Grafika reklamowa

Studia podyplomowe w WSE

Rekrutacja zakończona

Grafika reklamowa

Informacje ogólne

Atuty kierunku Grafika reklamowa

Atuty kierunku Grafika reklamowa

 • praktyczne przygotowanie do pracy grafika,
 • poznanie specyfiki pracy w branży reklamowej, m.in. w agencjach reklamy i działach marketingu oraz jako freelancer,
 • zajęcia prowadzone przez praktyków-ekspertów z branży reklamowej i wydawniczej, specjalistów z zakresu projektowania logotypów materiałów do druku, w tym katalogów produktowych, opakowań, kontentu dla mediów cyfrowych i stron www,
 • poznanie narzędzi niezbędnych w zawodzie projektanta grafiki, w tym nauka oprogramowania graficznego oraz zasad używanie języka komunikacji wizualnej,
 • możliwość sprawdzenia jaki poziom reprezentują absolwenci kierunku - kliknij na baner:

galeria grafiki wse

Cel edukacji Grafika reklamowa

Cel edukacji

Podstawowym celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z projektowaniem i opracowywaniem elementów grafiki reklamowej oraz edytorskiej. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat konstruowania komunikatów reklamowych oraz z zakresu technicznej i estetycznej problematyki projektowania graficznego.

Efekty kształcenia

Absolwent/ka studiów:

 •     będzie potrafić świadomie projektować materiały reklamowe i prasowe oraz opakowania produktów,
 •     zdobędzie umiejętności warsztatowe i artystyczne konieczne do tworzenia grafiki użytkowej oraz cyfrowego składu publikacji, w tym publikacji wielostronicowych ilustrowanych przewidzianych do druku i/lub emisji cyfrowej,
 •     nauczy się operować kompozycją, kolorem, tekstem, fotografią oraz ilustracją,
 •     zdobędzie umiejętności z zakresu doboru zdjęć reklamowych (z uwzględnieniem aspektu prawa własności intelektualnej), robienia własnych zdjęć produktowych oraz foto-edycji,
 •     zdobędzie podstawowe umiejętności i wiedzę pozwalające na pracę w agencjach reklamowych i działach promocji na stanowisku grafika,
 •     zdobędzie podstawowe umiejętności i wiedzę pozwalające na pracę w redakcjach lokalnych czasopism i wydawnictw w zakresie przygotowania publikacji do druku oraz przygotowania serwisu fotograficznego.

Plan studiów Grafika reklamowa

W ramach zajęć każdy studiujący zrealizuje jeden indywidualny projekt złożony z kilku elementów. Założenia do projektu zostaną ujęte w briefie przedstawionym już podczas pierwszego spotkania. W oparciu o brief oraz wiedzę przekazaną podczas zajęć w pierwszym semestrze, w drugim semestrze kursanci zaprojektują spójny zestaw materiałów reklamowych firmy, w tym katalog produktowy, opakowanie produktu oraz zestaw grafik do Internetu. Dodatkowo każda osoba studiująca wykona samodzielną pracę dyplomową, której tematem będzie publikacja wielostronicowa, opakowanie produktu lub identyfikacja wizualna marki. Projekty powstałe w oparciu o brief zostaną zaprezentowane oraz ocenione podczas przeglądu kończącego cykl zajęć drugiego semestru, natomiast praca dyplomowa zostanie zaprezentowana i oceniona podczas obrony przed komisją złożoną z wykładowców.

Programy graficzne (Pakiet Adobe CC), elementy zawodu

 • Adobe Photoshop - podstawowy program do obróbki grafiki rastrowej. Zajęcia dają możliwość rozpoczęcia pracy z programem i opanowania podstaw kadrowania, retuszu, korekty geometrycznej i kolorystycznej oraz innych umiejętności niezbędnych w pracy z ilustracją/fotografią.;
 • Adobe Illustrator - standard branżowy w zakresie tworzenia i obróbki grafiki wektorowejj. Osoby studiujące poznają podstawy tworzenia wykresów, schematów, logotypów oraz motydikacji typografii.
 • Adobe InDesign - najbardziej zaawansoway program do tworzeni publikacji wielostronnicowych, zarówno cyfrowych, jak i tych do druku. Podczas zajęć kursancie opanują najważniejsze narzędzia umożliwiające skutecznie łączenie ilustracji z tekstem, budowanie czytelnych materiałów reklamowych oraz eksportowanie zaprojektowanej publikacji do emisji cyfrowej oraz do druku w każdym typie drukarni.
 • Przygotowanie do druku i zarządzanie kolorem - przestrzenie kolorystyczne, profilowanie, kalibracja urządzeń, wymogi podwyknawców, rodzaje plików do druku, to tylko niektóre z zagadnień poruszanych w ramach tego predmiotu, a uzupełniające umiejętności nabyte podczas kursów programów narzędziowych.
 • Prawo własności intelektualnej - tu przedstawiona zostanie wiedza niezbędna do etycznego i bezppiecznego korzystania z ogólnodostępnych zasobów zdjęć, ilutstracji, fintów oraz udostępniania efektów własnej pracy z zabezpieczeniem swoich praw.

Publikacje wielostronnicowe

 • Typografia - przedmiot dostarczac niezbędną wiedzę umożliwiającą dokonywanie wyboru kroju pisma adekwatnego do projektowanego materiału z uzwględnieniem zarówno stylu, jak i potrzeb użytkownika
 • Skład publikacji - w ramach przedmiotu osoby studiujące poznają zasady składu tekstu przewidzianego do druku oraz łącznia tekstu z ilustracją. Zostaną omówione m.in. zagadnienia kompozycji stronnicy, tworzenia szpalt, długości wiersza, interilinii oraz najczęściej spotykane błędy powstające przy łamaniu tekstu,
 • Fotoedycja - podczas zajęć, osoby studiujące opanują podstawy fotografiii produktowej, poznają zasady pracy w studio fotograficznym, techniki oświetlenia, fotografowania, korekty pozyskanego samodzielnie materiału fotograficznego oraz zasady doboru i obrobki materiału z zasobów stockowych.

Projektowanie graficzne

 • Projektowanie komunikacji wizualnej - osoby studiujące otrzymają wiedzę i umiejętności, które umożliwią i świadome komunikowanie się za pomocą obrazu. Wybrane zagadnienia: wpływ kompozycji i koloru na odbiorcę, analiza hierarchii postrzegania, twórcza interpretaca założeń zawartych w briefie.
 • Projektowanie opakowań - kursanci zdobędą wiedzę na temat komponentów opakowania oraz tworzenia ich struktury i hierarchii za pomocą kompozycji, koloru, tekstu oraz fotografii/ilustracji w scelu wyeksponowania marki i poprawnej realizacji jej załozeń, jak również wiedzę z zakresu makietowania, technik druku oraz technologii profukcji opakowań.
 • Identyfikacja wizualna marki - osoby studiujace poznają mechaniz budowanie spójngo wizerunku i identyfikacji wizualnej marki , zastosowania logotypu, księgi znaku i podręcznika systemu identyfikacji wizualnej (CI).
 • Grafika dla mediów cyfrowych - kursanci ponają zasady prawidłowego projektowania stron www w oparciu o standardy UX i U oraz sposoby tworzenia grafiki dla mediów społecznosciowych.

Profil słuchacza

Studia kierujemy do osób zainteresowanych pracą m.in.: w agencjach reklamowych, redakcjach gazet i czasopism, wydawnictwach, działach marketingu/promocji firm i instytucji. Zapraszamy kandydatów bez znajomości lub z podstawową znajomością pakietu Adobe.

Do tej pory kierunek ukończyli pracownicy firm i instytucji takich jak:

 • Polska Press
 • i innych

Wybrane zdjęcia z przeglądu prac Słuchaczy Grafiki reklamowej

4  7 

5  6

2  3

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry, łącznie 215 godzin.

Regulamin studiów podyplomowych 2023/2024 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności studiów podyplomowych 2023/2024 dostępny jest tutaj.

Zajęcia odbywają się stacjonarnie.

Semestr Zimowy Semestr Letni
21-22.10.2023 09-10.03.2024
04-05.11.2023 23-24.03.2024
25-26.11.2023 06-07.04.2024
09-10.12.2023 20-21.04.2024
13-14.01.2024 04-05.05.2024
27-28.01.2024 18-19.05.2024
10-11.02.2024 08-09.06.2024
24-25.02.2024 22-23.06.2024

Daty zjazdów będą zawierać się w terminach podanych w tabeli, zależnie od liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku. Wybór dat będzie zależał od harmonogramu zajęć ustalonego na początku roku akademickiego przez opiekunów merytorycznych kierunków studiów. Oznacza to, że w zależności od ustalonego harmonogramu, liczba podanych powyżej zjazdów może być równa lub mniejsza od przewidzianych terminów w tabeli, z równoczesnym zachowaniem liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • aktywny udział w zajęciach, ćwiczeniach i pracach indywidualnych,
 • przygotowanie projektu głównego na przegląd końcoworoczny
 • przygotowanie projektu końcowego
 • zdanie egzaminu końcowego, który będzie miał formę indywidualnego projektu.

Rekrutacja

Rekrutacja zakończona.

W przypadku pojawienia się pytań zapraszamy do kontaktu: podyplomowe@wse.krakow.pl, tel. 12 683 24 75.

Proces rekrutacji przebiega w pełni w trybie on-line.

Aby uzupełnić formularz rekrutacyjny online niezbędne są:

 •         numer PESEL oraz inne dane osobowe,
 •         skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 •         dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (jeśli opłata nie jest realizowana przez system rekrutacyjny)

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest dostępne dla osób rekrutujących się od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:00

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

 

Proces rekrutacji przebiega w pełni w trybie on-line.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji w naszym biurze pod adresem :

Al. Jana Pawła 39A, pok. 201A; czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 15:00.

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 76, 77, 78

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

 

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

 

Wpłat należy dokonywać na konto (płatność jest możliwa w trakcie wypełniania formularza rekrutacyjnego on-line):

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA nr 34 1050 1445 1000 0090 8115 9221

W przypadku nieprzyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku PsychotraumatologiaPomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa oraz Psychologia rozwoju kompetencji społecznych w organizacji, na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

emarketing grafika home.png

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 

 1.         za cały rok akademicki: do 5 października;
 2.         w dwóch ratach semestralnych: do 5 października i 5 marca;
 3.         w dziesięciu ratach miesięcznych: do 5 dnia każdego miesiąca poczynając od 5 października, a kończąc na 5 lipca;

 

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

 

Absolwenci studiów oraz studiów podyplomowych:

- Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, Uniwersytetu SWPS, Collegium da Vinci (CDV), dawniej: Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHID) są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Promocja obowiązuje przez cały okres rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024.

Promocja nie obejmuje opłaty rekrutacyjnej na kierunki studiów podyplomowych: „Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa”, „Psychologia rozwoju kompetencji społecznych w organizacji” i „Psychotraumatologia” Promocja dla wymienionych kierunków obejmuje zniżkę w opłacie rekrutacyjnej w wysokości 150,00 (słownie: sto pięćdziesiąt) złotych. W przypadku negatywnego wyniku przebiegu postępowania kwalifikacyjnego kandydatowi opłata rekrutacyjna nie jest zwracana.

Warunkiem skorzystania z promocji jest:

1) udokumentowanie przez kandydata statusu absolwenta studiów oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (SWPS), Collegium da Vinci (CDV), dawniej: Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHID)

2) złożenie przez kandydata kompletu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji na wybrany kierunek studiów podyplomowych prowadzony w WSE do dnia zakończenia rekrutacji.

 

Wypełnij wniosek rekrutacyjny
Oferta studiów podyplomowych SWPS

Kadra

Jeśli interesuje Cię praca grafika, studia umożliwią Ci zapoznanie się z tym zawodem. Spotkasz projektantów grafiki, wieloletnich praktyków, którzy podzielą się z Tobą profesjonalną wiedzą na temat pracy w agencji reklamowej, redakcji, dziale marketingu oraz samodzielnej działalności freelancera. W trakcie praktycznych zajęć zapoznasz się z programami graficznymi pakietu Adobe, zdobędziesz wiedzę z zakresu mikro- i makrotypografii, kompozycji, systemów barw. Dowiesz się, jak konstruować znaki graficzne, tworzyć identyfikację wizualną oraz layout różnego typu publikacji i stron www. Nauczysz się świadomie pracować ze zdjęciem, przekonasz się jak ważny jest odpowiedni jego dobór, ile zależy od sposobu skadrowania. Uczestnictwo w studiach pozwoli Ci na zdobycie wiedzy i umiejętności graficznych, które będą podstawą do dalszego doskonalenia się w zawodzie projektanta grafiki.

Ziemowit Kościelny
opiekun merytoryczny

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem