Analityka biznesowa w zarządzaniu strategicznym

Dowiedz się więcej o kierunku

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Analityka biznesowa w zarządzaniu strategicznym

Informacje ogólne

Atuty kierunku Analityka biznesowa w zarządzaniu strategicznym

Atuty kierunku Analityka biznesowa w zarządzaniu strategicznym

 • Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do funkcji analityka biznesowego i analityka danych.
 • Poznanie i praktyczne przeprowadzenie metody analizy i modelowania procesu biznesowego.
 • Poznanie obecnie wykorzystywanych w przedsiębiorstwach narzędzi służących: do modelowania procesów biznesowych, przechowywania danych (bazy SQL), przetwarzania i analizy danych (Python), wizualizacji danych (Power BI).
 • Poznanie metod wykorzystania danych do wspierania procesów decyzyjnych realizowanych w przedsiębiorstwie.
 • Poznanie zasad przygotowywania i wdrażania rozwiązań oferujących analitykę predykcyjną.
 • Poznanie zasad związanych z problemem fizycznego i prawnego zabezpieczenia zbiorów danych.
 • Zajęcia prowadzone przez praktyków w formie projektów.
Cel edukacji Analityka biznesowa w zarządzaniu strategicznym

Cel edukacji

Głównym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do praktycznego realizowania zadań przypisanych do ról jakie w przedsiębiorstwie pełni analityk danych i analityk biznesowy. Zakres obowiązków obu tych stanowisk coraz częściej będzie się pokrywał, dlatego w trakcie studiów słuchacze poznają metody pracy z procesem biznesowym, który jest głównym sposobem organizacji pracy w przedsiębiorstwie i podstawowym źródłem danych.

Efekty kształcenia:

 • Absolwent studiów będzie potrafił samodzielnie przeanalizować i opisać przebieg procesu biznesowego posługując się zarówno wywiadem przeprowadzonym z jego interesariuszami, jak i narzędziem do tworzenia diagramów. 
 • Posiądzie wiedzę i umiejętności w zakresie przypisania logicznego różnych typów informacji do poszczególnych elementów procesu i sposobów ich zinterpretowania.
 • Uzyska umiejętności pozwalające na komunikację z danymi zgromadzonymi w bazach danych korzystając z języka SQL.
 • Będzie potrafił zbudować zbiory danych potrzebne do efektywnego wspierania działań raportowych i analitycznych związanych z przebiegiem procesu biznesowego.
 • Zapozna się z podstawami wykorzystania języka Python w przetwarzaniu i analizie danych.
 • Nabędzie umiejętności tworzenia nowoczesnych raportów dostosowanych do potrzeb i wymagań różnych grup interesariuszy korzystając z narzędzia Power BI.
 • Opanuje podstawy tworzenia i wdrażania rozwiązań analityki predykcyjnej nastawionej na tworzenie strategii rekomendacyjnych dla różnych aktywności w procesie.
 • Zapozna się z szerokim zakresem zasad dotyczących fizycznego i prawnego zabezpieczenia danych.

Studia podyplomowe z analizy są znakomitą okazją zdobycia wiedzy i umiejętności pozwalających na efektywne zarządzanie danymi generowanymi przez procesy biznesowe realizowanymi w przedsiębiorstwie.

Realizowane w ramach programu studiówprojekty przygotowują do praktycznego wdrażania mechanizmów zarządzania zbieraniem i analizą danych powstających w trakcie realizacji poszczególnych zadań wchodzących w skład procesów biznesowych. Umiejętności tych wymaga się obecnie od wszystkich osób, które podejmują w przedsiębiorstwie decyzje wpływające na wzrost wartości kosztów i przychodów. 

Współczesny model zarządzania oparty na zarządzaniu procesami biznesowymi wymaga od kadry kierowniczej wdrażania mechanizmów kontrollingowych, dzięki którym można stale monitorować efektywność zadań realizowanych przez poszczególne zespoły. Studia podyplomowe dotyczące analizy danych przygotowują do prowadzenia nowoczesnej polityki kontrollingowej opartej o automatyczne przetwarzanie danych.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą prowadzić i rozwijać biznes wykorzystując nowoczesne narzędzia i wiedzę z obszaru analizy.

Plan studiów Analityka biznesowa w zarządzaniu strategicznym

Modelowanie i analiza procesów biznesowych

 • Definicja i rola procesu biznesowego w zarządzaniu
 • Metody wprowadzania usprawnień w procesach biznesowych
 • Opis procesu biznesowego z użyciem języka BPMN
 • Modelowanie procesu biznesowego z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
 • Rejestrowanie i analiza danych generowanych w trakcie przebiegu procesu biznesowego
 • Pomiar efektywności procesu biznesowego
 • Usprawnianie procesu biznesowego

Analityka deskryptywna, predyktywna i preskryptywna

 • Wprowadzanie do zagadnień dotyczących współczesnej roli analizy danych
 • Określanie potrzeb grup odbiorców wyników analiz i dostosowanie do nich rozwiązań
 • Rola analizy deskryptywnej oraz sposoby automatyzacji procesów tworzenia i dystrybucji raportów
 • Wspieranie procesów biznesowych wynikami analizy danych

Bazy danych i źródła danych

 • Typy i rodzaje źródeł danych
 • Sposoby pozyskiwania i gromadzenia danych
 • Rodzaje współcześnie stosowanych baz danych
 • Bazy relacyjne i język SQL
 • Tworzenie struktury danych w bazie danych
 • Zapisywanie danych w bazie danych
 • Tworzenie zapytań w języku SQL

Narzędzia i oprogramowanie do analiz danych - Python

 • Jak zainstalować Pythona
 • Gdzie jest Pythona na moim PC
 • Jak uruchomić skrypt Python na moim PC
 • Jak pobrać rozszerzenia / biblioteki
 • Jak napisać skrypt
 • Jak pobrać dane do skryptu
 • Jak zapisać / wyeksportować dane ze skryptu
 • Logika w skrypcie

Eksploracja danych

 • Identyfikacja i opisywanie źródeł danych
 • Łączenie źródeł danych
 • Tworzenie zbiorów danych dla potrzeb zadań analityczno-raportowych
 • Definiowanie i tworzenie zestawień ilościowych i jakościowych

Wizualizacja i prezentacja danych

 • Analiza potrzeb odbiorców zestawień raportowych
 • Tworzenie zastawów danych dla raportów
 • Tworzenie scenariuszy dla dashboardów
 • Podłączanie źródeł danych do programu Power BI
 • Tworzenie interaktywnych raportów w programie Power BI.

Bezpieczeństwo i ochrona danych

Profil słuchacza

Studia przeznaczone są dla osób związanych z szeroko rozumianą działalnością biznesową, szczególnie dla:

• przedsiębiorców prawadzących własne firmy
• kierowników działów, menedżerów różnego szczebla
• kierowników projektów
• liderów zespołów
• konsultantów
• kontrollingowców
• osób planujących swoją karierę i pragnących przygotować się do roli menedżera

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

W przypadku utrzymywania się pandemii Covid-19 zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami MNiSW i wytycznymi sanitarnymi zajęcia będą odbywać się w trybie on-line.

Regulamin studiów podyplomowych 2020/2021 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności za studia podyplomowe 2020/2021 znajduje się tutaj.

Semestr Zimowy Semestr Letni
17-18.10.2020 27-28.02.2021
07-08.11.2020 13-14.03.2021
21-22.11.2020 27-28.03.2021
05-06.12.2020 17-18.04.2021
19-20.12. 2020 08-09.05.2021
16-17.01.2021 22-23.05.2021
30-31.01.2021 12-13.06.2021
13-14.02.2021 26.06.2021


W uzasadnionych przypadkach (np. wymagania organizacyjne) dopuszczalna jest organizacja zajęć w terminach zjazdów dodatkowych, poza obowiązującymi dla danego kierunku.

Obrona pracy końcowej, realizowanej w ramach indywidualnego projektu. W trakcie prezentacji pracy będą zadawane pytania.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2020/2021

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2020 r. i zakończy się dn. 30 września 2020 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

 • Coach i trener - partner w rozwoju - obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.

Uwaga! W okresie od 1 czerwca do odwołania (w związku z sytuacją epidemiologiczną) wymaganymi dokumentami są:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować, podpisać i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w formie skanów terminie do 10 dni od rejestracji on-line
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • zdjęcie (format legitymacyjny),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,
 • oświadczenie o dostarczeniu wymaganych dokumentów w późniejszym terminie.

Prosimy o przesłanie skanów wymienionych dokumentów na adres podyplomowe@wse.krakow.pl

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest dostępne dla osób rekrutujących się w środy i czwartki w godzinach 10:00-14:00.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Al. Jana Pawła 39A, parter; czynne: w środy i czwartki w godzinach 10:00 - 14:00.

Pracownik Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń odbierze od Państwa dokumenty w specjalnie wyznaczonym i zabezpieczonym punkcie; proszę dzwonić: 12/683 24 60, 77, 68 lub zgłosić swoje przybycie na portierni.

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 68, 77

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA, ZNIŻKA W OPŁACIE REKRUTACYJNEJ! Kandydaci, którzy złożą dokumenty w czerwcu, lipcu bądź sierpniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 ZŁ!


Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku Coach i trener, na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

Czesne za studia podyplomowe

Czesne: 5 900 zl

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Uwaga - zmiana terminu wpłaty pierwszej raty z 21.09. b.r. na 09.10 b.r.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 09.10.2020 r., 01.12.2020 r., 01.02.2021 r., 01.04.2021 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem
 • W przypadku utrzymywania się pandemii Covid-19 zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami MNiSW i wytycznymi sanitarnymi zajęcia będą odbywać się w trybie on-line.