Doradztwo, orientacja zawodowa i coaching kariery

Studia podyplomowe w WSE

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Doradztwo, orientacja zawodowa i coaching kariery

Informacje ogólne

Atuty kierunku Doradztwo, orientacja zawodowa i coaching kariery

Atuty kierunku Doradztwo, orientacja zawodowa i coaching kariery

 • Studia zaprojektowane pod kątem wizji rozwoju doradztwa zawodowego, uwzględniające kierunki tego rozwoju i największe wyzwania przed nim stojące.
 • Studia mają charakter innowacyjny i interaktywny dzięki przeniesieniu wielu treści teoretycznych do programów e-learningowych. Słuchacz w pierwszych dwóch semestrach pracuje w sposób tradycyjny, w mniejszym stopniu korzystając z programów. W trzecim semestrze następuje swego rodzaju odwrócenie proporcji i słuchacz większą część zajęć realizuje w dowolnym miejscu w Polsce (lub poza nią), korzystając z kursów on-line.
 • Kadra praktyków z całej Polski, specjalizujących się w konkretnych obszarach doradztwa zawodowego, orientacji zawodowej i coachingu kariery.
 • Przygotowanie do pracy na stanowisku doradcy zawodowego zarówno z osobami dorosłymi, jak i w roli szkolnego doradcy zawodowego. 
 • Bardzo wysoka ocena przydatności treści studiów w obszarach poza doradczych: HR, szkoleniach, consultingu biznesowym, wystawiana przez słuchaczy pracujących na co dzień we wskazanych specjalizacjach. 
 • Studia rekomendowane przez Biuro Karier Wyższej Szkoły Europejskiej.

Biuro Karier WSE

Cel edukacji Doradztwo, orientacja zawodowa i coaching kariery

Cel edukacji

 • Przygotowanie do pracy w zawodzie szkolnego doradcy zawodowego
 • Przygotowanie do pracy w zawodzie doradcy zawodowego
 • Przygotowanie do pracy w zawodzie coacha kariery
 • Wzmocnienie kompetencji związanych z rozwojem zawodowym człowieka dorosłego
 • Wyposażenie słuchacza w szeroki warsztat kompetencyjny, związany z pracą szkoleniowo-doradczą
 • Przygotowanie do wsparcia klienta w zakresie rozwoju zawodowego przez całe życie
 • Wyposażenie słuchacza w kompetencje o wysokim stopniu transferu do zawodów pokrewnych, takich jak doradca personalny, specjalista ds. HR, rekruter, mediator, trener-szkoleniowiec czy nauczyciel

Olbrzymia dynamika na rynku pracy, jakiej jesteśmy świadkami, przekłada się na potrzeby korzystania z usług doradców zawodowych. Studia, które w Wyższej Szkole Europejskiej przygotowaliśmy podążają za tą dynamiką. Program skoncentrowany jest na budowaniu warsztatu pozwalającego na efektywną pracę zarówno z młodzieżą, jak i osobami dorosłymi w zakresie orientacji zawodowej, planowania kariery, a także doradztwa w wyborach zawodowych w życiu dorosłym. W efekcie studia są doskonałym wyborem zarówno dla tych, którzy planują profesjonalnie wykonywać zawód doradcy zawodowego. Dużo wartościowych treści i umiejętności rozwinąć mogą również osoby pracujące w szkołach, których studia lepiej przygotowują w odpowiadaniu na karierowe potrzeby ucznia. Do grona potencjalnych słuchaczy zaliczyć można również coachów, planujących poszerzyć zakres swoich usług o coaching kariery. Użyteczność treści zawartych w poprzednich edycjach doceniali także specjaliści ds. rekrutacji, jak również inne osoby, zajmujące się zagadnieniami z obszaru HR.

Studia trwają dwa semestry. Dodatkowy (opcjonalny) trzeci semestr jest dedykowany nauczycielom i tym, którzy planują pracę w szkolnictwie. Zajęcia odbywają się w systemie tradycyjnym i e-learningowym. Słuchacz w pierwszych dwóch semestrach pracuje w sposób tradycyjny, w mniejszym stopniu korzystając z programów. W trzecim semestrze następuje swego rodzaju odwrócenie proporcji i słuchacz większą część zajęć realizuje w dowolnym miejscu w Polsce (lub poza nią), korzystając z kursów on-line zamieszczonych na platformie.

Plan studiów Doradztwo, orientacja zawodowa i coaching kariery

ORIENTACJA ZAWODOWA to bloki tematyczne skierowane do osób planujących pracę w szkołach z młodzieżą, w których doradztwo zawodowe pojawiać ma się w zdecydowanie większym wymiarze niż dotychczas. Obok tematów bezpośrednio ukierunkowanych na pracę doradczą w szkole, istotne są także zajęcia z psychologii skoncentrowane na kluczowych z punktu widzenia doradcy kwestiach psychologicznych, takich jak: psychologia rozwojowa, radzenie sobie ze stresem czy techniki kreatywne.

DORADZTWO ZAWODOWE to praktyczne bloki zajęć skierowane dla osób planujących pracę w obszarze doradztwa zawodowego z osobami dorosłymi. Szeroko i bardzo precyzyjnie zaprojektowane zajęcia cechują się dużą dozą transferowalności. Zdobyte podczas warsztatów kompetencje mogą być z powodzeniem wykorzystywane zarówno w różnych płaszczyznach doradztwa zawodowego, jak również innych dziedzinach pokrewnych, jak np. ZZL, mediacje, szkolenia.

COACHING KARIERY to ścieżka dedykowana zarówno dla tych, którzy pragną wykorzystać doradztwo zawodowe, jako uzupełnienie swojej wiedzy coachingowe, jak również tych, którzy chcą zająć się tematyką rozwoju zawodowego przez całe życie. Coaching kariery jest dość specyficznym rodzajem coachingu, a wykładowcy zajmujący się przedmiotami w tym module tą różnice pokazują

Program studiów przygotowany został w formule blended learning: część zajęć odbywać się będzie w trybie distance learning [DL], część w sposób tradycyjny w sali wykładowej.

WARSZTAT SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO

 • Nowoczesne narzędzia i metody w praktyce doradztwa zawodowego w pracy z młodzieżą
 • Metody pracy szkolnego doradcy zawodowego
 • Orientacja zawodowa
 • Rozmowa doradcza w wieku szkolnym

 WARSZTAT DORADCY ZAWODOWEGO

 • Rozmowa doradcza
 • Teorie rozwoju zawodowego
 • Szkolenie z psychometrii dla doradców zawodowych
 • Grupowe poradnictwo zawodowe; zasady pracy w poradnictwie z osobami dorosłymi
 • Metody grupowego poradnictwa zawodowego i ich praktyczne zastosowanie
 • Kompendium metod szkoleniowych
 • ABC przedsiębiorczości

 PORADNICTWO NA PRZESTRZENI ŻYCIA (COACHING KARIERY)

 • Work-life balance
 • Równowaga między życiem prywtnym a pracą
 • Coaching kariery jako perspektywa doradztwa zawodowego

 RYNEK PRACY I PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA DORADZTWA ZAWODOWEGO

 • Zawodoznawstwo
 • Monitoring rynku pracy
 • Doradztwo transnacjonalne
 • Rynek pracy i doradztwo zawodowe  
 • Cele i zadania doradztwa zawodowego oraz kierunki rozwoju poradnictwa
 • Prawne uwarunkowania funkcjonowania doradztwa zawodowego w Polsce i Unii Europejskiej
 • Elementy prawa pracy i elastyczne formy zatrudnienia
 • Etyka zawodowa, zagadnienia moralności i wychowania

CZŁOWIEK W PRACY

 • Rekrutacja i selekcja pracowników jako podstawowy element ZZL
 • Psychologiczne koncepcje motywacji i ich zastosowanie w praktyce doradczej
 • Komunikacja interpersonalna
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Psychologia rozwojowa (rozwój zawodowy człowieka)
 • Stres, wypalenie zawodowe – przyczyny, konsekwencje i radzenie sobie z nimi
 • Zastosowanie technik kreatywnych
 • Praca z klientem niepełnosprawnym w doradztwie zawodowym

Profil słuchacza

Studia przygotowane są dla osób zainteresowanych pracą doradcy zawodowego, chcących zdobyć wiedzę i umiejętności konieczne do profesjonalnego świadczenia porady zawodowej lub uzupełnić już posiadane kompetencje. Do grona potencjalnych słuchaczy zaliczyć można również coachów, planujących poszerzyć zakres swoich usług o coaching kariery. Oferta skierowana jest także do nauczycieli i pedagogów, którzy planują podjęcie pracy w zawodzie szkolnego doradcy zawodowego.

Obecnie kierunek kończą pracownicy firm i instytucji takich jak:

 • Alexander Mann Solutions
 • Electrolux
 • HSBC Service Delivery
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Shell Polska
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • i innych

Wspieramy środowisko doradców

#artykuł

Wybory z głową. Rola strategii w poszukiwaniu pracy

Jak z głową zaplanować rozwój kariery zawodowej?

Jakie można stosować strategie poszukiwania pracy?

Jakie szanse i jakie ryzyka - poza najbardziej oczywistymi - należy brać pod uwagę stosując konkretne strategie poszukiwania pracy?

Tego dowiesz się z artykułu Wacława Kisiel-Dorohinickiego pt. "Wybory z głową. Rola strategii w poszukiwaniu pracy".

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w systemie tradycyjnym i e-learningowym – w sumie 230 godzin dydaktycznych.

W przypadku utrzymywania się pandemii Covid-19 zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami MNiSW i wytycznymi sanitarnymi zajęcia będą odbywać się w trybie on-line.

Regulamin studiów podyplomowych 2020/2021 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności za studia podyplomowe 2020/2021 znajduje się tutaj.

Semestr Zimowy Semestr Letni
17-18.10.2020 27-28.02.2021
07-08.11.2020 13-14.03.2021
21-22.11.2020 27-28.03.2021
05-06.12.2020 17-18.04.2021
19-20.12. 2020 08-09.05.2021
16-17.01.2021 22-23.05.2021
30-31.01.2021 12-13.06.2021
13-14.02.2021 26.06.2021


W uzasadnionych przypadkach (np. wymagania organizacyjne) dopuszczalna jest organizacja zajęć w terminach zjazdów dodatkowych, poza obowiązującymi dla danego kierunku.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2020/2021

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2020 r. i zakończy się dn. 30 września 2020 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

 • Coach i trener - partner w rozwoju - obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.

Uwaga! W okresie od 1 czerwca do odwołania (w związku z sytuacją epidemiologiczną) wymaganymi dokumentami są:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować, podpisać i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w formie skanów terminie do 10 dni od rejestracji on-line
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • zdjęcie (format legitymacyjny),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,
 • oświadczenie o dostarczeniu wymaganych dokumentów w późniejszym terminie.

Prosimy o przesłanie skanów wymienionych dokumentów na adres podyplomowe@wse.krakow.pl

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest dostępne dla osób rekrutujących się w środy i czwartki w godzinach 10:00-14:00.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Al. Jana Pawła 39A, parter; czynne: w środy i czwartki w godzinach 10:00 - 14:00.

Pracownik Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń odbierze od Państwa dokumenty w specjalnie wyznaczonym i zabezpieczonym punkcie; proszę dzwonić: 12/683 24 60, 77, 68 lub zgłosić swoje przybycie na portierni.

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 68, 77

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA, ZNIŻKA W OPŁACIE REKRUTACYJNEJ! Kandydaci, którzy złożą dokumenty w czerwcu, lipcu bądź sierpniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 ZŁ!


Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku Coach i trener, na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

Czesne za studia podyplomowe

Koszt dwóch semestrów – 4 600 zł

Trzeci semestr (opcjonalnie) – 990 zł (przy grupie co najmniej 5-cio osobowej)

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Uwaga - zmiana terminu wpłaty pierwszej raty z 21.09. b.r. na 09.10 b.r.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 09.10.2020 r., 01.12.2020 r., 01.02.2021 r., 01.04.2021 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kadra

Olbrzymia dynamika na rynku pracy, jakiej jesteśmy świadkami przekłada się na potrzeby korzystania z usług doradców zawodowych. Studia, które w Wyższej Szkole Europejskiej przygotowaliśmy podążają za tą dynamiką. Program skoncentrowany jest na budowaniu warsztatu pozwalającego na efektywną pracę zarówno z młodzieżą, jak i osobami dorosłymi w zakresie orientacji zawodowej, planowania kariery, a także doradztwa w wyborach zawodowych w życiu dorosłym. W efekcie studia są doskonałym wyborem zarówno dla tych, którzy planują profesjonalnie wykonywać zawód doradcy zawodowego. Dużo wartościowych treści i umiejętności rozwinąć mogą również osoby pracujące w szkołach, których studia lepiej przygotowują w odpowiadaniu na karierowe potrzeby ucznia. Do grona potencjalnych słuchaczy zaliczyć można również coachów, planujących poszerzyć zakres swoich usług o coaching kariery. Użyteczność treści zawartych w poprzednich edycjach doceniali również specjaliści ds. rekrutacji i inne osoby, zajmujące się różnymi tematami z zakresu HR.

Wacław Kisiel-Dorohinicki
opiekun merytoryczny kierunku

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem
 • W przypadku utrzymywania się pandemii Covid-19 zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami MNiSW i wytycznymi sanitarnymi zajęcia będą odbywać się w trybie on-line.