Mediacje i negocjacje z elementami psychologii

Studia podyplomowe w WSE

Mediacje i negocjacje z elementami psychologii

Informacje ogólne

Atuty kierunku Mediacje i negocjacje z elementami psychologii

Atuty kierunku Mediacje i negocjacje z elementami psychologii

 • Absolwent uzyska wiedzę i kompetencje z zakresie m.in. rozpoznawania konfliktów i doboru odpowiedniej taktyki do ich rozwiązania;
 • Absolwent będzie potrafił zastosować odpowiednią strategię oraz techniki mediacyjne lub negocjacyjne w zależności od rodzaju sprawy;
 • Studia przygotowują przede wszystkim do samodzielnego prowadzenia mediacji i negocjacji;
 • Po ukończeniu studiów absolwent może starać się o wpis na listę mediatorów stałych przy właściwym Sądzie Okręgowym, ponieważ w części poświęconej Mediacjom program jest zgodny ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalone przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 roku.

Studia obejmują zagadnienia związane z obszarami praktycznego wykorzystania wiedzy dotyczącej prawnych, biznesowych i psychologicznych aspektów mediacji i negocjacji.

Prezentowane podczas studiów rozwiązania oraz aktywizujące formy pracy pozwalają na natychmiastowe zastosowanie w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności; 

Dużym atutem są zróżnicowane metody dydaktyczne oraz warsztatowa forma zajęć – ćwiczenia, gry szkoleniowe, case study, praca w grupach, dyskusja, Action Learning, symulacje mediacyjne oraz negocjacyjne i inne angażujące formy, które umożliwiają od razu na zajęciach doświadczać omawianych zagadnień.


Partnerem kierunku są Krakowska Kancelaria, MKaleta-Gałwa, Projekt Mentor, Pawlik Szymborska:


sprzedaz2logo pszkancelaria

Cel edukacji Mediacje i negocjacje z elementami psychologii

Cel edukacji

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności praktycznych do prowadzenia mediacji, negocjacji a także szerokiej gamy kompetencji interpersonalnych niezbędnych podczas tych procesów.

Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu:

 • Alternatywnych metod rozwiązania konfliktów;
 • Mediacji;
 • Negocjacji - umów, kontraktów, warunków itd.
 • Podstawy prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, pracy;
 • Psychologii konfliktu;
 • Praktyki stosowania negocjacji - przekształcania sytuacji trudnych w możliwe do rozwiązania przy użyciu odpowiednich technik i narzędzi;
 • Praktyki biznesowej;
 • Konstruktywnych rozwiązań - win - win;

Program studiów w części poświęconej Mediacjom spełnia wymogi Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Proces skutecznego komunikowania się powinien być podstawą procesów społecznych. Niestety z różnych przyczyn tak nie jest, a to z kolei powoduje powstawanie i zaognianie już istniejących konfliktów. Poczynając od kierowcy, który zajedzie nam drogę, sąsiadów, kolegów z pracy, podwładnych, przełożonych, klientów, poczucia niesprawiedliwości podczas podpisywania umów, kontraktów etc. Rzadko kiedy jesteśmy w stanie rozwiązać konflikt sami, ponieważ podchodzimy do danej sprawy zbyt emocjonalnie. To natomiast sprawia, że nasz subiektywizm zaczyna odgrywać zbyt dużą rolę i prowadzi do tego, że kierujemy się głównie swoim interesem, nie zważając często na zasady etyki i poprawnego współżycia społecznego.

Sposobem na uniknięcie rozwoju i eskalacji konfliktu czy też ścieżki sądowej (która zresztą powinna być ostatecznością!) są zawodowi mediatorzy i negocjatorzy.

Plan studiów Mediacje i negocjacje z elementami psychologii

Moduł 1

Mediator - nowy zawód w Polsce

 • Rys historyczny - mediacje w Polsce i na świecie;
 • Międzynarodowe standardy mediacji
 • Etyka mediatora - standardy etyczne prowadzenia mediacji
 • Alternatywne metody rozwiązywania konfliktów
 • Rodzaje mediacji - cywilne, karne, gospodarcze, rówieśnicze
 • rola mediatora - prawa i obowiązki;
 • Cechy mediatora
 • PR w pracy mediatora, jak mówić o mediacji;
 • Marka osobista mediatora

MODUŁ 2

Psychologia konfliktu;

Psychologiczne mechanizmy powstania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów;

- konflikty i ich rodzaje

Fazy konfliktu;

Przyczyny powstania konfliktu i sytuacji konfliktowej

Koło konfliktu Moore’a

 • Etapy rozmowy wyjaśniającej konflikt
 • Procedury rozwiązywania konfliktów - negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd - podobieństwa i różnice
 • Zastosowanie mediacji - wskazania i przeciwwskazania.
 • Mediacje rówieśnicze
 • Sposoby i strategi rozwiązywania konfliktów.

MODUŁ 3

Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego

 • zasady mediacji o dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność;
 • Przebieg postępowania mediacyjnego
 • Umiejętność dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją, w tym szczególności:

       - umiejętność oceny, czy zastosowanie mediacji jest zasadne w danej sprawie,

       - umiejętność identyfikacji pozycji i potrzeb stron w konflikcie,

       - umiejętność wyodrębnienia pozycji, potrzeb i interesów i przejścia z pozycji do interesów.

 • Umiejętności komunikacyjne m.in. aktywne słuchanie, zadawanie pytań, stosowanie neutralnego języka;
 • prowadzenie wstępnych spotkań ze stronami;
 • Wypowiedzi otwierające mediację, zawieranie kontraktu;
 • Sesja mediacyjna;
 • 6 aspektów przygotowania do rozmowy;

MODUŁ 4

Podstawy prawa dla mediatorów i negocjatorów.

 • Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką – opanowanie terminologii umożliwiającej współpracę i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami.
 • Umiejętność współpracy z innymi specjalistami.

Elementy prawa cywilnego.

Postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych i gospodarczych - warszaty

Elementy prawa rodzinnego m.in. opieka, alimentacja, rozwody…

Mediacje w sprawach rodzinnych - warsztaty

Elementy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Mediacje w sporach ze stosunku pracy - warsztaty

Elementy prawa karnego

Mediacje w sprawach karnych i nieletnich - warsztaty

 • Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w tym zmiany kodyfikacji;
 • Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego;
 • Zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości;
 • Prowadzenie dokumentacji.
 • Krajowe i międzynarodowe standardy postępowania
 • Stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie - sprawy karne i cywilne (rodzinne i gospodarcze), konflikty sąsiedzkie i w społecznościach lokalnych, spory zbiorowe itp

MODUŁ 5

Psychologia zachowań w mediacjach i negocjacjach

- złote zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej

- proksemika w mediacjach i negocjacjach;

Inteligencja moralna i emocjonalna;

-przełamywanie barier komunikacyjnych m.in. 5xNIE

 • - kwadrat wypowiedzi
 • - porozumienie bez przemocy

MODUŁ 6

Narzędzia coachingowe w mediacjach i negocjacjach

 • Umiejętność wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami, w tym w szczególności:

       - umiejętność wspierania stron w kreatywnym poszukiwaniu opcji,

       - umiejętność wspierania stron w identyfikacji zasad i kryteriów podejmowania decyzji.

 • Przełamywanie barier w komunikacji; strategie przełamywania 5xNIE (nie reaguj, nie spieraj się, nie odrzucaj, nie naciskaj, nie eskaluj);
 • Postawy w negocjacjach - asertywność, uległość, agresja, manipulacja;
 • Kwadrat wypowiedzi;

MODUŁ 7

Techniki NLP w mediacjach i negocjacjach

Moduł 8

Skuteczne negocjacje

negocjacje jako osiąganie wspólnych korzyści lub minimalizacja niekorzystnych efektów

- etapy negocjacji

- strategie negocjacyjne

 • atrybuty dobrego negocjatora
 • negocjowanie warunków , umów i kontraktów

Wybrane techniki negocjacyjne m.in. dobry i zły glina, optyk z Brooklynu, teraz albo nigdy, odłożenie na później, autodeprecjacja, bezinteresowny kelner oraz:

- Imadło;
- Drzwiami w twarz;
- Niska piłka,
- Odłożenie na później;
- Rambo;
- Rosyjski front;
- Salami;
- Stopa w drzwiach;
- Co by było gdyby;
- Śmieszne pieniądze;
- Tak, ale;
- oferta czasowa; 

Moduł 9

Konstruowanie ugody

Ugoda jako zwieńczenie procesu mediacji

Zasady prowadzenia dokumentacji.

Profil słuchacza

Studia są skierowane przede wszystkim do osób, które chcą poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach i negocjacjach.

Jeżeli:

 • chcesz zostać mediatorem sądowym;
 • pracujesz jako manager;
 • zarządzasz zespołem;
 • jesteś pracownikiem działu HR;
 • jesteś pracownikiem działu kadr;
 • prowadzisz własną firmę;
 • jesteś przedstawicielem handlowym;
 • pracujesz w obszarze sprzedaży;
 • pracujesz jako windykator;
 • zajmujesz się resocjalizacją;
 • pracujesz w ośrodku szkolno-wychowawczym;
 • jesteś prawnikiem;
 • jesteś kuratorem sądowym;
 • pracujesz w szkole z uczniami;
 • zarządzasz nauczycielami;
 • jesteś trenerem;
 • jesteś pracownikiem poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • chcesz poznać techniki, które z powodzeniem wykorzystasz w życiu negocjując dla siebie lepsze warunku zatrudnienia, zakupu…

Te studia są właśnie dla Ciebie!

 

OPINIE SŁUCHACZY

Podejmując decyzję o wyborze kierunku studiów podyplomowych kierowałam się chęcią podniesienia swoich kompetencji z zakresu negocjacji, kusiła mnie także perspektywa zdobycia uprawnień do wykonywania alternatywnego zawodu, jakim może być mediator. Szybko okazało się że kierunek ten daje coś zdecydowanie najbardziej wartościowego - zmienia się optyka patrzenia na drugiego człowieka, uczysz się siebie od nowa, a idealnie skonstruowany plan zajęć pod przewodnictwem Magdaleny Kalety-Gałwy otwiera zupełnie nowe horyzonty myślenia. Polecam wszystkim niezdecydowanym!

Katarzyna Wentrys

Kierunek mediacje i negocjacje jest fantastyczny, niezwykle rozwijający. W moim przypadku wiedza, którą tam zdobyłam, osoby które tam poznałam zmobilizowały mnie do głębszego zastanowienia się nad sobą. Każdy kolejny wykład powodował, że dowiadywałam się czegoś o sobie samej, ale i o tym jak ważna jest umiejętność kierowania rozmową, umiejętność słuchania i cierpliwość. Jak dzięki temu można uchronić wiele osób przed wzajemną niechęcią do siebie. Wspaniali wykladowcy. Nasza opiekunka Magdalena Kaleta-Gałwa dzieliła się z nami swoim bogatym doświadczeniem w tym temacie w taki sposób, że nie miałam wątpliwości, że dobrze wybrałam kierunek. Zdecydowanie polecam!

Izabela Polaszek

Studia na tym kierunku to spora dawka wiedzy i umiejętności dotyczącej skutecznej i efektywnej komunikacji z ludźmi. Po - jestem bardziej świadoma możliwość zarządzania komunikacją. Praktyczna wiedza przekazana przez profesjonalistów / praktyków z różnych dziedzin - pozwala zbudować własny, solidny warsztat pracy w obszarze mediacji.

Iza Kaniia

Informacje organizacyjne

Regulamin odpłatności studiów podyplomowych 2022/2023 dostępny jest tutaj.

Zajęcia odbywają się stacjonarnie

Semestr Zimowy Semestr Letni
29-30.10.2022 04-05.03.2023
19-20.11.2022 18-19.03.2023
03-04.12.2022 01-02.04.2023
17-18.12.2022 22-23.04.2023
07-08.01.2023 06-07.05.2023
21-22.01.2023 20-21.05.2023
04-05.02.2023 03-04.06.2023
18-19.02.2023 24-25.06.2023

 

Daty zjazdów będą zawierać się w terminach podanych w tabeli, zależnie od liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku. Wybór dat będzie zależał od harmonogramu zajęć ustalonego na początku roku akademickiego przez opiekunów merytorycznych kierunków studiów. Oznacza to, że w zależności od ustalanego harmonogramu, liczba podanych powyżej zjazdów może być równa lub mniejsza od przewidzianych terminów w tabeli, z równoczesnym zachowaniem liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku.

W trakcie semestru odbywa się egzamin sprawdzający zdobytą wiedzą z obszaru mediacji - w zakresie podstawy teoretycznej i warsztatu praktycznego. Jest to warunek zgodny ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalone przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 roku.

Z obszaru negocjacji również odbywa się egzamin teoretyczny i praktyczny.

Ocena końcowa będzie wynikiem ocen cząstkowych z poszczególnych obszarów oraz etiudy na podstawie case study.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2022/2023

Rekrutacja zakończona. Brak wolnych miejsc.

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Wymaganymi dokumentami są:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 14 dni od rejestracji on-line

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),

 • zdjęcie (format legitymacyjny) - zdjęcie należy wgrać do formularza online,

 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest dostępne dla osób rekrutujących się od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:00

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Al. Jana Pawła 39A, pok. 201A; czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 15:00.

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 76, 77, 78

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

 

UWAGA, ZNIŻKA W OPŁACIE REKRUTACYJNEJ!

Kandydaci, którzy złożą dokumenty w czerwcu, lipcu bądź sierpniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 PLN.


Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA nr 34 1050 1445 1000 0090 8115 9221

W przypadku nieprzyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku Psychotraumatologia oraz Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa oraz Behawiorystyka zwierząt towarzyszących – psy (specjalizacja), na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

Czesne za studia podyplomowe

Czesne: 6 400 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 14.10.2022 r., 01.12.2022 r., 01.02.2023 r., 01.04.2023 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny
Oferta studiów podyplomowych SWPS

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem