Psychologia rozwoju kompetencji społecznych w organizacji

Dowiedz się więcej o kierunku

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Psychologia rozwoju kompetencji społecznych w organizacji

Informacje ogólne

Atuty kierunku Psychologia rozwoju kompetencji społecznych w organizacji

Atuty kierunku Psychologia rozwoju kompetencji społecznych w organizacji

Kierunek powstał z myślą o osobach, które poszukują sprawdzonych, opartych o rzetelną wiedzę psychologiczną narzędzi rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych. Opiera się prawie w całości o pracę warsztatową umożliwiającą rozwój własnych umiejętności w bezpiecznym środowisku edukacyjnym.

Treści poszczególnych warsztatów zostały dobrane tak, by stanowiły zamkniętą całość. Ich efekty będą nawzajem wzmacniać się, a przez co ułatwiać przenoszenie nabytych kompetencji do codziennego życia.
Prowadzący warsztaty to doświadczeni trenerzy – również z rekomendacjami trenerskimi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, terapeuci, psychologowie. Ich doświadczenia zawodowe wywodzą się z różnych branż: edukacyjnej, pozarządowej, biznesowej. Dlatego uczestnicy szkolenia będą mogli liczyć na przykłady, nawiązania, inspiracje adekwatne do swoich potrzeb.
Studia podyplomowe pogłębią także rozumienie samego procesu rozwojowego ludzi dorosłych. Na czym on polega, w jakich warunkach zachodzi, jakie są najlepsze narzędzia do osiągania celów rozwojowych – zarówno indywidulanie, jak i w warunkach organizacji, w których pracują. Ułatwi to podejmowanie decyzji o wyborze poszczególnych warsztatów, form pracy indywidualnej dla zespołów, za które odpowiadają uczestnicy zajęć.
Partnerem merytorycznym kierunku, odpowiadającym za merytorykę studiów, jest Szkoła Trenerów STER.

 

logo ster

Cel edukacji Psychologia rozwoju kompetencji społecznych w organizacji

Cel edukacji

Celem studiów jest rozwinięcie kompetencji społecznych uczestników przydatnych w życiu zawodowym oraz osobistym. Rozwój tych umiejętności przyczyni się do zwiększenia własnej skuteczności w relacjach zawodowych i osobistych, umożliwi świadome osiąganie celów, zmniejszy również wpływ emocji na proces podejmowanych działań.

Doświadczenie rozwoju kompetencji – wzmocnione modułem o dostępnych formach działań rozwijających umiejętności indywidualne, zespołowe i organizacyjne – pozwoli na planowanie tego typu działań we własnych organizacjach.
Program studiów jest skoncentrowany na praktycznych aspektach psychologii - koncepcjach, metodach i narzędziach, które są stosowane w rozwoju (zarówno w pracy indywidualnej, jak
i z grupami). Podczas zajęć uczestnicy nie tylko zapoznają się z narzędziami, ale i doświadczą ich wpływu rozwijając własne umiejętności. Program jest prawie całkowicie oparty o pracę warsztatową w grupie. Pozwala to na pogłębiony rozwój uczestników, aktywną pracę nad własnymi kompetencjami w bezpiecznym środowisku edukacyjnym.

Plan studiów Psychologia rozwoju kompetencji społecznych w organizacji

Blok 1: skuteczność osobista

Cel: Rozwój umiejętności podnoszących efektywność działań w sferze osobistej i zawodowej (jednoznacznej komunikacji, kreatywności, organizacji własnej pracy, dbałości o higienę emocjonalną oraz dobrostan pracowników).

Przedmioty: Efektywne komunikowanie się bez zakłóceń: nadawanie i odbieranie komunikatów zgodnie z intencją, aktywne słuchanie, świadomość własnego stylu w komunikacji interpersonalnej

 • Dbanie o granice osobiste w relacjach zawodowych i osobistych: odróżnianie komunikatów agresywnych, bierno-agresywnych, uległych i asertywnych, schematy asertywnych wypowiedzi, reagowanie na strategie manipulacyjne, różnice w zachowaniach asertywnych w relacjach zawodowych i osobistych
 • Budowanie skuteczności osobistej w pracy: organizowanie własnej pracy, priorytetyzacja zadań, zarządzanie sobą w czasie.
 • Twórcze rozwiązywanie problemów: pokonywanie twórczych blokad osobistych i zespołowych, twórcze operacje umysłowe, wprowadzanie usprawnień, elementy treningu kreatywności
 • Budowanie odporności psychicznej: indywidualnej i zespołowej: resilience w życiu osobistym i zawodowym, higiena emocjonalna, funkcje emocji, radzenie sobie ze stresem

Blok 2: Efektywność we współpracy zespołowej

Cel: Rozwój kompetencji interpersonalnych przydatnych do współpracy w ramach zespołów.

Przedmioty:

 • Kiedy grupa może więcej: role w grupie, etapy rozwoju relacji w grupie, sprawność zadaniowa grupy w poszczególnych fazach rozwoju, nawiązywanie  podtrzymywanie relacji w grupie.
 • Rozwiązywanie konfliktów w relacjach partnerskich: jak wyjasnić nieporozumienia we współpracy, poszukiwanie sytuacji "win-win", zalety i wady kompromisu, źrodła i płaszczyzny konfliktu, prorozwojowy charakter sytuacji konfliktowych
 • Budowanie skuteczności przełożonego bez naruszania granic osobistych: wydawanie poleceń, delegowanie, weryfikowanie wyników, nieagresywne konfrontowanie - wskazywanie pracownikowi obszarów rozwojowych
 •  Prezentowanie wyników pracy własnnej - na zebraniach, spotkaniach operacyjnych, we własnym zespole: budowanie prezentacji, metody narracji, wspieranie naturalnego stylu autoprezentacji narzęziami multimedialnymi, radzenie sobie ze stresem w wystąpieniach

Blok 3: Rozwijanie kompetencji interpersonalnych

Cel: Rozwój wiedzy o narzędziach w zakresie rozwoju kompetencji interpersonalnych: indywidualnie i zespołowo dla osób podejmujących decyzjie co do wyboru narzędzi - nie będących praktykami w tym zakresie.

Przedmioty:

 • Elementy coachingu - narzędzie w rozwoju kompetenncji w pracy: istota coachingu, etapy coachingu, coaching jako sposob osiągania celów zawodowych, czym coaching nie jest?
 • Rozwój kompetencji w organizacji: przegląd dostępnych na rynku narzędzi (testów, warsztatów, treningow, coachingow, sesji AC/DC etc.) do rozwoju kompetencji miękkich i twardych, doberanie odpowiednich narzędzi do potrzeb organizacji w zależnosci od etapów jej rozwoju, przedmiotu działalności, kluczowych kompetencji, kultury organizacji.

Profil słuchacza

 • osoby zainteresowane tematyką rozwoju osobistego, rozwoju w relacjach międzyludzkich

 • osoby pragnące zadbać o rozwój własnych kompetencji społecznych

 • osoby odpowiedzialne za rozwój kompetencji interpersonalnych innych: specjaliści HR, trenerzy, menedżerowie, coachowie, doradcy zawodowi, pedagogowie, terapeuci zajęciowi

 • osoby pracujące w działach szkoleń i rozwoju

 • Pracownicy socjalni, zwłaszcza pracujący projektowo, w placówkach

 • osoby pracujące w firmach, fundacjach i stowarzyszeniach oferujących profesjonalne psychologiczne wsparcie, rozwój osobisty i zawodowy oraz uczenie się przez całe życie.

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry, łącznie 176 godzin.

Zajęcia odbywają się stracjonarnie.

Regulamin studiów podyplomowych 2023/2024 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności  studiów podyplomowych 2023/2024 dostępny jest tutaj.

Semestr Zimowy Semestr Letni
21-22.10.2023 09-10.03.2024
04-05.11.2023 23-24.03.2024
25-26.11.2023 06-07.04.2024
09-10.12.2023 20-21.04.2024
13-14.01.2024 04-05.05.2024
27-28.01.2024 18-19.05.2024
10-11.02.2024 08-09.06.2024
24-25.02.2024 22-23.06.2024

Daty zjazdów będą zawierać się w terminach podanych w tabeli, zależnie od liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku. Wybór dat będzie zależał od harmonogramu zajęć ustalonego na początku roku akademickiego przez opiekunów merytorycznych kierunków studiów. Oznacza to, że w zależności od ustalonego harmonogramu, liczba podanych powyżej zjazdów może być równa lub mniejsza od przewidzianych terminów w tabeli, z równoczesnym zachowaniem liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podylomowych jest aktywny udział w zajęciach, ćwiczeniach, pracach indywidualnych i grupowych oraz, przygotowanie pracy końcowej

Rekrutacja

Rekrutacja na nowy rok akademicki 2023/24 jest już otwarta!

W przypadku pojawienia się pytań zapraszamy do kontaktu: podyplomowe@wse.krakow.pl, tel. 12 683 24 75.

 

Proces rekrutacji przebiega w pełni w trybie on-line.

Aby uzupełnić formularz rekrutacyjny on-line niezbędne są:

 •         numer PESEL oraz inne dane osobowe,
 •         skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 •         dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (jeśli opłata nie jest realizowana przez system rekrutacyjny)

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest dostępne dla osób rekrutujących się od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:00

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

 

Proces rekrutacji przebiega w pełni w trybie on-line.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji w naszym biurze pod adresem :

Al. Jana Pawła 39A, pok. 201A; czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 15:00.

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 76, 77, 78

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

 

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

 

Wpłat należy dokonywać na konto (płatność jest możliwa w trakcie wypełniania formularza rekrutacyjnego on-line):

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA nr 34 1050 1445 1000 0090 8115 9221

W przypadku nieprzyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku PsychotraumatologiaPomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa oraz Psychologia rozwoju kompetencji społecznych w organizacji, na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

behawiorystyka hr psychologia.png

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

 

Terminy wpłaty rat czesnego to: 

 1.        za cały rok akademicki: do 5 października;
 2.        w dwóch ratach semestralnych: do 5 października i 5 marca;
 3.        w dziesięciu ratach miesięcznych: do 5 dnia każdego miesiąca poczynając od 5 października, a kończąc na 5 lipca;

 

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

 

Absolwenci studiów oraz studiów podyplomowych:

- Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, Uniwersytetu SWPS, Collegium da Vinci (CDV), dawniej: Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHID) są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Promocja obowiązuje przez cały okres rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024.

Promocja nie obejmuje opłaty rekrutacyjnej na kierunki studiów podyplomowych: „Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa”, „Psychologia rozwoju kompetencji społecznych w organizacji” i „Psychotraumatologia” Promocja dla wymienionych kierunków obejmuje zniżkę w opłacie rekrutacyjnej w wysokości 150,00 (słownie: sto pięćdziesiąt) złotych. W przypadku negatywnego wyniku przebiegu postępowania kwalifikacyjnego kandydatowi opłata rekrutacyjna nie jest zwracana.

Warunkiem skorzystania z promocji jest:

1) udokumentowanie przez kandydata statusu absolwenta studiów oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (SWPS), Collegium da Vinci (CDV), dawniej: Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHID)

2) złożenie przez kandydata kompletu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji na wybrany kierunek studiów podyplomowych prowadzony w WSE do dnia zakończenia rekrutacji.

 

Wypełnij wniosek rekrutacyjny
Oferta studiów podyplomowych SWPS

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem