Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa

Dowiedz się więcej o kierunku

Rekrutacja trwa

Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa

Informacje ogólne

Atuty kierunku Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa

Atuty kierunku Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa

 • Uzyskasz wiedzę z zakresu psychologii kryzysu
 • Będziesz miał/a praktyczne umiejętności prowadzenia pierwszej pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowych
 • Będzie także potrafił/a odróżniać choroby psychiczne od kryzysów rozwojowych i kryzysów sytuacyjnych
 • Uzyskasz wiedzę w zakresie uzależnień od substancji chemicznych i uzależnień behawioralnych
 • Studia przygotowują do wsparcia osób będących w kryzysie, w szczególności do pracy z osobami w sytuacji konfliktu,straty, żałoby, doświadczających przemocy, ofiarami przestępstw i wypadków, dokonujących samouszkodzeń i myślących o śmierci (kryzys suicydalny)
 • W programie studiów szczególne miejsce zajmuje prowadzenie interwencji kryzysowej dla dzieci i młodzieży.

Dużym atutem są zróżnicowane metody dydaktyczne oraz warsztatowa forma zajęć – ćwiczenia, gry edukacyjne, studium przypadku, praca w grupach, dyskusje.

 

Partnerem kierunku jest Inicjatywa RE-START Tomasza Bilickiego

 

logo restart

Cel edukacji Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa

Cel edukacji

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy:

 • wiedzy w zakresie psychologii kryzysu i efektywnych metod wsparcia osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej
 • umiejętności prowadzenia pierwszej pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej
 • postawy szacunku do osób doświadczających kryzysu i etycznej realizacji pomocy psychologicznej.

W programie studiów przewidziano zagadnienia w zakresie:

 • psychologii: kryzysu, rozwojowej, klinicznej
 • suicydologii
 • technik relaksacji i redukcji stresu
 • uzależnień od substancji chemicznych i uzależnień behawioralnych
 • podstaw terapii poznawczo-behawioralnej
 • psychotraumatologii.

Plan studiów Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa

Każdy dwudniowy zjazd składa się z modułów 16 godzinnych. Studia obejmują 11 zjazdów, podczas których realizowanych jest 176 godzin dydaktycznych.

I PODSTAWY PSYCHOLOGII

 • Psychologia kryzysu
 • Psychologia rozwojowa - kryzysy rozwojowe dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów
 • Podstawy psychologii klinicznej - choroby i zaburzenia psychiczne

II ROZWÓJ KOMPETENCJI OSOBISTYCH

 • Trening umiejętnosci komunikacyjnych
 • Techniki relaksacji i redukcji stresu

III INTERWENCJA KRYZYSOWA

 • Warsztat pracy i etyka interwenta kryzysowego
 • Suicydologia i przeciwdziałanie zamachom samobójczym
 • Przeciwdziałanie przemocy domowej i procedura Niebieskiej Karty
 • Współpraca interdyscyplinarna w interwencji kryzysowej
 • Podstawy seksuologii i interwencji kryzysowej dla osób LGBT+
 • Interwencja kryzysowa w sytuacji choroby, śmierci, żałoby
 • Podstawy psychotraumatologii
 • Współpraca z mediami w sytuacji kryzysowej

IV SPECJALIZTYCZNA POMOC PSYCHOLOGICZNA

 • Podstawy terapiipoznawczo-behawioralnej
 • Uzaleznienie od sustancji chemicznych
 • Uzależnienie behawioralne

Profil słuchacza

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą prowadzić pomoc psychologiczną i interwencje kryzysowe w ramach pracy:

 • przedszkoli i wszystkich typów szkół
 • pomocy społecznej (szczególnie asystenci rodziny i pracownicy socjalni)
 • ośrodków interwencji kryzysowej
 • ośrodków leczenia uzależnień
 • miejskich i gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 • Policji (szczególnie ds. nieletnich i patologii), straży miejskich i gminnych
 • placówek ochrony zdrowia
 • kurateli sądowej.

Kandydatem na studia może być każda osoba posiadająca wyższe wykształcenie, mająca predyspozycje do świadczenia pomocy psychologicznej.

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry, łącznie 176 godzin.

Około 50% zajęć odbędzie się w trybie online oraz 50% stacjonarnie.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

Regulamin studiów podyplomowych 2023/2024 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności studiów podyplomowych 2023/2024 dostępny jest tutaj.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są w formule stacjonarnej, a inne w formule online. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Semestr Zimowy Semestr Letni
21-22.10.2023 09-10.03.2024
04-05.11.2023 23-24.03.2024
25-26.11.2023 06-07.04.2024
09-10.12.2023 20-21.04.2024
13-14.01.2024 04-05.05.2024
27-28.01.2024 18-19.05.2024
10-11.02.2024 08-09.06.2024
24-25.02.2024 22-23.06.2024

 

 

Daty zjazdów będą zawierać się w terminach podanych w tabeli, zależnie od liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku. Wybór dat będzie zależał od harmonogramu zajęć ustalonego na początku roku akademickiego przez opiekunów merytorycznych kierunków studiów. Oznacza to, że w zależności od ustalanego harmonogramu, liczba podanych powyżej zjazdów może być równa lub mniejsza od przewidzianych terminów w tabeli, z równoczesnym zachowaniem liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku.

Ocena na koniec studiów składa się z dwóch części:

 •    Ocena aktywności i zaangażowania w studiowanie w ciągu całego roku – 10% (tj. frekwencja na zajęciach, realizacja wyznaczonych zadań, aktywność   wspierająca rozwój podczas zajęć.
 •    Ocena pracy końcowej (studium przypadku) – 90%

Praca pisemna powinna liczyć od 15 do 25 stron zawierając część teoretyczną oraz studium przypadku (opis sytuacji przykładowego klienta, metody pracy interwenta).

Pracę każdy słuchacz musi przygotować indywidualnie i samodzielnie.

 

Rekrutacja

Rekrutacja trwa.

W przypadku pojawienia się pytań zapraszamy do kontaktu: podyplomowe@wse.krakow.pl, tel. 12 683 24 75.

Proces rekrutacji przebiega w pełni w trybie on-line.

Aby uzupełnić formularz rekrutacyjny on-line niezbędne są:

 •         numer PESEL oraz inne dane osobowe,
 •         skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 •         dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (jeśli opłata nie jest realizowana przez system rekrutacyjny)

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest dostępne dla osób rekrutujących się od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:00

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

 

Proces rekrutacji przebiega w pełni w trybie on-line.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji w naszym biurze pod adresem :

Al. Jana Pawła 39A, pok. 201A; czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 15:00.

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 76, 77, 78

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

 

Wpłat należy dokonywać na konto (płatność jest możliwa w trakcie wypełniania formularza rekrutacyjnego on-line):

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA nr 34 1050 1445 1000 0090 8115 9221

W przypadku nieprzyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku PsychotraumatologiaPomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa oraz Psychologia rozwoju kompetencji społecznych w organizacji, na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

zarządzanie prychotraum pomoc elearning.png

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

 

Terminy wpłaty rat czesnego to: 

 1.        za cały rok akademicki: do 5 października;
 2.        w dwóch ratach semestralnych: do 5 października i 5 marca;
 3.        w dziesięciu ratach miesięcznych: do 5 dnia każdego miesiąca poczynając od 5 października, a kończąc na 5 lipca;

 

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

 

Absolwenci studiów oraz studiów podyplomowych:

- Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, Uniwersytetu SWPS, Collegium da Vinci (CDV), dawniej: Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHID) są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Promocja obowiązuje przez cały okres rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024.

Promocja nie obejmuje opłaty rekrutacyjnej na kierunki studiów podyplomowych: „Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa”, „Psychologia rozwoju kompetencji społecznych w organizacji” i „Psychotraumatologia” Promocja dla wymienionych kierunków obejmuje zniżkę w opłacie rekrutacyjnej w wysokości 150,00 (słownie: sto pięćdziesiąt) złotych. W przypadku negatywnego wyniku przebiegu postępowania kwalifikacyjnego kandydatowi opłata rekrutacyjna nie jest zwracana.

Warunkiem skorzystania z promocji jest:

1) udokumentowanie przez kandydata statusu absolwenta studiów oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (SWPS), Collegium da Vinci (CDV), dawniej: Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHID)

2) złożenie przez kandydata kompletu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji na wybrany kierunek studiów podyplomowych prowadzony w WSE do dnia zakończenia rekrutacji.

 

Wypełnij wniosek rekrutacyjny
Oferta studiów podyplomowych SWPS

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem