Lider zmian

Dowiedz się więcej o kierunku

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Lider zmian

Informacje ogólne

Atuty kierunku Lider zmian

Atuty kierunku Lider zmian

Kierunek „Lider zmian” jest skierowany do menadżerów, liderów zespołów, kadry zarządzającej, kierowników, którzy powiedzieliby o sobie: jestem poszukiwaczem zmian. To studia dla liderów, którzy czują motywację do bycia inicjatorami takich procesów i chcą inspirować innych do podobnych zachowań. Kierunek zainteresuje osoby wrażliwe na przemiany społeczne oraz potrzeby środowiska, na które odpowiadają działaniem.

Ponieważ zmiana jest zjawiskiem powszechnym i nieodłącznym, warto ją traktować jako szansę na postęp, pomimo, iż jest obarczona ryzykiem.

Co w zmianie bywa wyzwaniem dla liderów?

 • idea dotycząca zmiany - pomysł na nią, 
 • osobista gotowość i komunikacyjne zdolności lidera,
 • przekonanie innych do zmiany;

 

Dlatego menadżerowie oraz kierownicy poszukują networkingowego środowiska, które mierzy się z podobnymi wyzwaniami. Takie środowisko tworzy forma studiów „Lider zmiany” oraz wykładowcy kierunku i zaproszeni goście, którzy na co dzień działają w biznesie. Każdy z nich, to przykład innego liderskiego charakteru, a jednocześnie przykład skutecznych cech przywódczych takich jak: odwaga, oryginalność w podejmowaniu decyzji, przejrzystość działania, racjonalny optymizm, empatia, dbanie o dobrostan zespołu oraz własny.

Studia podyplomowe „Lider zmian”:

 • stworzą zróżnicowane środowisko uczenia się dla praktyków z różnych branż i różnym stażem w biznesie, 
 • pomogą zrozumieć istotę współczesnych zmian ponieważ są zaprojektowane we współpracy z gronem przywódców na bazie ich aktualnych wyzwań, 
 • przygotują bezpieczną przestrzeń do prowadzenia dialogu, wymiany doświadczeń i rozwijania networkingu,
 • pozwolą projektować, we współpracy z gronem praktyków i na podstawie ich bogatych doświadczeń, różne scenariusze działania w obliczu zmiany;
Cel edukacji Lider zmian

Cel edukacji

Studia mają na celu m.in: 

 • pobudzić i zainspirować liderów do mniejszych i większych zmian w swoim otoczeniu, 
 • wzmocnić pożądane postawy lidera wobec zmian,
 • zainspirować słuchaczy i dostarczyć im wiedzy o najistotniejszych kierunkach zmian,
 • stworzyć odpowiednią przestrzeń do ćwiczeń i poszukiwania optymalnych rozwiązań dla zgłaszanych problemów związanych z zarządzaniem zmianą;


Program został tak zbudowany, by
w każdym pojedynczym temacie odnaleźć inspirację do zmiany – czy to w obszarze osobistych kompetencji czy w obszarze biznesu, zaś w każdym prowadzącym odnaleźć przykład innego liderskiego charakteru i innego stylu komunikacyjnego.

Wspólnym mianownikiem dla każdego punktu programu i każdego spotkania z zaproszonymi gośćmi, będzie pojawiające się słowo zmiana.


PARTNERZY KIERUNKU:

logotypy lider czerwiec 2022

Plan studiów Lider zmian

BLOK I: INSPIRACJE

To, czego liderzy potrzebują szczególnie w czasach zmian, kryzysów czy braku stabilności, to nie tylko z góry określony plan reakcji, ale przede wszystkim konkretne zachowania i nastawienie, które zapobiegają przesadnym reakcjom na to co zaszło i pomagają patrzeć w przyszłość ze spokojem oraz ograniczonym optymizmem.

Tworzenie środowiska promującego bezpieczeństwo psychiczne w okresie zmian, wymaga od lidera konkretnej postawy zbudowanej na przekonaniu o tym, jak wielki ma wpływ na organizacje. Budowa takiego otoczenia biznesowego, to również otwartość na empatię wobec siebie.

To tylko wybrane tematy kształtujące współczesny wymiar liderskiego charakteru, a które poruszone zostaną w tym bloku tematycznym.

Zakres tematyczny:

 • Empowerment – jako naturalne źródło zmian procesowych oraz jako kompetencja dojrzałego lidera 
  (jak „zbudowany” musi być menadżer/lider, by z pełnym przekonaniem oddawać współpracownikom obszary odpowiedzialności?)
 • Najwyższe stanowiska – czy łatwiej wtedy przeprowadzać zmiany? - zderzenie z rzeczywistością oraz wpływ różnych kultur organizacyjnych na kształtowanie liderskiego charakteru
  (w jakim stopniu awanse, linie sukcesji wzmacniają a w jakim obszarze osłabiają liderską charyzmę i charakter?))
 • „Think First” - przywództwo przez pryzmat procesów
  (jak definiować, nazywać i badać dojrzałość procesów i ich wpływ na kierunek rozwoju firmy i zespołów?)
 • „3xC” - Budowanie poczucia przynależności
  (z jakiego powodu jest tak ważne; co Lider potrzebuje w  sobie zmienić by je budować i na co w menadżerskiej codzienności będzie mieć wpływ?)
 • Cienie "lockdownów" – zbyt późne zmiamy
  (patologie w organizacjach; czy dotyczą tylko innych?)
 • Zarządzanie zmianą a styl przywódczy
  (przywództwo sytuacyjne wg/K.Blancharda - emocje i komunikacja w  zmianie)
 • Elementy kultury Agile (obalamy mity, że w "większej organizacji się nie da")-
 • Servant Leadership w procesach zmian
 • Employer branding - fotografia zmian organizacyjnych
  (jak wzmocnić wpływ menadżera na nieprzypadkowy EB?)

 

BLOK Ii: OSOBISTY POTENCJAŁ

Zakres tematyczny:

 • Dobrostan psychiczny lidera w zmianie: mechanizmy obronne, obszary wrażliwości i odporności psychicznej
 • Self coaching liderski - zmiana dotyczy każdego
  (jak zadbać o siebie, gdy wszyscy oczekują by dbać o innych?)
 • Wartości lidera jako fundament stabilności zmiany i przywództwa 
  (co robić by wartości nie były traktowane jak „wydmuszka”?)
 • Wsparcie psychiczne – rola HR a rola przywódcy
  Podzielony świat lidera – wyzwania wirtualnej rzeczywistości zespołowej
  (czy każdy „musi” się w tym odnaleźć?)

 BLOK III: KOMUNIKACJA

Menadżer zazwyczaj ma duże doświadczenie i wiele możliwości do kształtowania swoich kompetencji komunikacyjnych. Dlatego w tym bloku tematycznym doskonalone będą wybrane zagadnienia ukierunkowane na wzmacnianie przekazu i intencji lidera, które szczególnie podczas procesu zmian, powinny być jednoznaczne i zrozumiałe.

 Zakres tematyczny:

 • Story telling w publicznych ekspozycjach menadżera
 • Dyskusja – jako publiczna forma prowadzenia dialogu, jej rodzaje, zasady i wyzwania
 • Zwinne retrospektywy wg modelu Derby/Larsen, które wspierają optymalizacje procesów
 • Pułapki komunikacji wewnętrznej – czasy stabilizacji vs. czasy chaosu
 • Znaczenie głosu i ciała dla autentyczności komunikacyjno-wizerunkowej lidera
 • Marka menadżera w social mediach – czy każdy powinien tam zaistnieć i o czym najlepiej (nie)/pisać?

Wymienione bloki będą realizowane w następujacy sposóB:

 1. Zajęcia z trenerem, w tym warsztaty, dyskusje, doświadczalne formy, ćwiczenia i mini wykłady
 2. Networkingowe sesje inspiracyjne z gośćmi (w tym poza siedzibą uczelni)
 3. Dyskusje i prezentacje uczestników

Profil słuchacza

Studia dedykowane są przedstawicielkom i przedstawicielom średniej i wyższej kadry menadżerskiej, wszystkich branż oraz sektorów biznesu. Skierowane są szczególnie do osób, które czują się stabilnie w swojej liderskiej roli i poszukują ”czegoś więcej”, a także dla tych, którzy są otwarci na spotkanie i dialog z innymi menadżerami. Ale przede wszystkim studia są dla tych, którzy chcą poszerzyć swoje strefy wpływu i wzmocnić poczucie sprawczości. Dlatego istotny jest fakt, by kandydat posiadał już doświadczenie w zarządzaniu i był obecnie ona stanowisku menadżerskim/liderskim.

 

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

W przypadku utrzymywania się pandemii Covid-19 zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami MEiN i wytycznymi sanitarnymi zajęcia będą odbywać się w trybie on-line.

Zajęcia odbywają się w piątki (późne popołudnia) i soboty oraz w soboty i niedziele (zgodnie z terminarzem dostępnym w rubryce Terminy zjazdów).

 Regulamin studiów podyplomowych 2022/2023 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności studiów podyplomowych 2022/2023 dostępny jest tutaj.

Kandydaci na studia podyplomowe Lider zmian – przyszłość przywództwa powinni posiadać doświadczenie w zarządzaniu zespołem na stanowisku kierowniczym/menedżerskim/liderskim i potwierdzić to odpowiednim dokumentem.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.

Semestr Zimowy Semestr Letni
29-30.10.2022 04-05.03.2023
19-20.11.2022 18-19.03.2023
03-04.12.2022 01-02.04.2023
17-18.12.2022 22-23.04.2023
07-08.01.2023 06-07.05.2023
21-22.01.2023 20-21.05.2023
04-05.02.2023 03-04.06.2023
18-19.02.2023 24-25.06.2023

 

Daty zjazdów będą zawierać się w terminach podanych w tabeli, zależnie od liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku. Wybór dat będzie zależał od harmonogramu zajęć ustalonego na początku roku akademickiego przez opiekunów merytorycznych kierunków studiów. Oznacza to, że w zależności od ustalanego harmonogramu, liczba podanych powyżej zjazdów może być równa lub mniejsza od przewidzianych terminów w tabeli, z równoczesnym zachowaniem liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku.

Zaliczenie studiów będzie polegać na zrealizowaniu zadania w podgrupach i jego prezentacji oraz udziale w indywidualnej sesji rozwojowej.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2022/2023

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2022 r. i zakończy się dn. 30 września 2022 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Wymaganymi dokumentami są:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 14 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • zdjęcie (format legitymacyjny),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,
 • dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zespołem - stanowisko kierownicze/menedżerskie/liderskie;

Al. Jana Pawła 39A, pok. 201A; czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 15:00.

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 76, 77, 78

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

 

UWAGA, ZNIŻKA W OPŁACIE REKRUTACYJNEJ!

Kandydaci, którzy złożą dokumenty w czerwcu, lipcu bądź sierpniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 PLN.


Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA nr 34 1050 1445 1000 0090 8115 9221

W przypadku nieprzyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku Psychotraumatologia oraz Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa oraz Behawiorystyka zwierząt towarzyszących – psy (specjalizacja), na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

Czesne: 6 900 zł

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 14.10.2022 r., 01.12.2022 r., 01.02.2023 r., 01.04.2023 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny
Oferta studiów podyplomowych SWPS

Kadra

Koncepcja kierunku powstała dzięki zaangażowaniu wieloletnich praktyków biznesu, a także doświadczonych trenerów, obserwatorów trendów i wyzwań w różnych branżach oraz ekspertów danych tematów praktykujących w Polsce oraz na arenie międzynarodowej. To właśnie oni będą prowadzić zajęcia warsztatowe oraz dołączą do zajęć jako goście specjalni. To wyjątkowe osobowości, z którymi na pewno warto się spotkać, porozmawiać i czerpać od nich inspiracje.

Katarzyna Wolska
opiekun merytoryczny kierunku

Zaproszeni goście:

Kaja Wachowska

Kaja Wachowska
Dyrektor Generalny hotelu Hilton Garden Inn Kraków Airport

Grzegorz Gogola

Grzegorz Gogola
Prezes Zarządu ‎Kraków Airport Hotel Sp. z o.o

Projekt bez tytułu 55

Krzysztof Mędrala
CEO MedApp Spółka Akcyjna 

Święch 2

Grzegorz Święch
Wiceprezes, Partner w Nowe Motywacje, Współtwórca Fundacji OFFSchool

Pawelski 2

Daniel Pawelski
Kierownik zespołu rozwoju zasobów ludzkich i szkoleń Asseco

Tomasz Michałek

Tomasz Michałek
Członek Zarządu i Dyrektor Sprzedaży ASTOR

 MWP 9752

Beata Kucejko
Dyrektor Marketingu LEGO
Polska, Ukraina, kraje bałtyckie

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem