Error in slider type!

Rekrutacja trwa!

Naucz się pomagać innym

Psychotraumatologia

Dowiedz się więcej o kierunku

Psychotraumatologia

Informacje ogólne

Atuty kierunku Psychotraumatologia

Atuty kierunku Psychotraumatologia

 • Zrozumiesz specyfikę traumy, w tym aktualnej sytuacji uchodźców z Ukrainy, doświadczających traumy przymusowego uchodźctwa i wojny
 • Uzyskasz wiedzę z zakresu psychologii traumy
 • Będziesz miał/a praktyczne umiejętności prowadzenia konsultacji dla osób dotkniętych traumami
 • Będzie także potrafił/a odróżniać chandrę, kryzysy od traumy typu 1. i typu 2.
 • Uzyskasz wiedzę i podstawowe umiejętności w zakresie psychoterapii traumy
 • Rozwiniesz zaawansowane umiejętności świadczenia pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej
 • Studia przygotowują do wsparcia osób, które doświadczyły zdarzeń traumatycznych, w tym traumy bezpośredniej, pośredniej i zapożyczonej
 • W programie studiów szczególne miejsce zajmuje prowadzenie wsparcia dla dzieci i młodzieży z doświadczeniem traumy.

Dużym atutem są zróżnicowane metody dydaktyczne oraz warsztatowa forma zajęć – ćwiczenia, gry edukacyjne, studium przypadku, praca w grupach, dyskusje.

Partnerem kierunku jest Inicjatywa RE-START

logotyp start

Uwaga – psychotraumatolog jest zawodem wskazanym w Klasyfikacji Zawodów:

tebela

Cel edukacji Psychotraumatologia

Cel edukacji

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy:

 • wiedzy w zakresie psychologii traumy i efektywnych metod wsparcia osób z urazami psychicznymi
 • umiejętności prowadzenia pomocy psychologicznej i zaawansowanej interwencji kryzysowej, także wobec osób z syndromem stresu pourazowego (PTSD) i zaburzeniami osobowości jako skutków traum
 • postawy szacunku do osób z traumą i etycznej realizacji pomocy psychologicznej.

W programie studiów przewidziano zagadnienia w zakresie:

 • syndromu stresu pourazowego PTSD
 • interwencji kryzysowej (poziom zaawansowany)
 • technik relaksacji i redukcji napięcia oraz arteterapii
 • procesów traumatyzacji (traumy typu 1. i 2.)
 • psychologii klinicznej, w tym zaburzeń osobowości
 • trangeneracyjnego przekazu traumy
 • psychoterapii traumy w różnych modalnościach.

Plan studiów Psychotraumatologia

 1. Wprowadzenie do psychotraumatologii
 2. Syndrom stresu pourazowego PTSD
 3. Interwencja kryzysowa – poziom zaawansowany
 4. Techniki relaksacji i redukcji napięcia
 5. Procesy traumatyzacji (traumy typu 1. i 2.)
 6. Traumy w psychologii klinicznej, w tym zaburzenia osobowości
 7. Trangeneracyjny przekaz traumy
 8. Metody artterapeutyczne w traumie
 9. Psychoterapia traumy – podejście poznawczo-behawioralne
 10. Psychoterapia traumy – podejście ericksonowskie
 11. Psychoterapia traumy – podejście psychodynamiczne
 12. Psychoterapia traumy – podejście systemowe
 13. Psychoterapia traumy w kontekście uzależnień
 14. Wizyta studyjna.

Każdy zjazd składa się z modułów 16 godzinnych (jeden moduł 20 godzinny). Studia obejmują 12 zjazdów, podczas których realizowanych jest 196 godzin dydaktycznych (11 zjazdów sobota – niedziela, 1 zjazd piątek – niedziela).

Profil słuchacza

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą prowadzić pomoc psychologiczną dla osób doświadczających traumy, w szczególności osób pracujących w zakresie m.in.:

 • psychoterapia, psychologia, pedagogika, interwencja kryzysowa,
 • medycyna (w tym lekarze i lekarki, pielęgniarze i pielęgniarki, ratownicy i ratowniczki medyczne)
 • edukacja (nauczyciele i nauczycielki przedszkoli i wszystkich typów szkół)
 • pomocy społecznej, w tym piecza zastępcza, adopcja, interwencja kryzysowa
 • leczenia uzależnień
 • resocjalizacji, w tym w strukturach Policji (szczególnie ds. nieletnich i patologii), straży miejskich i gminnych, służby więziennej, straży pożarnej
 • kurateli sądowej, prokuratury.

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

Około 30% zajęć odbędzie się w trybie online oraz 70% stacjonarnie.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele (jeden zjazd od piątku do niedzieli).

Osoby rekrutujące się na studia podyplomowe na kierunku PSYCHOTRAUMATOLOGIA zobowiązane są przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych, który umożliwi im podjęcie kształcenia w obszarach wymienionych w poniższym rozporządzeniu:

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 roku, mogą aplikować absolwenci studiów: 

- dziedziny nauk społecznych (psychologia, pedagogika),

- dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu (nauki medyczne; nauki o zdrowiu, np. pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, położnictwo).

Kryteria przyjęcia – spełnianie powyższych wymagań oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Liczba słuchaczy - grupa do 25 osób.

Regulamin studiów podyplomowych 2022/2023 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności studiów podyplomowych 2022/2023 dostępny jest tutaj.

Semestr Zimowy Semestr Letni
29-30.10.2022 04-05.03.2023
19-20.11.2022 18-19.03.2023
03-04.12.2022 01-02.04.2023
17-18.12.2022 22-23.04.2023
07-08.01.2023 06-07.05.2023
21-22.01.2023 20-21.05.2023
04-05.02.2023 03-04.06.2023
18-19.02.2023 24-25.06.2023

 

Daty zjazdów będą zawierać się w terminach podanych w tabeli, zależnie od liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku. Wybór dat będzie zależał od harmonogramu zajęć ustalonego na początku roku akademickiego przez opiekunów merytorycznych kierunków studiów. Oznacza to, że w zależności od ustalanego harmonogramu, liczba podanych powyżej zjazdów może być równa lub mniejsza od przewidzianych terminów w tabeli, z równoczesnym zachowaniem liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2022/2023

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2022 r. i zakończy się dn. 30 września 2022 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu ustalenie motywacji, kompetencji i predyspozycji osób zgłaszających się.

Wymaganymi dokumentami są:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 14 dni od rejestracji on-line

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),

 • zdjęcie (format legitymacyjny) - zdjęcie należy wgrać do formularza online,

 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest dostępne dla osób rekrutujących się od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:00

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Uwaga! Szczegóły dotyczące wymogów profilu kierunkowego znajdują się w zakładce Informacje organizacyjne.

Al. Jana Pawła 39A, pok. 201A; czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 15:00.

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 76, 77, 78

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

 

UWAGA, ZNIŻKA W OPŁACIE REKRUTACYJNEJ!

Kandydaci, którzy złożą dokumenty w czerwcu, lipcu bądź sierpniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 PLN.


Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA nr 34 1050 1445 1000 0090 8115 9221

W przypadku nieprzyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku Psychotraumatologia oraz Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa oraz Behawiorystyka zwierząt towarzyszących – psy (specjalizacja), na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

Czesne: 6400zł (dwa semestry)

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 14.10.2022 r., 01.12.2022 r., 01.02.2023 r., 01.04.2023 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny
Oferta studiów podyplomowych SWPS

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem