Error in slider type!

Rekrutacja zakończona

Limit miejsc został wyczerpany

Psychotraumatologia

Dowiedz się więcej o kierunku

Psychotraumatologia

Informacje ogólne

Atuty kierunku Psychotraumatologia

Atuty kierunku Psychotraumatologia

 • Zrozumiesz specyfikę traumy, w tym aktualnej sytuacji uchodźców z Ukrainy, doświadczających traumy przymusowego uchodźctwa i wojny
 • Uzyskasz wiedzę z zakresu psychologii traumy
 • Będziesz miał/a praktyczne umiejętności prowadzenia konsultacji dla osób dotkniętych traumami
 • Będzie także potrafił/a odróżniać chandrę, kryzysy od traumy typu 1. i typu 2.
 • Uzyskasz wiedzę i podstawowe umiejętności w zakresie psychoterapii traumy
 • Rozwiniesz zaawansowane umiejętności świadczenia pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej
 • Studia przygotowują do wsparcia osób, które doświadczyły zdarzeń traumatycznych, w tym traumy bezpośredniej, pośredniej i zapożyczonej
 • W programie studiów szczególne miejsce zajmuje prowadzenie wsparcia dla dzieci i młodzieży z doświadczeniem traumy.

Dużym atutem są zróżnicowane metody dydaktyczne oraz warsztatowa forma zajęć – ćwiczenia, gry edukacyjne, studium przypadku, praca w grupach, dyskusje.

Partnerem kierunku jest Inicjatywa RE-START

logotyp start

Uwaga – psychotraumatolog jest zawodem wskazanym w Klasyfikacji Zawodów:

tebela

Cel edukacji Psychotraumatologia

Cel edukacji

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy:

 • wiedzy w zakresie psychologii traumy i efektywnych metod wsparcia osób z urazami psychicznymi
 • umiejętności prowadzenia pomocy psychologicznej i zaawansowanej interwencji kryzysowej, także wobec osób z syndromem stresu pourazowego (PTSD) i zaburzeniami osobowości jako skutków traum
 • postawy szacunku do osób z traumą i etycznej realizacji pomocy psychologicznej.

W programie studiów przewidziano zagadnienia w zakresie:

 • syndromu stresu pourazowego PTSD
 • interwencji kryzysowej (poziom zaawansowany)
 • technik relaksacji i redukcji napięcia oraz arteterapii
 • procesów traumatyzacji (traumy typu 1. i 2.)
 • psychologii klinicznej, w tym zaburzeń osobowości
 • trangeneracyjnego przekazu traumy
 • psychoterapii traumy w różnych modalnościach.

Plan studiów Psychotraumatologia

 1. Wprowadzenie do psychotraumatologii
 2. Syndrom stresu pourazowego PTSD
 3. Interwencja kryzysowa – poziom zaawansowany
 4. Techniki relaksacji i redukcji napięcia
 5. Procesy traumatyzacji (traumy typu 1. i 2.)
 6. Traumy w psychologii klinicznej, w tym zaburzenia osobowości
 7. Trangeneracyjny przekaz traumy
 8. Metody artterapeutyczne w traumie
 9. Psychoterapia traumy – podejście poznawczo-behawioralne
 10. Psychoterapia traumy – podejście ericksonowskie
 11. Psychoterapia traumy – podejście psychodynamiczne
 12. Psychoterapia traumy – podejście systemowe
 13. Psychoterapia traumy w kontekście uzależnień
 14. Organizacja pracy w zawodzie psychotraumatologa - wizyta studyjna

 

Profil słuchacza

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą prowadzić pomoc psychologiczną dla osób doświadczających traumy, w szczególności osób pracujących w zakresie m.in.:

 • psychoterapia, psychologia, pedagogika, interwencja kryzysowa,
 • medycyna (w tym lekarze i lekarki, pielęgniarze i pielęgniarki, ratownicy i ratowniczki medyczne)
 • edukacja (nauczyciele i nauczycielki przedszkoli i wszystkich typów szkół)
 • pomocy społecznej, w tym piecza zastępcza, adopcja, interwencja kryzysowa
 • leczenia uzależnień
 • resocjalizacji, w tym w strukturach Policji (szczególnie ds. nieletnich i patologii), straży miejskich i gminnych, służby więziennej, straży pożarnej
 • kurateli sądowej, prokuratury.

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry, łacznie 200 godzin.

Około 30% zajęć odbędzie się w trybie online oraz 70% stacjonarnie.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele (jeden zjazd od piątku do niedzieli).

Osoby rekrutujące się na studia podyplomowe na kierunku PSYCHOTRAUMATOLOGIA zobowiązane są przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych, który umożliwi im podjęcie kształcenia w obszarach wymienionych w poniższym rozporządzeniu:

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 roku, mogą aplikować absolwenci studiów: 

- dziedziny nauk społecznych (psychologia, pedagogika),

- dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu (nauki medyczne; nauki o zdrowiu, np. pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, położnictwo).

Kryteria przyjęcia – spełnianie powyższych wymagań oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Liczba słuchaczy - grupa do 25 osób.

Regulamin studiów podyplomowych 2023/2024 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności studiów podyplomowych 2023/2024 dostępny jest tutaj.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są w formule stacjonarnej, a inne w formule online. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Semestr Zimowy Semestr Letni
21-22.10.2023 09-10.03.2024
04-05.11.2023 23-24.03.2024
25-26.11.2023 06-07.04.2024
09-10.12.2023 20-21.04.2024
13-14.01.2024 04-05.05.2024
27-28.01.2024 18-19.05.2024
10-11.02.2024 08-09.06.2024
24-25.02.2024 22-23.06.2024

Daty zjazdów będą zawierać się w terminach podanych w tabeli, zależnie od liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku. Wybór dat będzie zależał od harmonogramu zajęć ustalonego na początku roku akademickiego przez opiekunów merytorycznych kierunków studiów. Oznacza to, że w zależności od ustalonego harmonogramu, liczba podanych powyżej zjazdów może być równa lub mniejsza od przewidzianych terminów w tabeli, z równoczesnym zachowaniem liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku.

Ocena na koniec studiów składa się z dwóch części:

 •   Ocena aktywności i zaangażowania w studiowanie w ciągu całego roku – 10% (tj. frekwencja na zajęciach, realizacja wyznaczonych zadań, aktywność wspierająca rozwój podczas zajęć.
 •   Ocena pracy końcowej (studium przypadku) – 90%

Praca pisemna powinna liczyć od 15 do 25 stron zawierając część teoretyczną oraz studium przypadku (opis sytuacji przykładowego klienta, metody pracy psychotraumatologa).

Pracę każdy słuchacz musi przygotować indywidualnie i samodzielnie.

 

Rekrutacja

 Rekrutacja zakończona - limit miejsc został wyczerpany.

W przypadku pojawienia się pytań zapraszamy do kontaktu: podyplomowe@wse.krakow.pl, tel. 12 683 24 75.

Proces rekrutacji przebiega w pełni w trybie on-line.

Aby uzupełnić formularz rekrutacyjny on-line niezbędne są:

 •         numer PESEL oraz inne dane osobowe,
 •         skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 •         dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (jeśli opłata nie jest realizowana przez system rekrutacyjny)

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest dostępne dla osób rekrutujących się od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:00

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

 

Proces rekrutacji przebiega w pełni w trybie on-line.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji w naszym biurze pod adresem :

Al. Jana Pawła 39A, pok. 201A; czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 15:00.

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 76, 77, 78

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

 

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

 

Wpłat należy dokonywać na konto (płatność jest możliwa w trakcie wypełniania formularza rekrutacyjnego on-line):

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA nr 34 1050 1445 1000 0090 8115 9221

W przypadku nieprzyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku PsychotraumatologiaPomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa oraz Psychologia rozwoju kompetencji społecznych w organizacji, na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

zarządzanie prychotraum pomoc elearning.png

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 

 1.       za cały rok akademicki: do 5 października;
 2.       w dwóch ratach semestralnych: do 5 października i 5 marca;
 3.       w dziesięciu ratach miesięcznych: do 5 dnia każdego miesiąca poczynając od 5 października, a kończąc na 5 lipca;

 

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

 

Absolwenci studiów oraz studiów podyplomowych:

- Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, Uniwersytetu SWPS, Collegium da Vinci (CDV), dawniej: Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHID) są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Promocja obowiązuje przez cały okres rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024.

Promocja nie obejmuje opłaty rekrutacyjnej na kierunki studiów podyplomowych: „Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa”, „Psychologia rozwoju kompetencji społecznych w organizacji” i „Psychotraumatologia” Promocja dla wymienionych kierunków obejmuje zniżkę w opłacie rekrutacyjnej w wysokości 150,00 (słownie: sto pięćdziesiąt) złotych. W przypadku negatywnego wyniku przebiegu postępowania kwalifikacyjnego kandydatowi opłata rekrutacyjna nie jest zwracana.

Warunkiem skorzystania z promocji jest:

1) udokumentowanie przez kandydata statusu absolwenta studiów oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (SWPS), Collegium da Vinci (CDV), dawniej: Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHID)

2) złożenie przez kandydata kompletu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji na wybrany kierunek studiów podyplomowych prowadzony w WSE do dnia zakończenia rekrutacji.

 

Wypełnij wniosek rekrutacyjny
Oferta studiów podyplomowych SWPS

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem