Psychologia w zarządzaniu

Dowiedz się więcej o kierunku

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Psychologia w zarządzaniu

Informacje ogólne

Atuty kierunku Psychologia w zarządzaniu

Atuty kierunku Psychologia w zarządzaniu

 • Kierunek odpowiada na potrzeby osób zainteresowanych zarządzaniem w perspektywie psychologicznej, które rozumieją, że taki zakres wiedzy jest niezbędny, aby budować i rozwijać długotrwałe relacje z wszystkimi członkami i interesariuszami organizacji.
 • Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem współczesnej wiedzy psychologicznej, najnowszych odkryć neurobiologii oraz wiedzy z zakresu kształcenia osób dorosłych.
 • Program studiów zawiera szeroki wachlarz praktycznych warsztatów i wykładów, prowadzonych przede wszystkim przez doświadczonych praktyków: właścicieli firm, psychologów biznesu, dyrektorów i kierowników zarządzających w średnich i dużych organizacjach.
 • Dużym atutem są zróżnicowane metody dydaktyczne oraz warsztatowa forma zajęć – ćwiczenia, gry szkoleniowe, case study, praca w grupach, dyskusje, burze mózgów, Action Learning i inne angażujące formy.
 • W programie studiów uwzględniono najbardziej aktualne wyzwania współczesnych menedżerów w oparciu o wywiady z przedstawicielami różnych organizacji.
 • Każdy z uczestników studiów otrzyma zestaw narzędzi do pracy z zespołami międzypokoleniowymi a także podręcznik rozwojowy dla pracowników 50+, wspierający ich rozwój zawodowy.

Studia podyplomowe psychologia w zarządzaniu:

 • rozwijają kompetencje interpersonalne menedżerów,
 • poszerzają wiedzę i budują świadomość co do psychologicznych mechanizmów wpływających na zachowania zarówno menedżerów, jak i członków ich zespołów,
 • podnoszą efektywność zespołów i organizacji, poprzez wprowadzanie odpowiednich praktyk skierowanych do kadry zarządzającej,
 • zwiększają świadomość menedżerów co do własnego stylu zarządzania, pozwalając jednocześnie wprowadzać i rozwijać nowe skuteczne formy funkcjonowania na gruncie zawodowym i prywatnym,
 • uświadamiają sens i cel stosowania adekwatnych technik i narzędzi zarządczych w różnych sytuacjach biznesowych,
 • pozwalają słuchaczom na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności na gruncie zawodowym.
Cel edukacji Psychologia w zarządzaniu

Cel edukacji

Zarządzanie współczesnymi organizacjami w coraz większym stopniu wymaga doskonalenia kompetencji interpersonalnych i psychospołecznych.

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy, rozwinięcie umiejętności, jak również wykształcenie postaw w zakresie psychologicznych oraz społecznych wymiarów zarządzania.

Podczas zajęć słuchacze poznają koncepcje psychologiczne, a także liczne metody i narzędzia służące rozwiązywaniu problemów organizacyjnych oraz zarządczych.

Kierunek pozwala na zrozumienie psychologicznych mechanizmów kierujących rynkiem i otoczeniem organizacji oraz mechanizmów działających wewnątrz firmy - wpływających na jej stabilność, innowacyjność, rozwój, a w efekcie - sukces biznesowy.

W trakcie studiów słuchacze otrzymają możliwość dokonania indywidualnego pomiaru psychologicznego ukształtowania człowieka, w wybranym kontekście w odniesieniu do ich potencjału pozytywnej zmiany oraz odbędą, w nawiązaniu do wyników badania, indywidualną sesję coachingową, wspierającą i ukierunkowującą ich rozwój w kontekście osobistym i zawodowym.

Plan studiów Psychologia w zarządzaniu

 

PRZYWÓDZTWO W ORGANIZACJI

• Przywództwo i rola lidera w organizacji i zespole.
• Kompetencje menedżera i lidera w nowoczesnym środowisku pracy.
• Budowanie i rozwijanie zespołu. Domena globalnych organizacji - wyzwania w tworzeniu zespołu rozproszonego.
• Gry psychologiczne w organizacjach - jak im zapobiegać.
• Diagnoza organizacji i planowanie interwencji.
• Negocjacje, mediacje i rozwiązywanie konfliktów w zespole i organizacji.
• Ressilience vs. Hardiness (Prężność a Twardośc) – odporność psychiczna menedżera.
• Efektywna komunikacja i rozwijanie umiejętności interpersonalnych menedżera.


TRENDY W PSYCHOLOGII BIZNESU I ICH ZASTOSOWANIE W ZARZĄDZANIU

• Analiza Transakcyjna w zarządzaniu – koncepcja i techniki wspierające samoświadomość liderów.
• Przywództwo i Neuroprzywództwo – najnowsze odkrycia neurobiologii.
• Menedżer w świecie VUCA – zarządzanie w zmiennej rzeczywistości rynkowej i zawodowej.
• Work life balance - techniki regeneracji i redukcji odczuwanego stresu.
• Styl coachingowy w zarządzaniu.
• Funkcjonowanie w warunkach stresu – psychologiczne podstawy wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych w zespole

 
DIVERISTY & INCUSION MANAGEMENT - 
ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ W ORGANIZACJACH

• Zarządzanie różnorodnością oraz budowanie odpowiedzialności menedżerów za inkluzywne środowisko pracy.
• Różnorodność kulturowa i komunikacja międzykulturowa.
• Zarządzanie różnorodnym pokoleniowo zespołem: X,Y,Z - podobieństwa i różnice.


SELEKCJA, REKRUTACJA I UTRZYMANIE PRACOWNIKÓW

• Nowoczesne techniki rekrutacji i selekcji pracowników oraz Employer Branding w procesie pozyskiwania kandydatów.
• Efektywny proces on boardingu – ważne aspekty wdrożenia i utrzymania pracowników.
• Budowanie zaangażowania pracownika –utrzymanie motywacji poprzez procesy wewnętrzne w organizacji dopasowane do różnic pokoleniowych pracowników (ścieżki rozwoju, wymiana wiedzy, mentoring i odwrócony mentoring, itp. )


KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA – BUDOWANIE MARKI OSOBISTEJ

• Kształtowanie wizerunku menedżera – sztuka autoprezentacji.
• Kreowanie marki osobistej - kompendium menedżera w oparciu m.in. o dress code.


BADANIE MINDSONAR Z INDYWIDUALNĄ SESJĄ COACHINGOWĄ

• Badanie psychologiczne z wykorzystaniem wystandaryzowanego narzędzia psychometrycznego MindSonar.

Badanie indywidualnego potencjału w pozytywnej zmianie w obszarze:
• systemu i hierarchii wartości
• składników stylów myślenia
• preferencji poznawczo-percepcyjnych
• napędów (motywatorów zachowań)

Jest to pierwszy model pomiarowy uwzględniający, jak ludzie myślą w konkretnych kontekstach, w sytuacjach, w których znaleźli się np. ja w roli menedżera, ja w relacjach interpersonalnych, ja wprowadzając zmianę itd.
MindSonar pokazuje co w naszym myśleniu nam służy, a co ogranicza; które wartości nas wspierają, a które przeszkadzają w osiągnięciu sukcesu w danej dziedzinie, nie tylko zawodowej, również osobistej. Dostarcza wiedzy pomocnej w zmianie strategii mentalnych, zachowań oraz postaw.
MindSonar wspiera zmianę w organizacji między innymi ze względu na możliwość badania napędów (motywatorów zachowań) ludzi.

Indywidualna sesja coachingowa poświęcona rozwojowi potencjału w kontekście osobistym i zawodowym.


PRZYGOTOWANIE PROJEKTU DYPLOMOWEGO

• Seminarium dyplomowe – praktyczne przygotowanie prac dyplomowych.
• Słuchacze opracowują projekty dyplomowe dotyczące diagnozy danej organizacji.

 

Profil słuchacza

STUDIA ADRESOWANE SĄ DO OSÓB pragnących podnieść swoje kwalifikacje w obszarze psychologicznych aspektów ZARZĄDZANIA:

• przedsiębiorców,
• liderów zespołów,
• menedżerów średniego i wyższego szczebla,
• menedżerów i specjalistów HR oraz EB,
• project menedżerów,
• zarządzających organizacjami biznesowymi i pozarządowymi (izby gospodarcze, partnerstwa, klastry, stowarzyszenia, fundacje),
• doradców biznesowych i konsultantów zarządzania,
• trenerów i wykładowców.

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

W przypadku utrzymywania się pandemii Covid-19 zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami MNiSW i wytycznymi sanitarnymi zajęcia będą odbywać się w trybie on-line.

Regulamin studiów podyplomowych 2020/2021 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności za studia podyplomowe 2020/2021 znajduje się tutaj.

Semestr Zimowy Semestr Letni
17-18.10.2020 27-28.02.2021
07-08.11.2020 13-14.03.2021
21-22.11.2020 27-28.03.2021
05-06.12.2020 17-18.04.2021
19-20.12. 2020 08-09.05.2021
16-17.01.2021 22-23.05.2021
30-31.01.2021 12-13.06.2021
13-14.02.2021 26.06.2021


W uzasadnionych przypadkach (np. wymagania organizacyjne) dopuszczalna jest organizacja zajęć w terminach zjazdów dodatkowych, poza obowiązującymi dla danego kierunku.

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych "Psychologia w zarządzaniu" jest:

 • aktywny udział w zajęciach, ćwiczeniach i pracach indywidualnych oraz grupowych,
 • zaliczenie testów wiedzy,
 • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej (analiza – diagnoza wybranej organizacji opracowana w formie pisemnej).

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2020/2021

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2020 r. i zakończy się dn. 30 września 2020 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

 • Coach i trener - partner w rozwoju - obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.

Uwaga! W okresie od 1 czerwca do odwołania (w związku z sytuacją epidemiologiczną) wymaganymi dokumentami są:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować, podpisać i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w formie skanów terminie do 10 dni od rejestracji on-line
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • zdjęcie (format legitymacyjny),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,
 • oświadczenie o dostarczeniu wymaganych dokumentów w późniejszym terminie.

Prosimy o przesłanie skanów wymienionych dokumentów na adres podyplomowe@wse.krakow.pl

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest dostępne dla osób rekrutujących się w środy i czwartki w godzinach 10:00-14:00.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Al. Jana Pawła 39A, parter; czynne: w środy i czwartki w godzinach 10:00 - 14:00.

Pracownik Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń odbierze od Państwa dokumenty w specjalnie wyznaczonym i zabezpieczonym punkcie; proszę dzwonić: 12/683 24 60, 77, 68 lub zgłosić swoje przybycie na portierni.

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 68, 77

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA, ZNIŻKA W OPŁACIE REKRUTACYJNEJ! Kandydaci, którzy złożą dokumenty w czerwcu, lipcu bądź sierpniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 ZŁ!


Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku Coach i trener, na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

Czesne: 5 200 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Uwaga - zmiana terminu wpłaty pierwszej raty z 21.09. b.r. na 09.10 b.r.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 09.10.2020 r., 01.12.2020 r., 01.02.2021 r., 01.04.2021 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem
 • W przypadku utrzymywania się pandemii Covid-19 zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami MNiSW i wytycznymi sanitarnymi zajęcia będą odbywać się w trybie on-line.