Twoja firma - prawo i zarządzanie w małej firmie

Dowiedz się więcej o kierunku

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Twoja Firma - prawo i zarządzanie w małej firmie

Informacje ogólne

Atuty kierunku Twoja Firma - prawo i zarządzanie w małej firmie

Atuty kierunku Twoja Firma - prawo i zarządzanie w małej firmie

 • nabycie wiedzy w wybranych gałęziach prawa,
 • nabycie umiejętności w zakresie interpretacji aktów prawnych,
 • nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie zakładania, prowadzenia i zarządzania mikro-
  i małymi przedsiębiorstwami,
 • nabycie umiejętności z zakresu badania trendów i prognozowania, w tym analizy informacji
  i podejmowania decyzji,
 • rozwój kompetencji miękkich niezbędnych w wypełnianiu ról menedżerskich (m.in. umiejętności negocjowania, komunikowanie),
 • nabycie wiedzy i umiejętności z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi.

 

exbis

 

Patronem merytorycznym kierunku jest EXBIS - firma szkoleniowa, która od 1992 roku prowadzi profesjonalne warsztaty i treningi wspierające wysiłki polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w osiąganiu przodującej pozycji rynkowej. Jest członkiem Inter Consultancy Cooperation Group (ICC), organizacji kosultingowo-szkoleniowej obejmującej swym zasięgiem 15 krajów Europy, Azji i Stany Zjednoczone. ICC doradza menedżerom i doskonali umiejętności pracowników najpoważniejszych firm na świecie.

Cel edukacji Twoja Firma - prawo i zarządzanie w małej firmie

Cel edukacji

Wyzwania otoczenia, na które składają się zmiany w otoczeniu polityczno-prawnym, ekonomicznym, a także szybki rozwój techniki i technologii, zmiany społeczno-kulturowe i demograficzne, sprawiają, że przedsiębiorcy oraz menedżerowie zarządzający organizacjami z sektora mikro-, małych przedsiębiorstw muszą posiadać wiedzę na temat obowiązującego systemu prawnego, nowoczesnych trendów w zarządzaniu oraz umiejętności rozwiązywania problemów pojawiających się na tym polu.

Celem studiów jest rozwój wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie prawa, gospodarki, zarządzania, adaptowania się do nowych trendów, reagowania na wyzwania, a także rozwiązywania problemów, z jakimi borykają się współcześni przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa wspomnianego sektora.

W ramach zajęć realizowanych na studiach słuchacze będą poznawać poszczególne gałęzie prawa oraz łączyć je z procesami zakładania, rozwijania i zarządzania działalnością gospodarczą. Zajęcia poprowadzą doświadczeni konsultanci - praktycy biznesu i prawnicy, a także ludzie nauki.

Plan studiów Twoja Firma - prawo i zarządzanie w małej firmie

BLOK A - PRAWO W BIZNESIE

1. Prawo gospodarcze

 • Przedsiębiorca i formy jego zorganizowania przedsiębiorcy (formy wewnętrzne
  i zewnętrzne)
 • Prokura a pełnomocnictwo
 • Spółdzielnie, stowarzyszenia i fundacje
 • Przedsiębiorstwa państwowe
 • Pomoc publiczna
 • Partnerstwo publiczno-prywatne

2. Ochrona danych osobowych

 • RODO i inne regulacje prawne dotyczące ochrony dany osobowych
 • Istota danych osobowych
 • Zadania i obowiązki ADO i IODO
 • Procedury związane z naruszaniem ochrony danych osobowych

3. Prawo handlowe i podatkowe – wybrane zagadnienia

 • Spółka cywilna a spółki handlowe
 • Spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna
 • Prawo podatkowe w małych firmach
 • Zarys postępowania podatkowego

4. Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

 • Stosunek pracy (umowy o pracę, warunki zatrudnienia pracowników na terenie RP, stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę)
 • Wynagrodzenie za pracę
 • Obowiązki pracodawcy i pracownika
 • Czas pracy
 • Urlopy pracownicze
 • Elementy BHP
 • Układy zbiorowe pracy
 • Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
 • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • Przedawnienie roszczeń
 • Ubezpieczenia społeczne

5. Mediacje i arbitraż w działalności gospodarczej

 • Czym jest mediacja?
 • Korzyści z prowadzenia mediacji gospodarczej
 • Regulacje prawne dotyczące mediacji
 • Rola mediatora
 • Istota arbitrażu
 • Regulacje prawne dotyczące arbitrażu
 • Wykorzystanie mediacji i arbitrażu w działalności gospodarczej
 • Sąd polubowny

6. Podstawy prawa własności intelektualnej i ochrony konkurencji

 • Pojęcie prawa ochrony konkurencji
 • Ochrona konkurencji
 • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 • Pojęcie prawa własności intelektualnej
 • Systematyka oraz źródła prawa własności intelektualnej
 • Prawo autorskie
 • Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji
 • Fundusz Promocji Twórczości i Komisja Prawa Autorskiego
 • Zarys prawa własności przemysłowej

7. Umowy w obrocie gospodarczym

 • Umowy gospodarcze (swoboda umów gospodarczych, zawarcie umowy gospodarczej, charakter prawny czynności przygotowujących do zawarcia umowy, wzorce umów, wykonanie umów handlowych, przedawnienie roszczeń)
 • Umowy handlowe w obrocie transgranicznym
 • Analiza wybranych umów w obrocie gospodarczym (m.in. umowa kupna-sprzedaży, umowa najmu, umowa leasingu).

8. Prawo administracyjne i sądowo-administracyjne

 • Pojęcie i źródła prawa administracyjnego
 • Administracja publiczna, rządowa i samorządowa
 • Pojęcie i rodzaje stosunków administracyjnoprawnych
 • Postępowanie administracyjne
 • Postępowanie przed sądami administracyjnymi
 • Zarys postępowania egzekucyjnego w administracji

Blok B – Prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej

9. Budowanie wizerunku i autopromocja

 • Świadoma i nieświadoma autoprezentacja
 • Podstawowe taktyki autoprezentacyjne
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Wystąpienia publiczne

10. Marketing, PR i reklama w małej firmie

 • Strategia marketingowa i działania PR
 • Aktualne trendy w promocji marki, produktów i usług
 • Praktyczne wykorzystanie mediów społecznościowych: Facebook Pro
 • Wprowadzenie do obsługi Google Ads

11. Negocjacje w biznesie

 • Zasady, struktura i przebieg negocjacji
 • Analiza użyteczności w prowadzeniu negocjacji
 • Symulacje trudnych sytuacji negocjacyjnych

12. Analizowanie informacji i podejmowanie racjonalnych decyzji

 • Analizowanie informacji o charakterze statystycznym
 • Typowe pułapki podejmowania decyzji
 • Dedukcja i metody teorii gier w analizie informacji

13. Zarządzanie zasobami ludzkimi – trendy i wyzwania

 • Zasoby ludzkie / kapitał ludzki w organizacji
 • Polityka personalna i jej elementy
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Motywowanie i rozwój pracowników

14. Komunikacja interpersonalna

 • Efektywna komunikacja z otoczeniem
 • Bariery komunikacyjne i sposoby radzenia sobie z nimi
 • Komunikacja międzypokoleniowa

15. Księgowość i rachunkowość w małej firmie

 • Ewidencja zdarzeń gospodarczych
 • Kalkulacja wyniku finansowego i podatkowego firmy – wycena składników aktywów i pasywów
 • Opodatkowanie małej firmy
 • Finansowanie bieżącej działalności i rozwoju małej firmy
 • Sprawozdawczość podatkowa, finansowa i inna w małej firmie
 • Controlling finansowy, podatkowy, operacyjny w małej firmie - metody, narzędzia

Profil słuchacza

Przedsiębiorcy oraz menedżerowie zarządzający mikro- i małymi przedsiębiorstwami, a także osoby chcące rozwijać swoją karierę zawodową w obszarze prawa, zarządzania, analizy trendów otoczenia i prognozowania.

Informacje organizacyjne

Suma godzin 176

Ilość zjazdów dwudniowych: 11

W przypadku utrzymywania się pandemii Covid-19 zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami MNiSW i wytycznymi sanitarnymi zajęcia będą odbywać się w trybie on-line.

Regulamin studiów podyplomowych 2020/2021 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności za studia podyplomowe 2020/2021 znajduje się tutaj.

Semestr Zimowy Semestr Letni
17-18.10.2020 27-28.02.2021
07-08.11.2020 13-14.03.2021
21-22.11.2020 27-28.03.2021
05-06.12.2020 17-18.04.2021
19-20.12. 2020 08-09.05.2021
16-17.01.2021 22-23.05.2021
30-31.01.2021 12-13.06.2021
13-14.02.2021 26.06.2021


W uzasadnionych przypadkach (np. wymagania organizacyjne) dopuszczalna jest organizacja zajęć w terminach zjazdów dodatkowych, poza obowiązującymi dla danego kierunku.

Zaliczenie: egzamin na zakończenie studiów w postaci testu.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2020/2021

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2020 r. i zakończy się dn. 30 września 2020 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

 • Coach i trener - partner w rozwoju - obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.

Uwaga! W okresie od 1 czerwca do odwołania (w związku z sytuacją epidemiologiczną) wymaganymi dokumentami są:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować, podpisać i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w formie skanów terminie do 10 dni od rejestracji on-line
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • zdjęcie (format legitymacyjny),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,
 • oświadczenie o dostarczeniu wymaganych dokumentów w późniejszym terminie.

Prosimy o przesłanie skanów wymienionych dokumentów na adres podyplomowe@wse.krakow.pl

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest dostępne dla osób rekrutujących się w środy i czwartki w godzinach 10:00-14:00.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Al. Jana Pawła 39A, parter; czynne: w środy i czwartki w godzinach 10:00 - 14:00.

Pracownik Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń odbierze od Państwa dokumenty w specjalnie wyznaczonym i zabezpieczonym punkcie; proszę dzwonić: 12/683 24 60, 77, 68 lub zgłosić swoje przybycie na portierni.

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 68, 77

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA, ZNIŻKA W OPŁACIE REKRUTACYJNEJ! Kandydaci, którzy złożą dokumenty w czerwcu, lipcu bądź sierpniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 ZŁ!


Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku Coach i trener, na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

Czesne za studia podyplomowe

Czesne: 4 900 zl

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Uwaga - zmiana terminu wpłaty pierwszej raty z 21.09. b.r. na 09.10 b.r.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 09.10.2020 r., 01.12.2020 r., 01.02.2021 r., 01.04.2021 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem
 • W przypadku utrzymywania się pandemii Covid-19 zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami MNiSW i wytycznymi sanitarnymi zajęcia będą odbywać się w trybie on-line.