Psychologia rozwoju kompetencji interpersonalnych

Dowiedz się więcej o kierunku

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Psychologia rozwoju kompetencji interpersonalnych

Informacje ogólne

Atuty kierunku Psychologia rozwoju kompetencji interpersonalnych

Atuty kierunku Psychologia rozwoju kompetencji interpersonalnych

 • Praktyczny charakter studiów.

 • Słuchacze wezmą udział w przygotowanych przez prowadzących doświadczeniach rozwojowych – warsztatach, treningach, sesjach, ale też poznają jak są one zbudowane. 

 • W trakcie studiów uczestnicy wezmą udział w przygotowaniu, realizacji i opracowaniu wyników Development Center. 

 • Słuchacze będą mieli możliwość dokonywania diagnozy potrzeb rozwojowych i planowania skutecznego rozwoju dla osób dorosłych.

 • Zajęcia prowadzą doświadczeni eksperci – praktycy: psychologowie, trenerzy, coachowie i terapeuci, którzy inspirują, dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym oraz przykładami z własnej praktyki.

 • Komfortowe warunki do pracy – zajecia odbywają się w nowoczesnym budynku usytuowanym w jednej z krakowskich stref ekonomicznych.

 • Partnerem kierunku jest Szkoła Trenerów STER:

logo ster

Cel edukacji Psychologia rozwoju kompetencji interpersonalnych

Cel edukacji


Studia w pełny i kompleksowy sposób dostarczają słuchaczom umiejętności skutecznego wpływania na rozwój innych osób. Zajęcia pozwalają nie tylko zdobyć lub rozwinąć kompetencje interpersonalne, konieczne w skutecznym prowadzeniu procesu rozwojowego, ale też wyposażają w niezbędne do tego narzędzia, wskazują na najważniejsze modele i uczą heurystycznego podejścia do psychologii. Co więcej, słuchacze będą mieli szansę nie tylko poznać, ale też osobiście doświadczyć wpływu powyższych czynników. Wspólnie z prowadzącymi – zgodnie z założeniami Cyklu Kolba – omówią ich zastosowanie do swojej pracy.

Proponowane zajęcia czerpią z różnych nurtów psychologicznych: systemowego, psychologii poznawczej, psychologii kreatywności, psychologii humanistycznej. Uczestnicy poznają metody m.in. z zakresu dramy, psychodramy, treningów twórczości, DC, coachingu, rozmaitych modeli komunikacji interpersonalnej (m.in. asertywności, NVC).

Studia dedykowane są w szczególności dla osób pragnących poznać metody rozwoju kompetencji interpersonalnych. Dzięki temu słuchacze będą potrafili zarówno lepiej komunikować swoje potrzeby i kształtować asertywną postawę, jak i nabędą umiejętność wpływania na innych poprzez dobór odpowiednich technik pracy.

Plan studiów Psychologia rozwoju kompetencji interpersonalnych

Blok 1: rozwój kompetencji komunikacyjnych

Asertywność osobista i w relacjach zawodowych
• Komunikaty asertywne, agresywne, uległe
• Reagowanie na manipulacje: Brudna 12 Gordona
• Wyrabianie asertywnych odruchów
• Strategie zachowań asertywnych
• Zachowania asertywne wobec bliskich
• Zachowania asertywne w relacjach służbowych

NVC – komunikacja bez przemocy
• Rodzaje zachowań agresywnych
• Funkcje zachowań agresywnych
• Komunikat „ja” vs. Komunikat „ty”
• Model 4 kroków Rosenberga

Komunikacja w bliskich relacjach
• Zależność i autonomia w bliskich relacjach
• 3 stany ego: elementy analizy transakcyjnej
• 4 uszy Von Thuna – intencje komunikacyjne
• Koło konfliktu Moora – negocjacje z bliskimi

Warsztaty rozwojowe – rozwój umiejętności interpersonalnych w grupie
• Cechy grupy jako środowiska sprzyjającego rozwojowi umiejętności interpersonalnych
• Synergia grupowa
• Grupa jako przestrzeń do planowania własnego rozwoju osobistego
• Doświadczanie rozwoju relacji w grupie
• Dysfunkcje w grupach utrudniające rozwój kompetencji interpersonalnych

Blok 2: psychologia kreatywności

Trening kreatywności
• Rozwijanie twórczych kompetencji: abstrahowanie, kojarzenie, myślenie dedukcyjne, indukcyjne, metaforyzowanie, transformowanie
• Twórcze motywowanie: ciekawość poznawcza, naprawianie,
• Omijanie blokad kreatywności

Twórcze rozwiązywanie problemów
• Psychologia kreatywności w pracy
• Zmiana perspektywy
• Osłabianie cenzury
• Złożone algorytmy twórczego rozwiązywania problemów

Blok 3: psychologia relacjI

Podejście systemowe – trening osobistego rezonansu rodzinnego
• Cechy myślenia systemowego: prymat całości nad częściami, cyrkularność objawów, ekwifinalność, ekwipotencjalność, autoferencyjność systemów, brak zdarzeń izolowanych
• Granice w systemach
• Podsystemy
• Kluczowa relacja w systemach
• Mity
• Genogram: narzędzie do analizy wpływu systemu rodzinnego na zachowania osób wywodzących się z systemu
• Analiza własnego rezonansu rodzinnego:

Rola emocji oraz higiena emocjonalna w życiu codziennym
• Współczesne teorie na temat emocji
• Funkcje emocji w życiu osobistym i zawodowym
• Trening wyrażania emocji
• Zaburzenia w odczuwaniu emocji

Blok 4: diagnoza potencjału

Diagnoza potrzeb rozwojowych człowieka dorosłego
• 4 etapy rozwoju kompetencji wg Blancharda
• Style przywódcze a potrzeby rozwojowe
• Dobór narzędzi rozwojowych: różnych form szkoleń indywidualnych i grupowych do danego etapu rozwoju
• Diagnozowanie potrzeb rozwojowych osób dorosłych

Development center – narzędzie określania potrzeb rozwojowych w organizacjach
• Wybór obszarów do badania kompetencji
• Operacjonalizacja wskaźników
• Wybór koszyka zadań dla uczestników
• Obserwacja – działanie asesorów
• Przygotowanie i udzielanie feedbacku

Blok 5: narzędzia i techniki rozwoju kompetencji

Drama
• Przyjmowanie cudzej perspektywy
• Techniki dramowe: rzeźba, pomnik, fotografia, szepty, improwizacja, ring
• Rzeczywistość poszerzona
• Konstruowanie kart roli
• Zasady konstruowania scenek

Psychodrama
• Psychodrama jako technika terapeutyczna
• Techniki psychodramatyczne: granie samego siebie, monolog, puste krzesło, sobowtór jako sumienie, zamiana ról, zwierciadło.
• Praca z chustami
• Przebieg sesji

Elementy coachingu zawodowego
• Kontekst pracy
• Narzędzia w coachingu zawodowym
• Coaching ścieżki kariery
• Granice pracy coacha

Elementy life – coachingu
• Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach
• Coaching wartości i samoświadomości
• Integracja – budowanie sukcesu
• Techniki pracy coacha
• Etyka pracy

Profil słuchacza

 • osoby chcące rozwinąć swoje kompetencje interpersonalne: przydatne zarówno w obszarze osobistym jak i zawodowym

 • osoby, które zawodowo zajmują się rozwojem kompetencji interpersonalnych innych: specjaliści HR, menedżerowie, trenerzy, coachowie, pedagogowie, psycholodzy, terapeuci zajęciowi

 • pracownicy działów szkoleń, działów rozwoju 

 • osoby zajmujące się udzielaniem psychologicznego wsparcia

 • prowadzący szkolenia wdrożeniowe w firmach i instytucjach

 • trenerzy wewnętrzni

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

W przypadku utrzymywania się pandemii Covid-19 zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami MEiN i wytycznymi sanitarnymi zajęcia będą odbywać się w trybie on-line.

Regulamin studiów podyplomowych 2021/2022 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności za studia podyplomowe 2021/2022 dostępny jest tutaj.

Semestr Zimowy Semestr Letni
30-31.10.2021 05-06.03.2022
13-14.11.2021 19-20.03.2022
27-28.11.2021 02-03.04.2022
11-12.12.2021 23-24.04.2022
08-09.01.2022 14-15.05.2022
22-23.01.2022 28-29.05.2022
05-06.02.2022 11-12.06.2022
19-20.02.2022 25.06.2022


W uzasadnionych przypadkach (np. wymagania organizacyjne) dopuszczalna jest organizacja zajęć w terminach zjazdów dodatkowych, poza obowiązującymi dla danego kierunku.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest udział w zajęciach, przygotowanie oraz obrona pracy końcowej.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2021/2022

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2021 r. i zakończy się dn. 8 października 2021 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Wymaganymi dokumentami są:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 14 dni od rejestracji on-line
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • zdjęcie (format legitymacyjny),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest dostępne dla osób rekrutujących się od wtorku do piątku w godzinach 10:00 - 14:00

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Al. Jana Pawła 39A, parter; czynne od wtorku do piątku w godzinach 10:00 - 14:00.

Pracownik Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń odbierze od Państwa dokumenty w specjalnie wyznaczonym i zabezpieczonym punkcie; proszę dzwonić: 12/683 24 60, 77, 68 lub zgłosić swoje przybycie na portierni.

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 68, 77

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA nr 34 1050 1445 1000 0090 8115 9221
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku Coach i trener oraz Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa, na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

Czesne: 5 200 zł

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Regulamin odpłatności za studia podyplomowe.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 15.10.2021 r., 01.12.2021 r., 01.02.2022 r., 01.04.2022 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem
 • Rekrutacja na Studia Podyplomowe rozpoczyna się 1 czerwca!