Lider zmian

Dowiedz się więcej o kierunku

Dołącz do najlepszych!

Lider zmian

Informacje ogólne

Atuty kierunku Lider zmian

Atuty kierunku Lider zmian

Kierunek „Lider zmian” jest skierowany do menadżerów, liderów zespołów, kadry zarządzającej, kierowników, którzy powiedzieliby o sobie: jestem poszukiwaczem zmian. To studia dla liderów, którzy czują motywację do bycia inicjatorami takich procesów i chcą inspirować innych do podobnych zachowań. Kierunek zainteresuje osoby wrażliwe na przemiany społeczne oraz potrzeby środowiska, na które odpowiadają działaniem.

Ponieważ zmiana jest zjawiskiem powszechnym i nieodłącznym, warto ją traktować jako szansę na postęp, pomimo, iż jest obarczona ryzykiem.

Co w zmianie bywa wyzwaniem dla liderów?

 • idea dotycząca zmiany - pomysł na nią, 
 • osobista gotowość i komunikacyjne zdolności lidera,
 • przekonanie innych do zmiany;

 

Dlatego menadżerowie oraz kierownicy poszukują networkingowego środowiska, które mierzy się z podobnymi wyzwaniami. Takie środowisko tworzy forma studiów „Lider zmiany” oraz wykładowcy kierunku i zaproszeni goście, którzy na co dzień działają w biznesie. Każdy z nich, to przykład innego liderskiego charakteru, a jednocześnie przykład skutecznych cech przywódczych takich jak: odwaga, oryginalność w podejmowaniu decyzji, przejrzystość działania, racjonalny optymizm, empatia, dbanie o dobrostan zespołu oraz własny.

Studia podyplomowe „Lider zmian”:

 • stworzą zróżnicowane środowisko uczenia się dla praktyków z różnych branż i różnym stażem w biznesie, 
 • pomogą zrozumieć istotę współczesnych zmian ponieważ są zaprojektowane we współpracy z gronem przywódców na bazie ich aktualnych wyzwań, 
 • przygotują bezpieczną przestrzeń do prowadzenia dialogu, wymiany doświadczeń i rozwijania networkingu,
 • pozwolą projektować, we współpracy z gronem praktyków i na podstawie ich bogatych doświadczeń, różne scenariusze działania w obliczu zmiany;
Cel edukacji Lider zmian

Cel edukacji

Studia mają na celu m.in: 

 • pobudzić i zainspirować liderów do mniejszych i większych zmian w swoim otoczeniu, 
 • wzmocnić pożądane postawy lidera wobec zmian,
 • zainspirować słuchaczy i dostarczyć im wiedzy o najistotniejszych kierunkach zmian,
 • stworzyć odpowiednią przestrzeń do ćwiczeń i poszukiwania optymalnych rozwiązań dla zgłaszanych problemów związanych z zarządzaniem zmianą;


Program został tak zbudowany, by
w każdym pojedynczym temacie odnaleźć inspirację do zmiany – czy to w obszarze osobistych kompetencji czy w obszarze biznesu, zaś w każdym prowadzącym odnaleźć przykład innego liderskiego charakteru i innego stylu komunikacyjnego.

Wspólnym mianownikiem dla każdego punktu programu i każdego spotkania z zaproszonymi gośćmi, będzie pojawiające się słowo zmiana.


PARTNERZY KIERUNKU:

logotypy lider czerwiec 2022

Plan studiów Lider zmian

BLOK I: INSPIRACJE

To, czego liderzy potrzebują szczególnie w czasach zmian, kryzysów czy braku stabilności, to nie tylko z góry określony plan reakcji, ale przede wszystkim konkretne zachowania i nastawienie, które zapobiegają przesadnym reakcjom na to co zaszło i pomagają patrzeć w przyszłość ze spokojem oraz ograniczonym optymizmem.

Tworzenie środowiska promującego bezpieczeństwo psychiczne w okresie zmian, wymaga od lidera konkretnej postawy zbudowanej na przekonaniu o tym, jak wielki ma wpływ na organizacje. Budowa takiego otoczenia biznesowego, to również otwartość na empatię wobec siebie.

To tylko wybrane tematy kształtujące współczesny wymiar liderskiego charakteru, a które poruszone zostaną w tym bloku tematycznym.

Zakres tematyczny:

 • Empowerment – jako naturalne źródło zmian procesowych oraz jako kompetencja dojrzałego lidera 
  (jak „zbudowany” musi być menadżer/lider, by z pełnym przekonaniem oddawać współpracownikom obszary odpowiedzialności?)
 • Najwyższe stanowiska – czy łatwiej wtedy przeprowadzać zmiany? - zderzenie z rzeczywistością oraz wpływ różnych kultur organizacyjnych na kształtowanie liderskiego charakteru
  (w jakim stopniu awanse, linie sukcesji wzmacniają a w jakim obszarze osłabiają liderską charyzmę i charakter?))
 • „Think First” - przywództwo przez pryzmat procesów
  (jak definiować, nazywać i badać dojrzałość procesów i ich wpływ na kierunek rozwoju firmy i zespołów?)
 • „3xC” - Budowanie poczucia przynależności
  (z jakiego powodu jest tak ważne; co Lider potrzebuje w  sobie zmienić by je budować i na co w menadżerskiej codzienności będzie mieć wpływ?)
 • Cienie "lockdownów" – zbyt późne zmiamy
  (patologie w organizacjach; czy dotyczą tylko innych?)
 • Zarządzanie zmianą a styl przywódczy
  (przywództwo sytuacyjne wg/K.Blancharda - emocje i komunikacja w  zmianie)
 • Elementy kultury Agile (obalamy mity, że w "większej organizacji się nie da")-
 • Servant Leadership w procesach zmian
 • Employer branding - fotografia zmian organizacyjnych
  (jak wzmocnić wpływ menadżera na nieprzypadkowy EB?)

 

BLOK Ii: OSOBISTY POTENCJAŁ

Zakres tematyczny:

 • Dobrostan psychiczny lidera w zmianie: mechanizmy obronne, obszary wrażliwości i odporności psychicznej
 • Self coaching liderski - zmiana dotyczy każdego
  (jak zadbać o siebie, gdy wszyscy oczekują by dbać o innych?)
 • Wartości lidera jako fundament stabilności zmiany i przywództwa 
  (co robić by wartości nie były traktowane jak „wydmuszka”?)
 • Wsparcie psychiczne – rola HR a rola przywódcy
  Podzielony świat lidera – wyzwania wirtualnej rzeczywistości zespołowej
  (czy każdy „musi” się w tym odnaleźć?)

 BLOK III: KOMUNIKACJA

Menadżer zazwyczaj ma duże doświadczenie i wiele możliwości do kształtowania swoich kompetencji komunikacyjnych. Dlatego w tym bloku tematycznym doskonalone będą wybrane zagadnienia ukierunkowane na wzmacnianie przekazu i intencji lidera, które szczególnie podczas procesu zmian, powinny być jednoznaczne i zrozumiałe.

 Zakres tematyczny:

 • Story telling w publicznych ekspozycjach menadżera
 • Dyskusja – jako publiczna forma prowadzenia dialogu, jej rodzaje, zasady i wyzwania
 • Zwinne retrospektywy wg modelu Derby/Larsen, które wspierają optymalizacje procesów
 • Pułapki komunikacji wewnętrznej – czasy stabilizacji vs. czasy chaosu
 • Znaczenie głosu i ciała dla autentyczności komunikacyjno-wizerunkowej lidera
 • Marka menadżera w social mediach – czy każdy powinien tam zaistnieć i o czym najlepiej (nie)/pisać?

Wymienione bloki będą realizowane w następujacy sposóB:

 1. Zajęcia z trenerem, w tym warsztaty, dyskusje, doświadczalne formy, ćwiczenia i mini wykłady
 2. Networkingowe sesje inspiracyjne z gośćmi (w tym poza siedzibą uczelni)
 3. Dyskusje i prezentacje uczestników

Profil słuchacza

Studia dedykowane są przedstawicielkom i przedstawicielom średniej i wyższej kadry menadżerskiej, wszystkich branż oraz sektorów biznesu. Skierowane są szczególnie do osób, które czują się stabilnie w swojej liderskiej roli i poszukują ”czegoś więcej”, a także dla tych, którzy są otwarci na spotkanie i dialog z innymi menadżerami. Ale przede wszystkim studia są dla tych, którzy chcą poszerzyć swoje strefy wpływu i wzmocnić poczucie sprawczości. Dlatego istotny jest fakt, by kandydat posiadał już doświadczenie w zarządzaniu i był obecnie ona stanowisku menadżerskim/liderskim.

 

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

W przypadku utrzymywania się pandemii Covid-19 zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami MEiN i wytycznymi sanitarnymi zajęcia będą odbywać się w trybie on-line.

Zajęcia odbywają się w piątki (późne popołudnia) i soboty oraz w soboty i niedziele (zgodnie z terminarzem dostępnym w rubryce Terminy zjazdów).

 Regulamin studiów podyplomowych 2022/2023 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności studiów podyplomowych 2022/2023 dostępny jest tutaj.

Kandydaci na studia podyplomowe Lider zmian – przyszłość przywództwa powinni posiadać doświadczenie w zarządzaniu zespołem na stanowisku kierowniczym/menedżerskim/liderskim i potwierdzić to odpowiednim dokumentem.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.

Semestr Zimowy Semestr Letni
29-30.10.2022 04-05.03.2023
19-20.11.2022 18-19.03.2023
03-04.12.2022 01-02.04.2023
17-18.12.2022 22-23.04.2023
07-08.01.2023 06-07.05.2023
21-22.01.2023 20-21.05.2023
04-05.02.2023 03-04.06.2023
18-19.02.2023 24-25.06.2023

 

Daty zjazdów będą zawierać się w terminach podanych w tabeli, zależnie od liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku. Wybór dat będzie zależał od harmonogramu zajęć ustalonego na początku roku akademickiego przez opiekunów merytorycznych kierunków studiów. Oznacza to, że w zależności od ustalanego harmonogramu, liczba podanych powyżej zjazdów może być równa lub mniejsza od przewidzianych terminów w tabeli, z równoczesnym zachowaniem liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku.

Zaliczenie studiów będzie polegać na zrealizowaniu zadania w podgrupach i jego prezentacji oraz udziale w indywidualnej sesji rozwojowej.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2022/2023

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2022 r. i zakończy się dn. 30 września 2022 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Wymaganymi dokumentami są:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 14 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • zdjęcie (format legitymacyjny),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,
 • dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zespołem - stanowisko kierownicze/menedżerskie/liderskie;

Al. Jana Pawła 39A, pok. 201A; czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 15:00.

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 76, 77, 78

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

 

UWAGA, ZNIŻKA W OPŁACIE REKRUTACYJNEJ!

Kandydaci, którzy złożą dokumenty w czerwcu, lipcu bądź sierpniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 PLN.


Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA nr 34 1050 1445 1000 0090 8115 9221

W przypadku nieprzyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku Psychotraumatologia oraz Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa oraz Behawiorystyka zwierząt towarzyszących – psy (specjalizacja), na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

Czesne: 6 900 zł

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 14.10.2022 r., 01.12.2022 r., 01.02.2023 r., 01.04.2023 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny
Oferta studiów podyplomowych SWPS

Kadra

Koncepcja kierunku powstała dzięki zaangażowaniu wieloletnich praktyków biznesu, a także doświadczonych trenerów, obserwatorów trendów i wyzwań w różnych branżach oraz ekspertów danych tematów praktykujących w Polsce oraz na arenie międzynarodowej. To właśnie oni będą prowadzić zajęcia warsztatowe oraz dołączą do zajęć jako goście specjalni. To wyjątkowe osobowości, z którymi na pewno warto się spotkać, porozmawiać i czerpać od nich inspiracje.

Katarzyna Wolska
opiekun merytoryczny kierunku

Zaproszeni goście:

Kaja Wachowska

Kaja Wachowska
Dyrektor Generalny hotelu Hilton Garden Inn Kraków Airport

Grzegorz Gogola

Grzegorz Gogola
Prezes Zarządu ‎Kraków Airport Hotel Sp. z o.o

Projekt bez tytułu 55

Krzysztof Mędrala
CEO MedApp Spółka Akcyjna 

Święch 2

Grzegorz Święch
Wiceprezes, Partner w Nowe Motywacje, Współtwórca Fundacji OFFSchool

Pawelski 2

Daniel Pawelski
Kierownik zespołu rozwoju zasobów ludzkich i szkoleń Asseco

Tomasz Michałek

Tomasz Michałek
Członek Zarządu i Dyrektor Sprzedaży ASTOR

 MWP 9752

Beata Kucejko
Dyrektor Marketingu LEGO
Polska, Ukraina, kraje bałtyckie

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem