Zarządzanie projektami

Studia podyplomowe w WSE

Zarządzanie projektami

Informacje ogólne

Atuty kierunku Zarządzanie projektami

Atuty kierunku Zarządzanie projektami

 • Program kierunku autoryzowany przez IPMA Polska 

IPMA POLSKA LOGO short wersja podstawowa zastrzezona RGB

Egzamin IPMA Student w cenie studiów!

 • Aż 208 godzin zajęć oraz 20 godzin pracy własnej studentów.
 • Bardzo dobre przygotowanie studentów do samodzielnego ubiegania się o certyfikaty IPMA na poziomach D, C, B, A oraz IPMA Student.
 • Nowy program - rozszerzona tematyka metodyk i technik zwinnego zarządzania projektami oraz Green Project Management.
 • Wyładowcy - głównie praktycy z certyfikatami IPMA oraz PMI.
 • Program studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z zarządzaniem projektami – zarówno na poziomie strategicznym jak i operacyjnym.
 • Zgodnie z wytycznymi IPMA studia rozwijają 3 główne obszary kompetencji: Praktyka, Ludzie, Perspektywa – co sprawia, że Słuchacz uzyskuje kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne kierownikowi projektu.
 • Indywidualna praca Słuchaczy z programem MS Project (funkcje zarówno podstawowe jak i zaawansowane).

MS project

 • Program studiów bardzo dobrze oceniany przez absolwentów poprzednich edycji
 • Zakres materiału został dostosowany do najnowszych wytycznych IPMA International CompetenceBaseline 4.0, PMBOK Guide Seventh Edition.

ipma eye

 • Słuchacze poznają podstawowe zasady różnych metodyk zarządzania projektami, tak aby w swoich projektach wybierać te elementy, które są najlepiej dopasowane do specyfiki projektu oraz organizacji realizującej projekt – m.in. omawiane są PRINCE2, PMI, AGILE, SCRUM.
 • Studia poruszają również tematykę zarządzania projektami z dofinansowaniem UE.
 • Praca dyplomowa ma formę kompletnego planu realizacji projektu z wykorzystaniem programu wspomagającego planowanie projektów (np. MS Project), tak aby mogła służyć jako ściąga w rzeczywistych projektach. Ponieważ to studenci wybierają temat pracy, to najczęściej jest to plan realizacji rzeczywistego projektu z ukrytymi lub zniekształconymi wrażliwymi danymi (organizacja, klient, budżet, itp…) Dzięki temu proces przygotowania pracy dyplomowej jest unikalną okazją do przedyskutowania koncepcji realizacji projektu czy też wyciągnięcia doświadczeń z już zakończonego projektu.
 • Studia realizowane są we współpracy z przedsiębiorstwami prowadzącymi aktywną działalność konsultingową i szkoleniową w zakresie zarządzania projektami dla przedsiębiorstw oraz instytucji.
Cel edukacji Zarządzanie projektami

Cel edukacji

Celem studiów jest nabycie przez studentów praktycznych umiejętności przygotowania planów realizacji projektu oraz sprawnego i efektywnego zarządzania zespołami projektowymi z uwzględnieniem specyfiki branżowej i organizacji. 

Co więcej studia uczą "filozofii" zarządzania opartej na przeświadczeniu, iż rozwój przedsiębiorstw czy organizacji dokonuje się poprzez wdrażanie zróżnicowanych, zamkniętych w czasie projektów mających przynieść konkretne cele, organizując w sposób unikalny zaangażowane zasoby ludzkie, materialne oraz finansowe. Takie podejście do zarządzania da słuchaczom szansę zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności ich organizacji! 

 Studia doskonale przygotowują do certyfikacji IPMA, o czym świadczy bardzo wysoka zdawalność na dotychczasowych edycjach. Od tegorocznej edycji studia wg posiadanej wiedzy jako jedyne w Polsce przygotowują zarówno do certyfikacji IPMA na każdym poziomie jak i certyfikacji GPM.

Program został zaktualizowany przemodelowany zgodnie z najnowszymi trendami w zarządzaniu projektami opisanymi m.in. w :

 • IPMA CompetenceBaseline 4.0,
 • IPMA OrganisationalBaseline,
 • IPMA Project Excellence Baseline,
 • Project Management Body of Knowledge, PMBok Guide 7th Edition
 • Standard for Program Management 4rd Edition
 • Standard for Portfolio Management 4rd Edition
 • Organizational Project Management Maturity Model, OPM3 3rd Edition
 • Norma ISO/DIS 21500:2021, International Organization for Standardization, 2021
 • Norma ISO/DIS 21502:2020, International Organization for Standardization, 2020
 • Norma ISO/DIS 21503:2017, International Organization for Standardization, 2017
 • Norma ISO/DIS 21504:2015, International Organization for Standardization, 2015
 • Norma ISO/DIS 21505:2017, International Organization for Standardization, 2017
 • PRINCE2™ - Skuteczne zarządzanie projektami Londyn Axelos 2018
 • Manifest Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania AGILE
 • SCRUM GuideInternationalCompetenceBaseline IPMA

Zgodnie z ICB 4.0 wydzielono trzy bloki tematyczne, które odzwierciedlają trzy grupy kompetencji: Kontekstowych (Perspective), Ludzkich (People), Praktycznych. W programie bardzo duży nacisk położono na zbudowanie praktycznych umiejętności niezbędnych w skutecznym kierowaniu projektem, stąd aż 85% zajęć ma formę warsztatową lub laboratoryjną.

Studia rozwijają kompetencje praktyczne, kontekstowe oraz ludzkie (behawioralne), a także uczą wykorzystania konkretnych programów informatycznych w pracy Project Menagera.

W części poświęconej MS Project uczestnicy zapoznają się z obsługą MS Project na poziomie pozwalającym na przygotowanie planów realizacji oraz monitorowania projektów.

Plan studiów Zarządzanie projektami

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

W trakcie wykładu słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu zarządzania projektami – głównie poprzez przykłady z rzeczywistych projektów. Ponieważ tzw. lessonslearned i proces ciągłego doskonalenia są jednymi z najbardziej istotnych obszarów dla efektywnej realizacji projektów, dlatego też poprzez pokazanie przyczyn porażek i sukcesów projektów zwracamy uwagę studentów na fakt, że czasami pozornie nieistotne szczegóły są w stanie przekształcić bardzo prawdopodobny sukces w pewną porażkę. Projekty realizowane są w określonym kontekście, dlatego też znajomość zasadniczych jego elementów pozwala lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące w trakcie realizacji projektów i dobrać warunki najbardziej sprzyjające realizacji konkretnego projektu.

Wykład ten pozwala osobom nieposiadającym wiedzy i doświadczenia w realizacji projektów na zapoznanie się z większością słów powszechnie stosowanych przy zarządzaniu projektami. Z kolei osoby z doświadczeniem mają okazję do ujednolicenia pojęć oraz zderzenia własnej wiedzy z przytaczanymi przykładami dla lepszego zrozumienia przyczyn sukcesów i porażek zrealizowanych przez siebie projektów.

PLANOWANIE I MONITORING PROJEKTU

Umiejętność planowania projektu jest wręcz kluczowa dla każdego kierownika projektu. Jeśli w trakcie realizacji projektu, kierownik projektu właściwie tylko monitoruje i wprowadza niewielkie korekty to znaczy, że proces planowania projektu opanował do perfekcji. Jeśli z kolei musi gasić pożary, rozwiązywać problemy, zarządzać sytuacją kryzysową, wykazywać się znaczną odpornością na stres, reagować na ryzyka – to prawdopodobnie nie był na tych zajęciach. Zwiększenie efektywności pracy można uzyskać zarówno przez zwiększony wysiłek, jak i przez lepszą organizację pracy zespołu projektowego. W trakcie zajęć - studenci poznają wszystkie kluczowe narzędzia niezbędne w przygotowaniu planu realizacji projektu.

Podczas zajęć studenci zapoznają się również ze sprawdzonymi w praktyce stosunkowo prostymi narzędziami do skutecznej kontroli postępów prac i wydatków w projektach. Jak pokazuje doświadczenie, ich zastosowanie nie wymaga zaawansowanych narzędzi informatycznych, można je wdrożyć nawet bez wykorzystania komputera (chociaż z komputerem jest znacznie łatwiej i bardziej efektywnie). Szybsze wychwytywanie odchyleń od planu pozwala na wcześniejszą reakcję i tym samym zmniejszenie ryzyka niepowodzenia projektu. Przedstawione zostaną również zasady budowy Biura zarządzania projektami (PMO) z praktycznymi szablonami stosowanych w PMO dokumentów.

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH

Jedną z głównych cech projektu jest budżet. W praktyce najczęściej za mały. Zaplanowanie przepływów finansowych, monitoring kosztów czy analiza ich trendu to jedne z podstawowych zadań kierownika projektu, który odpowiedzialny jest nie tylko za realizację projektu, ale również zapewnienie jego sukcesu – także w sferze finansowej. Dlatego też takie zagadnienia jak zarządzanie rentownością, płynnością finansową czy monitoring za pomocą metody wartości wypracowanej będą głównymi wątkami tego bloku zajęć.

PODSTAWY MS PROJECT

To zajęcia z indywidualną pracą studentów przy komputerach w celu zbudowania lub rozwoju umiejętności wykorzystania możliwości jednego z najbardziej rozpowszechnionych narzędzi IT wspomagających kierownika projektu.

ADAPTACYJNE (ZWINNE) METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

W projektach IT czy badawczo-rozwojowych czasami bardzo trudno jest ułożyć szczegółowy plan realizacji projektu. Można wówczas skorzystać z elementów metodyk zwinnych tj. dostosowujących działania do dotychczasowych osiągnięć w celu zapewnienia wartości dla klienta.

Poznanie narzędzi stosowanych w metodykach zwinnych pozwoli na profesjonalne zarządzanie projektami z trudnym do zdefiniowania produktem końcowym projektu.

LEAN MANAGEMENT & DSDM

Celem zajęć jest jest zapoznanie studentów z Lean management i jego praktyczne wykorzystanie w zarządzaniu projektami w celu maksymalizacji korzyści biznesowych projektu. Zwrócenie uwagi na marnotrawstwa (muda, mura, muri) pozwala kierownikowi projektu na optymalizację planu i przebiegu realizacji projektu

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Z DOFINANSOWANIEM UE

Projekty dofinansowane mają swoją specyfikę – określone standardy wniosków, raportów, a nawet sposobu definiowania celów projektu. Niemal na każdym kroku można spotkać efekty realizacji takich projektów, dlatego w programie studiów nie mogło zabraknąć warsztatów, które w praktyczny sposób pozwoliłyby poznać podstawowe zagadnienia niezbędne przy zarządzaniu projektami z dofinansowaniem.
Z oczywistych względów te zajęcia cieszą się największą popularnością u pracowników urzędów oraz sektora NGO.

ELEMENTY PRAWA

Zdecydowana większość projektów realizowana jest w oparciu o umowy. Drobny druczek czy niejednoznaczny zapis w umowie może stanowić równie poważne zagrożenie dla projektu jak trzęsienie ziemi czy gradobicie. Chociaż podstawowa znajomość zagadnień prawnych jest niezbędna w codziennej pracy kierownika projektu i z tego powodu nie mogło w programie zabraknąć warsztatów poświęconych zagadnieniom prawnym.

PRAKTYCZNA REALIZACJA PROJEKTU

To 12-sto godzinny warsztat stanowiący podsumowanie wyżej wymienionych zajęć w czasie którego uczestnicy stoją przed zadaniem skonstruowania całościowego planu realizacji określonego projektu w oparciu o dostarczone informacje. Warsztat prowadzony przez doświadczonego PM’a zawsze cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem studentów.

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

Praca zespołowa stanowi fundament sukcesu projektu. Dlatego też w programie nie mogło zabraknąć warsztatów poświęconych kwestii budowy zespołu projektowego, doboru członków zespołu czy utrzymywania wysokiego poziomu motywacji w zespole. Znajomość podstawowych reguł nie gwarantuje sukcesu w zarządzaniu zespołem, ale znacznie ułatwia proces budowy autorytetu kierownika projektu i przekształcania zbioru jednostek w zespół projektowy.

KOMUNIKACJA W PROJEKTACH

Przez wielu kierowników projektów uważana za fundament sukcesu. Niektórzy twierdzą, że PM po za planowaniem i monitorowaniem właściwie tylko się komunikuje. Przekazywanie informacji jest procesem złożonym i obarczonym wieloma zakłóceniami, o czym każdy z nas miał okazję wielokrotnie się przekonać. Stąd też warsztaty poświęcone rozwojowi umiejętności komunikowania się zarówno z członkami zespołu projektowego, jak i też innymi interesariuszami projektu. Nie wiemy dlaczego, ale bardzo często w uwagach dotyczących tych zajęć studenci piszą, że powinni w nich brać udział ich szefowie.

NEGOCJACJE

Wprowadzone do programu zajęcia poświęcone budowie umiejętności negocjacji. Oczywiście na wniosek studentów w poprzednich edycjach studiów, którzy zwracali uwagę na coraz częstszą konieczność negocjowania z dostawcami, odbiorcami, zespołem projektowym czy przełożonymi.

ŚWIATOWE STANDARDY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

W całej historii studiów podyplomowych Zarządzanie projektami studenci wykazywali wysokie zainteresowanie nie tylko praktyką zarządzania, ale również możliwością zdobycia uznanych certyfikatów potwierdzających ich kompetencje. Chociaż program studiów obejmuje wszystkie kluczowe elementy uznanych standardów zarządzania projektami, to w celu powtórzenia tych zagadnień wydzielono dwa bloki zajęć dające rzetelny przegląd dwóch światowych standardów przydatnych zarówno w codziennej praktyce kierownika projektu, jak i w przypadku przystąpienia do wybranego egzaminu certyfikacyjnego.

INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATION IPMA

Zajęcia obejmują całość zagadnień poruszonych w wytycznych IPMA v. 3.0 oraz 4.0, których znajomość jest niezbędna do pomyślnego zdania egzaminu certyfikacyjnego IPMA. Zasadniczo blok zajęć ukierunkowany jest na egzamin IPMA lev. D, jednak program studiów obejmuje zakres kompetencji zgodnych z wymogami egzaminów na wszystkich poziomach certyfikacji IPMA tj. również na poziomach C, B oraz A.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE PMI

Blok zajęć poświęconych jednej z najbardziej powszechnych metodyk jaką jest metodyka PMI zawarta w Project Management Body of Knowledge czyli PMBOK. Oparta na procesach metodyka pozwala na skuteczne zmniejszenie ryzyka projektu poprzez aplikację jej zapisów w praktyce. Wiedzę tę można również wykorzystać w budowie własnych metodyk zarządzania poprzez adaptację zapisów metodyki PMI do specyfiki przedsiębiorstwa. Doskonała znajomość metodyki w połączeniu z doświadczeniem zawodowym pozwoli studentów również na uzyskanie jednego z najbardziej znanych certyfikatów jakim jest PMP.

 

 SZCZEGÓŁOWY PLAN STUDIÓW

1. Kompetencje kontekstowe

1.1. Wykład wprowadzający 2h – omawiający wybrane zagadnienie zarządzania projektami wygłaszany przez zaproszonego gościa.

1.2. Wprowadzenie do zarządzania projektami – 4h wykład

 • Metodyki i standardy zarządzania projektami
 • Orientacja na projekty
 • Orientacja na programy
 • Orientacja na portfele
 • System zarządzania projektami, programami i portfelami
 • Strategie rozwoju organizacji
 • Projekty, portfele i programy jako narzędzie realizacji strategii
 • Zarządzanie wartością projektów – Multivalue P3M
 • Struktury organizacyjne
 • Zarządzanie jakością w projektach
 • Zdrowie, Ochrona, bezpieczeństwo i środowisko
 • Informacja i dokumentacja w projektach
 • Planowanie projektów
 • Monitoring projektów

1.3. Elementy prawa - 8h warsztat

 • Kodeks cywilny
 • Własność intelektualna
 • Zarządzanie umową i kontraktem
 • Zmiany w umowach i kontraktach
 • Zarządzanie roszczeniami
 • Rozstrzyganie sporów

2. Kompetencje behawioralne

2.1. Zarządzanie zespołami - 4h wykład + 12h warsztat

 • Zespół projektowy a organizacja
 • Rozwój pracowników a realizacja projektów
 • Kształtowanie zespołu projektowego
 • Przywództwo
 • Zarządzanie w sytuacji kryzysowej

2.2. Komunikacja - 8h warsztat

 • Model komunikacji
 • Przekazywanie informacji

2.3. Negocjacje – 8h warsztat

 • Style negocjacji
 • Techniki negocjacyjne
 • Manipulacje w negocjacjach

3. Kompetencje techniczne

3.1. Planowanie i monitoring projektu – 24h warsztat

 • Proces planowania projektu, portfela, programu
 • Interesariusze i otoczenie projektu
 • Cele projektu
 • Zakres projektu
 • Struktura podziału prac
 • Diagram sieciowy
 • Harmonogram projektu
 • Metoda ścieżki krytycznej
 • Metoda łańcucha krytycznego
 • Planowanie zasobów w projekcie
 • Planowanie finansów w projekcie
 • Trend kamieni milowych
 • Trend kosztów
 • Metoda wartości wypracowanej

3.2. Zwinne metodyki w zarządzaniu projektami – 16h warsztat

 • Manifest Agile
 • Zwinne/adaptacyjne metodyki zarządzania projektami – Crystal, SCRUM

3.3. Zarządzanie ryzykiem w projektach – 8h warsztat

 • Plan zarządzania ryzykiem
 • Identyfikacja ryzyk
 • Analiza jakościowa ryzyk
 • Analiza ilościowa ryzyk
 • Metody reakcji na ryzyko
 • Monitoring ryzyk

3.4. Lean Management w projektach – 8h warsztat

 • Lean mgt – zasady, strumień wartości, straty
 • Techniki lean: Kaizen, 5S
 • Design thinking
 • DSDM

3.5. Zarządzanie finansami w projektach – 8h warsztat

 • Rachunkowość projektu
 • Elementy rachunkowości zarządczej
 • Budżet projektu
 • Płynność finansowa projektu
 • Statyczne i dynamiczne metody oceny efektywności projektu
 • Pomiar i ewidencja odchyleń

3.6. Praktyczna realizacja projektów – 16h warsztat casestudy prowadzony przez doświadczonych kierowników projektu

3.7. Warsztaty podsumowujące i egzamin końcowy – 8h

 • Egzamin próbny
 • Egzamin końcow IPMA Student

4. Światowe standardy zarządzania projektami

4.1. Project Management Body of Knowledge PMI – 16h warsztat ułatwiający przygotowanie do egzaminów CAPM/PMP

4.2. Wytyczne kompetencji IPMA – 16h warsztat przygotowujący do egzaminów IPMA na poziomach IPMA Student, lev. D, lev. C, lev. B, lev. A

4.3. Green Project Management - 16h warsztat przygotowujący do egzaminów GPM-b

5. Obsługa MS Project 

16h zajęc w laboratorium komputerowym z indywidualnym dostępem do komputera

6. Zarządzanie projektami z dofinansowaniem UE – 8h warsztat

6.1. Metodyka przygotowania wniosku o dofinansowanie (myślenie projektowe, matryca logiczna projektu, harmonogram działań, kosztorys projektu),

6.2. Specyfika zarządzania projektami unijnymi,

6.3. Metodyka przygotowania raportów z przebiegu realizacji projektu oraz raportu końcowego (w tym wskaźniki produktu, rezultatu, oddziaływania)

Profil słuchacza

Studia adresowane są do osób, które pragną rozwinąć praktyczne kompetencje zarządzania projektami. Kierujemy je również do wyższej i średniej kadry kierowniczej przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego a także dyrektorów programów i portfeli, kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych.

Zaproszenie kierujemy również do przedstawicieli organizacji pozarządowych, zaangażowanych w realizację przedsięwzięć.

Zarządzanie projektami w Wyższej Szkole Europejskiej studiowało od 2005 r. łącznie ponad 1000 osób, wśród nich pracownicy firm i instytucji takich jak:

 • ABB
 • ASTOR
 • BP
 • Capgemini
 • Comarch
 • Delphi
 • Ericpol
 • Hewitt Associates
 • IBM
 • International Paper
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Motorola
 • Polplast-Polska
 • Silvermedia
 • Software Mind
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Valeo
 • i innych

OGÓLNOPOLSKA CZOŁÓWKA - NASI ABSOLWENCI

 1. Praktycy dla praktyków – większość kadry prowadzącej zajęcia to osoby posiadające bogate doświadczenie praktyczne w zakresie zarządzania projektami

 2. Program studiów spełniający surowe wymogi International Project Management Association Polska – jedna z dwóch uczelni w Polsce posiadających status Akademickiej Akredytowanej Jednostki Szkoleniowej https://ipma.pl/wykaz-aajs/

 3. Posiadamy akredytację IPMA Student co daje możliwość przystąpienia do egzaminu IPMA Student

 4. W 2022r. miał miejsce pierwszy egzamin IPMA Student – pozytywny wynik uzyskało w pierwszym podejściu 28 osób z 29, które przystąpiły do egzaminu

 5. W siedemnastoletniej historii studiów absolwenci uzyskują ponadprzeciętne wyniki w egzaminach IPMA lev. D – przeciętna zdawalność w pierwszym podejściu wynosi ok. 90%. Dwie osoby otrzymały nagrodę specjalną od opiekuna merytorycznego – butelkę szampana za uzyskanie wyższego wyniku niż 87,92%pkt. tj. uzyskanego w 2004r. przez Krzysztofa Witkowskiego. Kolejne butelki czekają na zwycięzców.

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry, łącznie 228 godzin.

Wielu naszych studentów to kierownicy projektów z ogromnym doświadczeniem, którzy chętnie dzielą się w trakcie zajęć ze studentami nie posiadającymi tak cennego bagażu doświadczeń albo rozpoczynają swoją drogę Project Managera.

Dużym atutem studiów jest możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń między studentami, dlatego wsłuchując się w ich opinie ograniczamy liczbę zajęć on-line do minimum.

Regulamin studiów podyplomowych 2023/2024 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności studiów podyplomowych 2023/2024 dostępny jest tutaj.

 Hybrydowa forma studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są w formule stacjonarnej, a inne w formule online. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Semestr Zimowy Semestr Letni
21-22.10.2023 09-10.03.2024
04-05.11.2023 23-24.03.2024
25-26.11.2023 06-07.04.2024
09-10.12.2023 20-21.04.2024
13-14.01.2024 04-05.05.2024
27-28.01.2024 18-19.05.2024
10-11.02.2024 08-09.06.2024
24-25.02.2024 22-23.06.2024

a) Obecność - 80% z wszystkich zajęć

b) Wynik egzaminu końcowego

c) Przygotowanie pracy

d) Obrona pracy dyplomowej

Rekrutacja

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 jest zamknięta.

W przypadku pojawienia się pytań zapraszamy do kontaktu: podyplomowe@wse.krakow.pl, tel. 12 683 24 75.

Proces rekrutacji przebiega w pełni w trybie on-line.

Aby uzupełnić formularz rekrutacyjny on-line niezbędne są:

 •         numer PESEL oraz inne dane osobowe,
 •         skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 •         dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (jeśli opłata nie jest realizowana przez system rekrutacyjny)

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest dostępne dla osób rekrutujących się od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:00

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

 

Proces rekrutacji przebiega w pełni w trybie on-line.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji w naszym biurze pod adresem :

Al. Jana Pawła 39A, pok. 201A; czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 15:00.

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 76, 77, 78

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

 

Wpłat należy dokonywać na konto (płatność jest możliwa w trakcie wypełniania formularza rekrutacyjnego on-line):

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA nr 34 1050 1445 1000 0090 8115 9221

W przypadku nieprzyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku PsychotraumatologiaPomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa oraz Psychologia rozwoju kompetencji społecznych w organizacji, na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

zarządzanie prychotraum pomoc elearning.png

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

 

Terminy wpłaty rat czesnego to: 

 1.       za cały rok akademicki: do 5 października;
 2.       w dwóch ratach semestralnych: do 5 października i 5 marca;
 3.       w dziesięciu ratach miesięcznych: do 5 dnia każdego miesiąca poczynając od 5 października, a kończąc na 5 lipca;

 

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

 

Absolwenci studiów oraz studiów podyplomowych:

- Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, Uniwersytetu SWPS, Collegium da Vinci (CDV), dawniej: Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHID) są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Promocja obowiązuje przez cały okres rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024.

Promocja nie obejmuje opłaty rekrutacyjnej na kierunki studiów podyplomowych: „Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa”, „Psychologia rozwoju kompetencji społecznych w organizacji” i „Psychotraumatologia” Promocja dla wymienionych kierunków obejmuje zniżkę w opłacie rekrutacyjnej w wysokości 150,00 (słownie: sto pięćdziesiąt) złotych. W przypadku negatywnego wyniku przebiegu postępowania kwalifikacyjnego kandydatowi opłata rekrutacyjna nie jest zwracana.

Warunkiem skorzystania z promocji jest:

1) udokumentowanie przez kandydata statusu absolwenta studiów oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (SWPS), Collegium da Vinci (CDV), dawniej: Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHID)

2) złożenie przez kandydata kompletu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji na wybrany kierunek studiów podyplomowych prowadzony w WSE do dnia zakończenia rekrutacji.

 

Wypełnij wniosek rekrutacyjny
Oferta studiów podyplomowych SWPS

Kadra

W trakcie tych studiów nauczysz się jak planować i zarządzać projektami w ramach działalności firm, organizacji oraz instytucji publicznych. Opanujesz techniki przygotowania, sposoby realizacji i monitoringu przebiegu projektów. Poznasz sposoby zarządzania jakością, finansami oraz ryzykiem w projektach. W osobnym module przybliżymy Ci specyfikę projektów finansowanych środkami UE. Odbiorcami studiów mogą być zarówno beneficjenci takich projektów, jak i jednostki wdrażające, odpowiedzialne za monitoring. Jeśli już zawodowo zajmujesz się realizacją projektów - u nas nauczysz się jak zarządzać zespołem projektowym, jak dobierać, motywować członków zespołu projektowego – czyli jak osiągać sukces projektów.

Krzysztof Witkowski
opiekun merytoryczny

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem
 • W dniach 26-27.02 Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń będzie nieczynne.