Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Dowiedz się więcej o kierunku

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Doradztwo edukacyjno-zawodowe oparte na kompetencjach

Informacje ogólne

Atuty kierunku Doradztwo edukacyjno-zawodowe oparte na kompetencjach

Atuty kierunku Doradztwo edukacyjno-zawodowe oparte na kompetencjach

 • treści programowe zostały przygotowane w oparciu o analizę z raportów, badań, praktyk dotyczących kierunku rozwoju usług poradnictwa edukacyjno-zawodowego XXI wieku z uwzgledniem idei uczenia się przez całe życie
 • zajęcia prowadzone będą przez praktyków i wykładowców akademickich - pasjonatów, specjalizujących się w prezentowanej tematyce
 • treści programowe uwzględniają rozwijanie umiejętności kluczowych doradcy w oparciu o międzynarodowy profil kompetencji doradcy karierowego
 • zajęcia prowadzone będą głównie z wykorzystaniem metod aktywizujących
 • przygotowanie do organizacji i realizacji zajęć, usług doradztwa edukacyjno-zawodowego, orientacji zawodowej, w zakresie projektowania ścieżki kariery dla różnych grup, młodzieży, dorosłych pracujących, bezrobotnych
 • uwzględnienie specyfiki pracy z młodzieżą i dorosłymi o zróżnicowanych potrzebach - diagnostyka potencjału, problemy i wyzwania
 • poznanie metod ewaluacji, superwzja postepów, standardy usług - zapewnienienie jakości
 • interdyscyplinarny charakter studiów: wiedza z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki, rynku pracy, zarzadzania potencjałem
 • słuchacze kierunku przygotują własny projekt rozwoju kompetencji z wykorzystaniem metody portfolio i bilansu kompetencji
 • Networking umożliwi zbieranie doświadczeń i dzielnie się dobrymi praktykami oraz utrzymanie współpracy w Sieci
 • zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na świadczenie usług w roli doradcy zawodowego, coacha kariery, specjalisty ds. rozwoju zawodowego, doradcy edukacyjno-zawodwoego, konsultanta rynku pracy, specjalisty HR w organizacjach, instytucjach i własnej działaności ukierunkowaniej na rozwój i doradztwo
 • absolwenci studiów będą umieli zdobywać kwalifikacje rynkowe – CERTYFIKATY, dotyczące bilansowania kompetencji, orientacji i doradztwa zawodowego oraz innych usług rozwojowych
 • zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na świadczenie usług doradczych w roli:

  - doradcy zawodowego
  - doradcy walidacyjnego
  - coacha kariery
  - specjalisty ds. rozwoju zawodowego
  - specjalisty uczenia dorosłych
  - doradcy edukacyjno-zawodowego
  - konsultanta rynku pracy
  - specjalisty HR w organizacjach instytucjach i własnej działalności ukierunkowanej na rozwój i doradztwo całożyciowe
Cel edukacji Doradztwo edukacyjno-zawodowe oparte na kompetencjach

Cel edukacji

 • poznanie uwarunkowań rynku pracy i edukacji oraz czynnikow wspierających rozwój kompetencji potrzebnych do funkcjonowania we wspoółczesnym swiecie
 • poznanie oczekiwań przedsiębiorców i biznesu oraz trendów dot. przyszłości pracy, branż, kompetencji jutra, nowych technologii i rozwoju edukacji
 • poznanie i poszerzenie warsztatu pracy o metody i narzędzia wykorzystywane w projektowaniu kariery edukacyjno-zawodowej dla młodzieży, dorosłych
 • poznanie wybranych teorii rozwoju kariery jako podstawy do realizacji skutecznych interwencji doradczych - poradnictwo zorientowane na zasoby, konstruktywistyczne, edukacyjne
 • modelowanie przebiegu procesu doradczego, obejmującego indywidualne i grupowe formy pracy w celu skutecznej organizacji zajęć/usług dla młodzieży i dorosłych
 • prowadzenie doradztwa eduacyjno-zawodwego z uwzglednieniem zmieniających się wymagań otoczenia i potrzeb osób w nim funkcjonujących
 • wzmocnienie i rozwój kompetencji doradczych związanych z pracą z osobą potrzebującą: ukierunkowania, zapewnienie wsparcia, udzielanie feedbacku, ocena umiejętności, inspirowanie i ustalanie celów
 • stosowanie standradów usług doradczych w pracy doradczej, w tym doskonalenie swoich kompetencji z wykorzystaniem superwizji i metod autorefleksji

Rozwijane umiejętności:

 • rozwój kompetencji przydatnych w zarzadzaniu karierą i wsparcia osoby w przejściu przez zmianę
 • tworzenie programów rozwojowych dla wybranych grup klientów w zakresie zarządzania karierą i pomocy doradczej
 • w zakresie prowadzenia zajęć grupowych i wykorzystywania metod aktywizujących oraz innych metod wspierających doradcę, np.: faclitacja, design thiniking, socjodrama, craftowanie pracy
 • w zakresie prowadzenia porad indywidulanych, doskonalenie kompetencji kluczowych dla sprawnego prowadzenia diagnozy klienta
 • zarzadzanie informacją i danymi dotyczącymi badań, raportów o rynku pracy i edukacji, zawodoznawstwa, kompetencji i kwalifikacji
 • zarządzanie własną energią i zasobami w oparciu o poznane rozwiązania
 • zwinne prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodwego z uwzgledniem potrzeb i oczekwiań osób radzących się

Plan studiów Doradztwo edukacyjno-zawodowe oparte na kompetencjach

BLOK I: WYZWANIA RYNKU PRACY I EDUKACJI - KOMPETENCJE DZIŚ I JUTRO

 • język kompetencji we współczesnym i przyszłym doradztwie. Jak definiować kompetencje i monitorować zmiany w tym zakresie?
 • społeczno-gospodarcze uwarunkowania rynku pracy, bilans kapitału ludzkiego, wymagania pracodawcy, organizacji i branż
 • praktyczna strona idei uczenia się przez całe życie, wykorzystywanie jej w pracy z osobami projektującymi swój rozwój edukacyjno-zawodowy
 • systemowe rozwiązania LLL - wsparcie osób w przekwalifikowaniu, dokształcaniu, rozwoju umiejętności, uczenie się w miejscu pracy oraz walidacja, Zintegrowany System Kwalifikacji
 • sektorowe rady kompetencji i sektorowe ramy kwalifikacji dla usług rozwojowych
 • trendy i scenariusze przyszłości dla rynku pracy i edukacji – innowacyjne podejście do rozwoju kompetencji jutra doradcy zawodowego
 • znaczenie nowych technologii i zmian na rynku pracy a rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego

BLOK II: PROWADZENIE PROCESU DORADCZEGO. WYBRANE PODEJSCIA ,TEORIE ROZWOJU ZAWODOWEGO, DOBRE PRAKTYKI

 • proces doradczy ukierunkowany na zasoby – naprzemienność form indywidualnej i grupowej pracy z osobami dorosłymi
 • czynniki wpływające na efektywny proces doradczy po stronie doradcy i klienta
 • wsparcie rozwoju i zmiany - strategie działania w pracy z osobami dorosłymi
 • indywidualny plan rozwoju proces tworzenia rozwiązań i ustalania celów
 • antykariera jako alternatywny trend w wyborach zawodowych młodych ludzi - specyfika pracy z młodzieżą
 • diagnoza nastolatka jako wyzwanie metodologiczne i psychologiczne
 • wybrane teorie rozwoju zawodowego - nurt konstuktywistyczny w poradnictwie zawodowym Savickas, Krumboltz, Peavy, Anudson – praktyczne zastosowanie
 • facylitacja - efektywne podejście w prowadzeniu procesu grupowego i osiągania zamierzonych celów

BLOK III: PORTFEL METOD I NARZĘDZI I TECHNIK W PRACY DORADCZEJ. JAK DOPASOWYWAĆ NARZĘDZIA DO OSÓB RADZĄCYCH SIĘ I ICH POTRZEB?

 • dobór metod i narzędzi mających znaczenie w efektywnym rozwiązywaniu problemów różnych osób zgłaszających się po poradę - osoby bezrobotne, poszukujące pracy, pracujące, z niepełnosprawnościami
 • warunki i strategie działania wspierania rozwoju i zmiany w pracy z dorosłymi.
 • wielowymiarowość pracy doradczej – analiza metod i narzedzi case study z pracy uczniem, klientem biznesowym, osobą poszukująca pracy, seniorem.
 • prowadzenie rozmowy doradczej z wykorzystaniem m. in. Modelu 4K, etapy rozmowy doradczej, wywiad biograficzny, podejście narracyjne
 • metody diagnostyczne, odkrywanie preferencji, zainteresowań i potencjału, kompetencji osoby/ucznia
 • wywiad, testy, narzędzia coachingowe z wizualizacją i medytacją w pracy z młodzieżą
 • wywiad behawioralny i jego zastosowanie w doradztwie zawodowym i rekrutacji opartej o kompetencje
 • metoda bilansowania kompetencji MBK/audyt umiejętności w kontekście planowania dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego i walidacji
 • metody i narzędzia aktywizujące w pracy z grupami i formach indywidualnych
 • skuteczne metody pozyskiwania zatrudnienia, np. jak przygotwać się do ponownego wejścia na rynek pracy – przygotowanie CV, portfolio, rozmowa z przyszłym pracodawcą, projekt zaowodowy, cele i motywacja, media społecznościowe
 • narzędzia wspierajce osobę w środwisku pracy, np. jak wykorzystać stres, jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym - podejcie coachingowe
 • craftowanie pracy - jak przywrócić zaangażowanie i sens pracy w nurcie psychologii pozytywnej i wellbeing
 • współczesne formy pozyskiwania i rekrutacji pracowników w opaciu o kompetencje
 • gromadzenie i przygotowywanie informacji o potrzebach rynku pracy, zawodach, kompetencjach i kwalifikacjach - umiejętne zarządzanie informacją
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe z wykorzystaniem nowych technologii

BLOK IV: STANDARD PRACY DORADCZEJ W OPARCIU O PROFIL KOMPETENCJI - PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE

 • standard usług doradczych, praktyczny wymiar i zastosowanie sektorowej ramy usług rozwojowych w ich stosowaniu
 • profil kompetencji doradcy kariery - podejście całożyciowe, przykłady międzynarodowych standardów
 • zapewnienie jakości świadczonych usług, prowadzenie ewaluacjii superwizji
 • etyka w zawodzie doradcy edukacyjno-zawodwego, czyli moralne BHP
 • portfolio doradcy w oparciu o bilansowanie kompetencji i poznane metody

BLOK V: UWAUNKOWANIA PRAWNE, SYSTEMOWE I INSTYTUCJONALNE ŚWIADCZENIA DORADZTWA ZAWODOWEGO

 • wymiar europejski doradztwa zawodowego – rozwiązania, funkcjonowanie Polityk, Systemów i Sieci na poziomie krajowym i regionalnym - źródła informacji
 • publiczne służby zatrudnienia - ich rola i świadczone formy wsparcia
 • znajomość prawa pracy - korzyści dla osoby radzącej się
 • system edukacji - uregulowania prawne i praktyczne rozwiązania dla funkcjonowania szkolnego doradztwa zawodwego
 • współpraca i networking - skuteczne sposoby koordynacji działań i promocji doradztwa edukacyjno-zawodowego

Część zajęć dedykowana jest m.in. osobom zainteresowanym prowadzeniem doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży w szkołach i innych organizacjach czy instytucjach wspierających ludzi młodych. Będą one obejmować tematy i specyfikę pracy z młodzieżą, m. in.:

 • edutainment jako sposób na skuteczną komunikację z klientem
 • Gen Z - charakterystyka pokolenia w różnych ujęciach badawczych
 • elementy poradnictwa socjodynamicznego V. Peavy – podejście teoetyczne i warsztat pracy doradcy edukacyjno-zawodowego
 • zawodoznawstwo, informacja zawodowa - jak ją poszukiwać, korzystać i tworzyć
 • współpraca szkoła-rodzic-uczeń - rola doradcy w skutecznym podejmowaniu decyzji edukacyjnych przez ucznia
 • trening behawioralny jako przykład metody doradczej, szkolnego doradcy zawodowego, ułatwiającej tranzyt ucznia na rynek pracy
 • budowanie współpracy z biznesem w szkolnym doradztwie zawodowym
 • socjometria, socjodrama, psychodrama - rozwój kompetencji pracy z grupą, wybrane podejścia i skuteczne metody
 • tworzenie propozycji programów i zajęć doradczych w oparciu o metodę Design Thinking

Profil słuchacza

Program dedykowany jest osobom, które rozpoczynają działania lub pracują w szkole, poradni, instytucjach rynku pracy, działach HR, NGO bądź prowadzą własną firmę w obszarze coachingu, mentoringu, rozwoju edukacyjno-zawodowego i chcą wesprzeć swoich uczniów/klientów w okresach tranzycji na rynku pracy i projektowaniu ich ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Informacje organizacyjne

Studia trwają trzy semestry.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

W przypadku unormowania się sytuacji pandemicznej w trybie online zaplanowanych jest ok. 4-5 zjazdów, wszystkie pozostałe odbędą się stacjonarnie.

Regulamin studiów podyplomowych 2021/2022 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności za studia podyplomowe 2021/2022 dostępny jest tutaj.

Semestr Zimowy Semestr Letni
30-31.10.2021 05-06.03.2022
13-14.11.2021 19-20.03.2022
27-28.11.2021 02-03.04.2022
11-12.12.2021 23-24.04.2022
08-09.01.2022 14-15.05.2022
22-23.01.2022 28-29.05.2022
05-06.02.2022 11-12.06.2022
19-20.02.2022 25.06.2022

 

Uwaga - ten kierunek trwa trzy semestry. Terminy zjazdów dla trzeciego semestru zostaną ustalone pod koniec drugiego semestru.

W przypadku unormowania się sytuacji pandemicznej w trybie online zaplanowanych jest ok. 4-5 zjazdów, wszystkie pozostałe odbędą się stacjonarnie.

W uzasadnionych przypadkach (np. wymagania organizacyjne) dopuszczalna jest organizacja zajęć w terminach zjazdów dodatkowych, poza obowiązującymi dla danego kierunku.

Opracowanie studium przypadku w formie pracy pisemnej.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2021/2022

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2021 r. i zakończy się dn. 8 października 2021 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Wymaganymi dokumentami są:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 14 dni od rejestracji on-line
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • zdjęcie (format legitymacyjny),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest dostępne dla osób rekrutujących się od wtorku do piątku w godzinach 10:00 - 14:00

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Al. Jana Pawła 39A, parter; czynne od wtorku do piątku w godzinach 10:00 - 14:00.

Pracownik Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń odbierze od Państwa dokumenty w specjalnie wyznaczonym i zabezpieczonym punkcie; proszę dzwonić: 12/683 24 60, 77, 68 lub zgłosić swoje przybycie na portierni.

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 68, 77

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA nr 34 1050 1445 1000 0090 8115 9221
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku Coach i trener oraz Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa, na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

Czesne: 5 600 zł

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Regulamin odpłatności za studia podyplomowe.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 15.10.2021 r., 01.12.2021 r., 01.02.2022 r., 01.04.2022 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem
 • Rekrutacja na Studia Podyplomowe rozpoczyna się 1 czerwca!