne aspekty zarządzania personelem:

 • elastyczne formy zatrudnienia. Umowa o pracę (charakterystyka, rodzaje, prawa i obowiązki stron)
 • rozwiązanie umów o pracę (rozwiązanie za wypowiedzeniem, rozwiązanie bez wypowiedzenia). Roszczenia pracownicze
 • czas pracy i urlop
 • problemy prawne związane z pracą zdalną

Obsługa administracyjna HR - kadry-płace. Warsztat:

 • praktyczne ćwiczenia dotyczące procedur kadrowych i umiejętności obliczania płac

Redukcje i programy outplacement:

 • redukcja z różnych perspektyw (firma, pracownicy zwolnieni, pracownicy pozostający w firmie, otoczenie, potencjalni nowi pracodawcy). Problemy techniczne i psychologiczne
 • PDO (Programy Dobrowolnych Odejść)
 • przygotowanie programu zwolnień. Procedura, problemy, rozwiązania
 • praktyka programów outplacement

BLOK 4. NOWE TRENDY W HR

Badanie nastrojów i satysfakcji pracowników. Case study:

 • narzędzia do badania opinii, poziomu satysfakcji i zaangażowania pracowników
 • planowanie i organizacja projektów badawczych
 • interpretacja wyników i raporty

EmployerBranding:

 • EB - chwilowy trend czy filozofia działania
 • EB = HR+PR+Mrkt - o co w tym całym EB chodzi
 • strategia EB
 • narzędzia i mierzenie działań

CSR - nie tylko filantropia. Wyzwania odpowiedzialnych firm:

 • CorporateSocialResponibility - CSR: moda czy potrzeba?
 • zarządzanie CSR w firmie
 • zaangażowanie pracowników

Zarządzanie międzykulturowe:

 • międzynarodowe środowisko pracy. Różnice kulturowe a zachowania w biznesie
 • stereotypy i uprzedzenia. Przezwyciężanie barier międzykulturowych

KONSULTACJE DYPLOMOWE

 Nasi studenci nie piszą „pseudo pracy magisterskiej”. Studenci opracowują projekty dyplomowe dotyczące rozwiązania wybranego, konkretnego problemu z zakresu zarządzania ludźmi w organizacji. Efektem pracy jest kompleksowy projekt HR, zawierający analizę problemu, procedurę systemu, narzędzia, harmonogram, kosztorys etc. w takiej formie, aby mógł być zastosowany w praktyce.

Profil słuchacza

Studia adresowane są do pracowników przygotowujących się do zarządzania zasobami ludzkimi, przedstawicieli działów Human Resources pragnących podnieść swoje kwalifikacje oraz do osób na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich zarówno dużych, średnich, jak i małych firm.

Do tej pory kierunek ukończyło 1 066 słuchaczy, wśród nich pracownicy firm i instytucji takich jak:

 • Advisory Group TEST Human Resources
 • Alexander Mann Solutions
 • ArcelorMittal
 • Capgemini
 • Christopher Martin Doradztwo personalne
 • Electrolux
 • Geo - Mieszkanie i Dom
 • Grupa Onet.pl
 • Hewitt Associates
 • IBM
 • ING Bank Śląski
 • InterKadra
 • International Paper
 • Kenexa
 • Manpower
 • Mota-Engil
 • Philip Morris
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Randstad
 • Sedlak&Sedlak
 • Shell
 • Telekomunikacja Polska
 • Tesco
 • Urząd Miasta Krakowa
 • UBS
 • Warsaw Airport
 • Wojewódzki Urząd Pracy
 • i innych

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry, łącznie 174 godziny.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

Dużym atutem studiów jest możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń między studentami, dlatego wsłuchując się w ich opinie ograniczamy liczbę zajęć on-line do minimum.

Regulamin studiów podyplomowych 2023/2024 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności studiów podyplomowych 2023/2024 dostępny jest tutaj.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są w formule stacjonarnej, a inne w formule online. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Semestr Zimowy Semestr Letni
21-22.10.2023 09-10.03.2024
04-05.11.2023 23-24.03.2024
25-26.11.2023 06-07.04.2024
09-10.12.2023 20-21.04.2024
13-14.01.2024 04-05.05.2024
27-28.01.2024 18-19.05.2024
10-11.02.2024 08-09.06.2024
24-25.02.2024 22-23.06.2024

 

 

Daty zjazdów będą zawierać się w terminach podanych w tabeli, zależnie od liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku. Wybór dat będzie zależał od harmonogramu zajęć ustalonego na początku roku akademickiego przez opiekunów merytorycznych kierunków studiów. Oznacza to, że w zależności od ustalanego harmonogramu, liczba podanych powyżej zjazdów może być równa lub mniejsza od przewidzianych terminów w tabeli, z równoczesnym zachowaniem liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku.

a) Obecność - 80% z wszystkich zajeć

b) aktywny udział w zajeciach, ćwiczeniach i pracach indywidualnych oraz grupowych

c) Przygotowanie pracy

d) Zaliczenie testu

e) Obrona

Rekrutacja

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 jest zamknięta.

W przypadku pojawienia się pytań zapraszamy do kontaktu: podyplomowe@wse.krakow.pl, tel. 12 683 24 75.

Proces rekrutacji przebiega w pełni w trybie on-line.

Aby uzupełnić formularz rekrutacyjny on-line niezbędne są:

 •         numer PESEL oraz inne dane osobowe,
 •         skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 •         dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (jeśli opłata nie jest realizowana przez system rekrutacyjny)

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest dostępne dla osób rekrutujących się od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:00

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

 

Proces rekrutacji przebiega w pełni w trybie on-line.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji w naszym biurze pod adresem :

Al. Jana Pawła 39A, pok. 201A; czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 15:00.

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 76, 77, 78

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

 

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

 

Wpłat należy dokonywać na konto (płatność jest możliwa w trakcie wypełniania formularza rekrutacyjnego on-line):

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA nr 34 1050 1445 1000 0090 8115 9221

W przypadku nieprzyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku PsychotraumatologiaPomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa oraz Psychologia rozwoju kompetencji społecznych w organizacji, na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

behawiorystyka hr psychologia.png

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 

 1.       za cały rok akademicki: do 5 października;
 2.       w dwóch ratach semestralnych: do 5 października i 5 marca;
 3.       w dziesięciu ratach miesięcznych: do 5 dnia każdego miesiąca poczynając od 5 października, a kończąc na 5 lipca;

 

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

 

Absolwenci studiów oraz studiów podyplomowych:

- Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, Uniwersytetu SWPS, Collegium da Vinci (CDV), dawniej: Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHID) są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Promocja obowiązuje przez cały okres rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024.

Promocja nie obejmuje opłaty rekrutacyjnej na kierunki studiów podyplomowych: „Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa”, „Psychologia rozwoju kompetencji społecznych w organizacji” i „Psychotraumatologia” Promocja dla wymienionych kierunków obejmuje zniżkę w opłacie rekrutacyjnej w wysokości 150,00 (słownie: sto pięćdziesiąt) złotych. W przypadku negatywnego wyniku przebiegu postępowania kwalifikacyjnego kandydatowi opłata rekrutacyjna nie jest zwracana.

Warunkiem skorzystania z promocji jest:

1) udokumentowanie przez kandydata statusu absolwenta studiów oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (SWPS), Collegium da Vinci (CDV), dawniej: Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHID)

2) złożenie przez kandydata kompletu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji na wybrany kierunek studiów podyplomowych prowadzony w WSE do dnia zakończenia rekrutacji.

 

Wypełnij wniosek rekrutacyjny
Oferta studiów podyplomowych SWPS

Kadra


Z nami nauczysz się jak sprawnie kierować najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi. Przygotujesz się do samodzielnego tworzenia nowoczesnej polityki personalnej w organizacji. Zdobędziesz praktyczną, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu rekrutacji, oceniania, motywowania, wynagradzania pracowników, komunikacji wewnętrznej, zarządzania wiedzą i zmianą w firmie. Wiele uwagi poświęcisz na wypracowanie najlepszych sposobów współpracy z Klientami wewnętrznymi – zarządami, menedżerami i pracownikami firmy. Nauczysz się jak korzystać z najnowszych metod i narzędzi HR, będziesz pracować warsztatowo, w grupach, w oparciu o przykłady rzeczywistych case studies. 

Nasze zajęcia są bardzo ciekawe, nie sposób się na nich nudzić, a czas płynie zaskakująco szybko...

Agnieszka Flis
opiekun merytoryczny

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem
 • W dniach 26-27.02 Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń będzie nieczynne.