Mediacje i negocjacje z elementami psychologii

Studia podyplomowe w WSE

Mediacje i negocjacje z elementami psychologii

Informacje ogólne

Atuty kierunku Mediacje i negocjacje z elementami psychologii

Atuty kierunku Mediacje i negocjacje z elementami psychologii

 • Absolwent uzyska wiedzę i kompetencje z zakresie m.in. rozpoznawania konfliktów i doboru odpowiedniej taktyki do ich rozwiązania;
 • Absolwent będzie potrafił zastosować odpowiednią strategię oraz techniki mediacyjne lub negocjacyjne w zależności od rodzaju sprawy;
 • Studia przygotowują przede wszystkim do samodzielnego prowadzenia mediacji i negocjacji;
 • Po ukończeniu studiów absolwent może starać się o wpis na listę mediatorów stałych przy właściwym Sądzie Okręgowym, ponieważ w części poświęconej Mediacjom program jest zgodny ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalone przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 roku.

Studia obejmują zagadnienia związane z obszarami praktycznego wykorzystania wiedzy dotyczącej prawnych, biznesowych i psychologicznych aspektów mediacji i negocjacji.

Prezentowane podczas studiów rozwiązania oraz aktywizujące formy pracy pozwalają na natychmiastowe zastosowanie w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności; 

Dużym atutem są zróżnicowane metody dydaktyczne oraz warsztatowa forma zajęć – ćwiczenia, gry szkoleniowe, case study, praca w grupach, dyskusja, Action Learning, symulacje mediacyjne oraz negocjacyjne i inne angażujące formy, które umożliwiają od razu na zajęciach doświadczać omawianych zagadnień.


Partnerem kierunku są Krakowska Kancelaria, MKaleta-Gałwa, Projekt Mentor, Pawlik Szymborska:


sprzedaz2logo pszkancelaria

Cel edukacji Mediacje i negocjacje z elementami psychologii

Cel edukacji

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności praktycznych do prowadzenia mediacji, negocjacji a także szerokiej gamy kompetencji interpersonalnych niezbędnych podczas tych procesów.

Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu:

 • Alternatywnych metod rozwiązania konfliktów;
 • Mediacji;
 • Negocjacji - umów, kontraktów, warunków itd.
 • Podstawy prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, pracy;
 • Psychologii konfliktu;
 • Praktyki stosowania negocjacji - przekształcania sytuacji trudnych w możliwe do rozwiązania przy użyciu odpowiednich technik i narzędzi;
 • Praktyki biznesowej;
 • Konstruktywnych rozwiązań - win - win;

Program studiów w części poświęconej Mediacjom spełnia wymogi Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Proces skutecznego komunikowania się powinien być podstawą procesów społecznych. Niestety z różnych przyczyn tak nie jest, a to z kolei powoduje powstawanie i zaognianie już istniejących konfliktów. Poczynając od kierowcy, który zajedzie nam drogę, sąsiadów, kolegów z pracy, podwładnych, przełożonych, klientów, poczucia niesprawiedliwości podczas podpisywania umów, kontraktów etc. Rzadko kiedy jesteśmy w stanie rozwiązać konflikt sami, ponieważ podchodzimy do danej sprawy zbyt emocjonalnie. To natomiast sprawia, że nasz subiektywizm zaczyna odgrywać zbyt dużą rolę i prowadzi do tego, że kierujemy się głównie swoim interesem, nie zważając często na zasady etyki i poprawnego współżycia społecznego.

Sposobem na uniknięcie rozwoju i eskalacji konfliktu czy też ścieżki sądowej (która zresztą powinna być ostatecznością!) są zawodowi mediatorzy i negocjatorzy.

Plan studiów Mediacje i negocjacje z elementami psychologii

Moduł 1 Mediator - nowy zawód w polsce

 • Rys historyczny - mediacje w Polsce i na świecie
 • Międzynarodowe standardy mediacji
 • Etyka mediatora - standardy etyczne prowadzenia mediacji
 • Alternatywne metody rozwiązywania konfliktów
 • Rodzaje mediacji - cywilne, karne, gospodarcze, rówieśnicze
 • rola mediatora - prawa i obowiązki
 • Cechy mediatora
 • PR w pracy mediatora, jak mówić o mediacji
 • Marka osobista mediatora

MODUŁ 2 Psychologia konfliktu

 • Psychologiczne mechanizmy powstania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
 • Konflikty i ich rodzaje
 • Fazy konfliktu
 • Przyczyny powstania konfliktu i sytuacji konfliktowej
 • Koło konfliktu Moore’a
 • Etapy rozmowy wyjaśniającej konflikt
 • Procedury rozwiązywania konfliktów - negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd - podobieństwa i różnice
 • Zastosowanie mediacji - wskazania i przeciwwskazania
 • Mediacje rówieśnicze
 • Sposoby i strategi rozwiązywania konfliktów

MODUŁ 3 podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego

 • zasady mediacji o dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność
 • Przebieg postępowania mediacyjnego
 • Umiejętność dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją, w tym szczególności

          - umiejętność oceny, czy zastosowanie mediacji jest zasadne w danej sprawie

          - umiejętność identyfikacji pozycji i potrzeb stron w konflikcie

          - umiejętność wyodrębnienia pozycji, potrzeb i interesów i przejścia z pozycji do interesów

 • Umiejętności komunikacyjne m.in. aktywne słuchanie, zadawanie pytań, stosowanie neutralnego języka
 • prowadzenie wstępnych spotkań ze stronami
 • Wypowiedzi otwierające mediację, zawieranie kontraktu
 • Sesja mediacyjna
 • 6 aspektów przygotowania do rozmowy

MODUŁ 4 podstawy prawa dla mediatorów i negocjatorów

 • Elementy prawa cywilnego.
 • Postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych i gospodarczych - warszaty
 • Elementy prawa rodzinnego m.in. opieka, alimentacja, rozwodu
 • Mediacje w sprawach rodzinnych - warsztaty
 • Elementy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Mediacje w sporach ze stosunku pracy - warsztaty
 • Elementy prawa karnego
 • Mediacje w sprawach karnych i nieletnich - warsztaty
 • Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w tym zmiany kodyfikacji
 • Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego
 • Zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości
 • Prowadzenie dokumentacji
 • Krajowe i międzynarodowe standardy postępowania
 • Stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie - sprawy karne i cywilne (rodzinne i gospodarcze), konflikty sąsiedzkie i w społecznościach lokalnych, spory zbiorowe itp.

MODUŁ 5 psychologia zachowań w mediacjach i negocjacjach

 • Złote zasady komunikaci werbalnej i niewerbalnej
 • Proksemika w mediacjach i negocjacjach
 • Ineligencja moralna i emocjonalna
 • Przełamywanie barier komunikacyjnych m.in. 5xNIE
 • Kwadrat wypowiedzi
 • Porozumienie bez przemocy
 • Podstawy w mediacach i negocjacjach - typologia osobowości
 • Narzędzie coachingowe w mediacjach i negocjacjach
 • Techniki NLP w mediacjach i negocjacjach

MODUŁ 6 skuteczne negocjacje

 • Negocjacje jako osiąganie wspólnych korzyści lub minimalizacjja niekorzystynych efektow

          - etapy negocjacji

          - strategie negocjacyjne

          - strybuty dobrego negocjatora 

 • Wybrane techniki negocjacyjne m.in. dobry i zły glina, optyk z Brooklynu, teraz alb nigdy, odłożenie na później, autodeprecjacja, bezinteresowny kelner, rosyjski front, salami
 • Negocjonowanie warunkow umówi i kontraktów

MODUŁ 7 Techniki NLP w mediacach i negocjacjach

 • Konstruowanie ugody
 • Ugoda jako zwieńczenie procesu mediacji
 • Warsztaty

Profil słuchacza

Studia są skierowane przede wszystkim do osób, które chcą poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach i negocjacjach.

Jeżeli:

 • chcesz zostać mediatorem sądowym;
 • pracujesz jako manager;
 • zarządzasz zespołem;
 • jesteś pracownikiem działu HR;
 • jesteś pracownikiem działu kadr;
 • prowadzisz własną firmę;
 • jesteś przedstawicielem handlowym;
 • pracujesz w obszarze sprzedaży;
 • pracujesz jako windykator;
 • zajmujesz się resocjalizacją;
 • pracujesz w ośrodku szkolno-wychowawczym;
 • jesteś prawnikiem;
 • jesteś kuratorem sądowym;
 • pracujesz w szkole z uczniami;
 • zarządzasz nauczycielami;
 • jesteś trenerem;
 • jesteś pracownikiem poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • chcesz poznać techniki, które z powodzeniem wykorzystasz w życiu negocjując dla siebie lepsze warunku zatrudnienia, zakupu…

Te studia są właśnie dla Ciebie!

 

OPINIE SŁUCHACZY

Podejmując decyzję o wyborze kierunku studiów podyplomowych kierowałam się chęcią podniesienia swoich kompetencji z zakresu negocjacji, kusiła mnie także perspektywa zdobycia uprawnień do wykonywania alternatywnego zawodu, jakim może być mediator. Szybko okazało się że kierunek ten daje coś zdecydowanie najbardziej wartościowego - zmienia się optyka patrzenia na drugiego człowieka, uczysz się siebie od nowa, a idealnie skonstruowany plan zajęć pod przewodnictwem Magdaleny Kalety-Gałwy otwiera zupełnie nowe horyzonty myślenia. Polecam wszystkim niezdecydowanym!

Katarzyna Wentrys

Kierunek mediacje i negocjacje jest fantastyczny, niezwykle rozwijający. W moim przypadku wiedza, którą tam zdobyłam, osoby które tam poznałam zmobilizowały mnie do głębszego zastanowienia się nad sobą. Każdy kolejny wykład powodował, że dowiadywałam się czegoś o sobie samej, ale i o tym jak ważna jest umiejętność kierowania rozmową, umiejętność słuchania i cierpliwość. Jak dzięki temu można uchronić wiele osób przed wzajemną niechęcią do siebie. Wspaniali wykladowcy. Nasza opiekunka Magdalena Kaleta-Gałwa dzieliła się z nami swoim bogatym doświadczeniem w tym temacie w taki sposób, że nie miałam wątpliwości, że dobrze wybrałam kierunek. Zdecydowanie polecam!

Izabela Polaszek

Studia na tym kierunku to spora dawka wiedzy i umiejętności dotyczącej skutecznej i efektywnej komunikacji z ludźmi. Po - jestem bardziej świadoma możliwość zarządzania komunikacją. Praktyczna wiedza przekazana przez profesjonalistów / praktyków z różnych dziedzin - pozwala zbudować własny, solidny warsztat pracy w obszarze mediacji.

Iza Kaniia

Informacje organizacyjne

 Studia trwają dwa semestry, łacznie 176 godzin.

Regulamin odpłatności studiów podyplomowych 2023/2024 dostępny jest tutaj.

Regulamin studiów podyplomowych 2023/2024 dostępny jest tutaj.

Zajęcia odbywają się stacjonarnie.

Semestr Zimowy Semestr Letni
21-22.10.2023 09-10.03.2024
04-05.11.2023 23-24.03.2024
25-26.11.2023 06-07.04.2024
09-10.12.2023 20-21.04.2024
13-14.01.2024 04-05.05.2024
27-28.01.2024 18-19.05.2024
10-11.02.2024 08-09.06.2024
24-25.02.2024 22-23.06.2024

Daty zjazdów będą zawierać się w terminach podanych w tabeli, zależnie od liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku. Wybór dat będzie zależał od harmonogramu zajęć ustalonego na początku roku akademickiego przez opiekunów merytorycznych kierunków studiów. Oznacza to, że w zależności od ustalonego harmonogramu, liczba podanych powyżej zjazdów może być równa lub mniejsza od przewidzianych terminów w tabeli, z równoczesnym zachowaniem liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku.

W trakcie semestru odbywa się egzamin sprawdzający zdobytą wiedzą z obszaru mediacji - w zakresie podstawy teoretycznej i warsztatu praktycznego. Jest to warunek zgodny ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalone przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 roku.

Z obszaru negocjacji również odbywa się egzamin teoretyczny i praktyczny.

Ocena końcowa będzie wynikiem ocen cząstkowych z poszczególnych obszarów oraz etiudy na podstawie case study.

Rekrutacja

Rekrutacja zakończona.

W przypadku pojawienia się pytań zapraszamy do kontaktu: podyplomowe@wse.krakow.pl, tel. 12 683 24 75.

Proces rekrutacji przebiega w pełni w trybie on-line.

Aby uzupełnić formularz rekrutacyjny on-line niezbędne są:

 •         numer PESEL oraz inne dane osobowe,
 •         skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 •         dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (jeśli opłata nie jest realizowana przez system rekrutacyjny)

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest dostępne dla osób rekrutujących się od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:00

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

 

 

Proces rekrutacji przebiega w pełni w trybie on-line.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji w naszym biurze pod adresem :

Al. Jana Pawła 39A, pok. 201A; czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 15:00.

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 76, 77, 78

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

 

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

 

Wpłat należy dokonywać na konto (płatność jest możliwa w trakcie wypełniania formularza rekrutacyjnego on-line):

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA nr 34 1050 1445 1000 0090 8115 9221

W przypadku nieprzyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku PsychotraumatologiaPomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa oraz Psychologia rozwoju kompetencji społecznych w organizacji, na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

mediacje menagerskie.png

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 

 1.       za cały rok akademicki: do 5 października;
 2.       w dwóch ratach semestralnych: do 5 października i 5 marca;
 3.       w dziesięciu ratach miesięcznych: do 5 dnia każdego miesiąca poczynając od 5 października, a kończąc na 5 lipca;

 

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

 

Absolwenci studiów oraz studiów podyplomowych:

- Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, Uniwersytetu SWPS, Collegium da Vinci (CDV), dawniej: Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHID) są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Promocja obowiązuje przez cały okres rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024.

Promocja nie obejmuje opłaty rekrutacyjnej na kierunki studiów podyplomowych: „Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa”, „Psychologia rozwoju kompetencji społecznych w organizacji” i „Psychotraumatologia” Promocja dla wymienionych kierunków obejmuje zniżkę w opłacie rekrutacyjnej w wysokości 150,00 (słownie: sto pięćdziesiąt) złotych. W przypadku negatywnego wyniku przebiegu postępowania kwalifikacyjnego kandydatowi opłata rekrutacyjna nie jest zwracana.

Warunkiem skorzystania z promocji jest:

1) udokumentowanie przez kandydata statusu absolwenta studiów oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (SWPS), Collegium da Vinci (CDV), dawniej: Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHID)

2) złożenie przez kandydata kompletu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji na wybrany kierunek studiów podyplomowych prowadzony w WSE do dnia zakończenia rekrutacji.

 

Wypełnij wniosek rekrutacyjny
Oferta studiów podyplomowych SWPS

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem